Сряда, 02 Октомври 2013 14:16

О Б Я В А

Написана от
Оценете
(0 гласа)

О Б Я В А

         Община с. Медковец, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места

- фаза окончателен проект за обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Расово и с. Аспарухово на територията на община Медковец.

       Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Медковец. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

 
Прочетена 6731 пъти