Вторник, 03 Февруари 2015 16:55

Трасе на оптичен кабел

Написана от
Оценете
(0 гласа)

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128,ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изготвен и представен за одобряване :

Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Трасе на оптичен

кабел с.Расово, община Медковец - с.Комощица, община Якимово" -участък с.Расово, община

Медковец.


Проектът е на разположение в община Медковец. Съгласно чл.128, ал.5 заинтересованите лица

могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до

общинската администрация в едномесечен срок от датата на обявяването в ДВ.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА:
Гп.архитект на община Медковец

Документа в  pdf формат.

Прочетена 6137 пъти