Четвъртък, 23 Април 2015 14:08

О Б Я В А

Написана от
Оценете
(0 гласа)

О  Б  Я  В  А


    На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 год., Наредба № Iз – 1669 от 17.08.2012 год. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях и Решение № 170 от 25.07.2013 год. на Общински съвет – село Медковец

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в доброволно формирование „ЩИТ 112“ на община Медковец, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях.

Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Необходими документи за кандидатстване:
1.    Заявление до кмета на община Медковец по образец – Приложение №1;
2.    Формуляр за кандидатстване по образец – Приложение №2;
3.    Медицинско удостоверение;
4.    Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5.    Свидетелство за съдимост;
6.    Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7.    Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
8.    Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Приложение №3.

Кандидатите могат да приложат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такава.
Заявлението и формуляра за кандидатстване може да се получат в общински център за услуги и информация на гражданите  в с. Медковец, ул. „Георги Димитров“ №26 или в кметствата на населените места от община Медковец.
Комплектът документи може да се подава в общински център за услуги и информация на гражданите, в с. Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26 от 8:30 до 16:00 часа, всеки работен ден.

Брой на вакантните места: 10

Крайна дата за подаване на документите: 08.05.2015 год.

       Тел. за контакти: 09727/ 21-34
                  0888 111 435 – инж. Николай Динчев        

Приложение 1      Приложение 2     Приложение 3

Прочетена 6367 пъти