Новини

Новини (259)

Вторник, 29 Юли 2014 14:05

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Написана от

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 

УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ МИКОВ,


Приемете моите сърдечни поздрави за избирането Ви за председател на Българската социалистическа партия.
Най-искрени пожелания за здраве и устойчивост на Вас и Вашето семейство, защото лидерът на най-истинската партия в България трябва да бъде Победител!
Победител в битката за един по-добър живот в Родината ни така, както повеляват нашите идеали.
Победител и лидер, приет и оценен по достойнство от опонентите, което е най-вярното признание.
Имате нашата подкрепа и дано справедливостта, прозрачността и човещината изпълват изцяло мислите и делата Ви!
Надявам се, че и занапред ще се борите за утвърждаване на лявата идея и ще стимулирате участието на гражданите в изграждането на толерантно и хармонично общество.
Изразявам своята увереност, че работата Ви като председател на БСП ще бъде безупречна!
На добър път и попътен вятър/за, успешното плаване на нашето Отечество!

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

 

 

 

 

 

Проект"Община Медковец-компетентна и съвременна", с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавнаадминистрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приключиха успешно част от обученията на служителите в община Медковец по проект "Община Медковец-компетентна и съвременна", по договор № 13-22-58/14.01.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

 към новината в формат .pdf

Събота, 14 Юни 2014 00:00

ПОКАНА

Написана от

ПОКАНА

На 23.06.2014 г. от 9.00 ч.

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТО-ПЛАНА

ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ

КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2019 ГОДИНА

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ,

КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ МЕСТНАТА ИСТОРИЯ,

ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

Плана в pdf формат

Четвъртък, 12 Юни 2014 00:00

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Написана от

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев

кмет на община Медковец

Относно: Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за периода 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от общинската програма за околна среда и се разработва, приема и отчита по реда на глава пета от Закона за опазване на околната среда.    Чрез тази програма се цели да се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в общината.

Програмата е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, която от своя страна кореспондира с изискванията на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците, Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци и Стратегията на общността за управление на отпадъците СОМ(96) 399final.

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата Европейска и Национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

Настоящата програма обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, формирани на територията на община Медковец.

П Р Е Д Л А Г А М

           На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 14 -дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет-страницата на община Медковец, да поканим заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за периода 2014-2020 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Медковец, на ул. „Георги Димитров” № 26. Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 23.06.2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на общината.

                       

Програмата в pdf формат

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец

„Да изчистим България за един ден!”

Община Медковец се присъедини към кампанията на bTV Media Group - „Да изчистим  България за един ден”. Амбицията на инициативата е всички заедно да направим света по-чист, по-уютен и по-зелен.

Снимки в галерия

Четвъртък, 24 Април 2014 15:10

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

Написана от

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев

кмет на община Медковец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Във връзка с кампанията на БТВ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”, Ви призовавам да се включите активно, като организирате почистването и съдействате на всеки, който желае да участва в акцията на 26.04.2014 г. /събота/.

  

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:

 

ПП ”ГЕРБ” , „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ”,

ПП „ДПС” , ПП „ АТАКА ”, ПП „НДСВ” И

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. и съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от ИК, Ви каня да участвате в консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии в община Медковец.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на община Медковец на 15.04.2014 г. от 09. 30 часа.

Понеделник, 03 Март 2014 07:48

Честит Национален празник, българи!

Написана от

Честит Национален празник, българи! Днес всички ние честваме 3-ти март, Националния празник на България! С Трети март се правят първите стъпки към утвърждаването на България за суверенна държава.

 

Вторник, 18 Февруари 2014 15:47

Васил Левски

Написана от

На 19 февруари 2014 г. се навършват

141 години

от героичната смърт на Васил Левски!

Ние, българите, не трябва да забравяме посланията на Апостола на свободата, а непрекъснато трябва да доказваме, че сме чисти, предани и полезни на Родината си!

Поклон пред светлия пример на Левски!

 

Васил Левски - живот,изпълнен със светлина

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА СЪВЕТНИЦИТЕ

С. МЕДКОВЕЦ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев - кмет на община Медковец

  

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        На основание чл. 22 от новия Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ /обн. в ДВ, бр.53/13.07.2012 г./, Общинският съвет приема Наредба за управление на отпадъците на съответната община. В изпълнение на нормативното изискване, предлагам на Вашето внимание проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.