МЕСТНИ ИЗБОРИ 29.10.2023

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – МЕДКОВЕЦ ИНФОРМИРА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ ГЛАСУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г., ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В 3 НАСЕЛЕНИ МЕСТА – РАСОВО, АСПАРУХОВО И СЛИВОВИК. ГЛАСУВА СЕ ЕДНОВРЕМЕННО ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ОБЩИНСКИ КМЕТ И КМЕТ НА КМЕТСТВО.

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 

ПОКАНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И НАЗНАЧАВАНЕТО И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

 

ЗАПОВЕД № 126/04.09.2023 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

СЕКЦИЯ 001 - СЛИВОВИК

СЕКЦИЯ 002 - ПИШУРКА

СЕКЦИЯ 003 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 004 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 005 - АСПАРУХОВО

СЕКЦИЯ 006 - РАСОВО

СЕКЦИЯ 007 - РАСОВО

 

ЗАПОВЕД № 127/04.09.2023 г. Относно: Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

          ПЛАКАТ   укрепване на общ.капацитет        

 

   ПОКАНА

 

за участие в информационен ден
по проект “Укрепване на общинския капацитет”

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0171-C01 “Укрепване на общинския капацитет” процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, каним всички заинтересовани да заповядат на 07.06.2023 година от 11.00 часа в заседателната зала на община Медковец, с адрес с. Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26 на информационен ден по проекта.
На събитието ще бъде представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС и очаквани резултати.

Екип за управление на проекта

 

                   ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ


във връзка с изпълнението на Проект „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма ,,Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.‘‘, съгласно договор № BG05SFPR002-2.002-0171-C01


                О Б Я В Я В А    П О Д Б О Р

 

 


за набиране на лица на длъжност- ,,Социален работник”– 2 бр.;
Място на работа: Общинска администрация Медковец обл. Монтана, ул. „Георги Димитров № 26;
Характер на работа- индивидуална и групова работа, съгласно длъжностни характеристики.
Правоотношение – трудово, за определен срок – до 31.12.2024 г.

І. Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“, както следва:
• Да имат навършени 18 години;
• Да не са осъждани;
• Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
• Минимално изисквано образование – средно
• Допълнителни квалификации и опит са предимство;
• Умения и нагласа за работа;
ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и интервю/събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление – /по образец/;
2. Автобиография /по образец/
3. Копие на документ за придобита професионална квалификация в сферата на социалните услуги (при наличие на такива);
4. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/
ІV. Място и срок на подаване на документите:
Документите от кандидатите за заемане на длъжностите се подават в Център за административно обслужване, в сградата на община Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 часа от 12.06.2023г. до 19.06.2023г. включително.
Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на община Медковец на адрес: www.medkovec.bg
За повече информация на тел. 0888111459 – Цеца Илиева.

 

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕТАПИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАНОСТ

 

 

листовка пожари 001 1 листовка пожари 1

листовка пожари 2

листовки  пожари 1

листовки  пожари 2

 

 

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

 

24.04.2023 г.-  Списък на допуснати кандидати по документи

26.04.2023 г. - Списък на класирани кандидати

26.04.2023 г. - Списък на оценени и класирани потребители

28.04.2023 г. - Покана за информационен ден

28.04.2023 г. - Плакат за информационен ден

 

 

 

cofinanceEU

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

             _______________________________________________________________________________________________________________

 

ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.001 - "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ"

 

Договор №BG05SFPR002-2.001-0221 с наименование на проекта „Грижа в дома в община Медковец“

е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз. Проектът е на стойност 170335,39 лв., които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Дейността на проекта "Грижа в дома в община Медковец" ще се предоставя чрез почасови мобилно-интегрирани, здравно- социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в невъзможност от самообслужване, вкл. и в контекста на пандемични ситуации, като в нея ще бъдат обхванати минимум 31 лица. Проектното предложение включва създаване на условия за достоен и независим живот на възрастни хора и хора с увреждания, чрез предоставянето на качествени социални услуги, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Времедействието на предлагането на услугата ще бъде 12 месеца и 1 месец за подготвителни работи и подбор. Проекта ще интегрира комплекс от услуги като почистване, социално приобщаване, осигуряване на социална закрила, медицински услуги, които не се представят по НЗОК в домашна среда, психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост- вкл.лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги /със средства на потребителите/. За целта ще се сформира екип пряко ангажиран с предоставянето на здравно- социалната услуга, в това число психологическа подкрепа и консултиране. Осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на потребителите ще се извършва с автомобил, закупен по проект "Независим живот". За предоставянето на услугите, потребителите няма да заплащат потребителска такса.

 

 

IMG 20230428 093858

IMG 20230428 094411

IMG 20230428 155249

снимка 001

IMG 20230428 155705