Четвъртък, 09 Май 2013 09:00

Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

Написана от
Оценете
(0 гласа)

                                                                                                ПРЕПИС!     

        

   З А П О В Е Д     №   58 / 07.05.2013 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. На всички водни площи (открити канали, водоеми, реки, изкуствени езера,създадени при изкопаване на инертни материали и др.) на територията на общината да се поставят табели, че къпането е забранено.
  2. Наемателите на язовири да обезопасят опасните подстъпи до водоема.
  3. Мостовете на реките да се оборудват с парапети.
  4. Изкуствено създадените при изкопни работи водоеми да бъдат обозначени с табели.
  5. Да се обезопасят и обозначат завирените при проливните дъждове места.

            Препис от заповедта да се връчи на кметовете на съставните села, гл. експерт ОбС и ГЗ  и наемателите на язовири за сведение и изпълнение.

           Контрол по изпълнението – лично!

 

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ / ПП/

Кмет на община Медковец

 

Вярно с оригинала при община Медковец

 

РУМЯНА ДИНЧЕВА

Секретар на Община Медковец

Прочетена 9019 пъти