Икономическо развитие,Общинска собственост , Общо деловодство

 

вид услуга

Необходими документи

Срок за изпълнение

Цена

Регистрация на търговски обект

Документ за съдебна регистрация на търговеца;

Документ за данъчна регистрация на търговеца;

Документ за статистическа регистрация на търговеца;

Документ за собственост на обекта,договор за наем или друго основание за поставяне на обекта;

Заключение на ОбТС за законосъобразното използване на обекта или разрешително за ползване на обекта от РИТССК;

Санитарно разрешение от ХЕИ;

Разрешително от ДВСК;

Квитанция за платена такса за регистрация и пререгистрация

15 / петнадесет / дни от подаване на заявлението.

20 лева

Издаване на заповед на кмета на община монтана съгласно чл.34 от ЗСПЗЗ /изземване на земеделски земи, възстановени на собственици от ползватели без правно основание/

 • Молба от собственика;
 • Документи за собственост:
  1. решение на Поземлена комисия /договор за делба, нов нотариален акт/;
  2. скица на земеделски имот, заверена от Поземлена комисия;
  3. удостоверение за наследници;
  4. нотариално заверено пълномощно от останалите наследници /ако има такива/;
  5. протокол за въвод във владение /при възстановена с план за земеразделяне земя/;
 • Точно означени граници на земеделския имот.

1 /един/ месец

няма

Заверка на анкетна карта за Регистъра на земеделските производители /Заверяват се само анкетни карти за растениевъдство за имоти в регулация/

 • Попълнена анкетна карта – получава се от Община Монтана или от Областна дирекция “Земеделие и гори” – Монтана;
 • Документ за собственост на парцела;
 • Документ за самоличност или пълномощно от земеделския производител.

Веднага/при необходимост от проверка – 3 дни/

Без такса

Регистрация на тютюнопроизводители

 • Молба – свободен текст;
 • Лична карта/удостоверение за актуално състояние/.

7 /седем/ дни

1 лев

Регистрация на пчелни семейства

 • Молба;
 • Удостоверение от РВМС;
 • Лична карта.

7 /седем/ дни

няма

Заверка на Удостоверения по подадена Молба-декларация, съгласно чл.483 от ГПК и чл.79 от Закона за собствеността, за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка

 • Скица на имота – оригинал /изготвя се в стая 105 от Общинска техническа служба/;
 • Други документи доказващи собственост;
 • Молба – декларация /образец/ – получава се от адвокатската колегия – гр. Монтана.

дена

За 1 имот – 10 лева

За 2 и повече имоти – 10 лева плюс 5 лева за всеки следващ

Сключване на граждански брак

 • Лични карти;
 • Медицински свидетелства и декларации.

Издава се оригинално удостоверение след подписване на акта.

10 лв.

Заявява се 30 дни преди датата на сключване на брака.

За ненавършили 18 г., но навършили 16 г., е необходимо разрешение от председателя на Районния съд.

Съставяне на Акт за раждане

 • Лични карти на родителите;
 • Заявление за избор на име;
 • Съобщение за раждане от медицинско лице.

7 / седем / дни

няма

Съставяне на Акт за смърт

 • Съобщение от лекар, установил смъртта;
 • Документ за самоличност на починалия;
 • Документ за самоличност на обявителя.

веднага

няма

Издаване на дубликати и преписи от Актове за раждане, брак и смърт

 • Документ за самоличност;
 • Устна или писмена молба от заинтересуваното лице.

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

 • Обикновенa – 2 лв.;
 • Експресенa – 4 лв.

Издаване на удостоверение, че не е съставен Акт за раждане или смърт

 • Документ за самоличност;
 • Писмена молба.

до 3 /три/ дни.

10 лв

Припознаване на дете, след като е съставен Акта за раждане

 • Документи за самоличност на родителите;
 • Декларация за припознаване;
 • Оригинално удостоверение за раждане на детето.

до 3 /три/ дни

3 лв

Изисква се родителите да се явят лично пред длъжностното лице.

Поправки в актове по гражданско състояние по административен ред – чл.76 от ЗГР

 • Документ за самоличност;
 • Писмено заявление от лицето;
 • Официални документи и техни копия, удостоверяващи необходимостта от корекция.

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

Обикновенa – 3 лв.;

Експресенa – 6 лв

Адресна регистрация

 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение за раждане;
 • Заявление за постоянен адрес.

1 /един/ дeн

1 лв

Регистрация на настоящия адрес

 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение за раждане на децата.

1 /един/ ден

1 лв

Преписи от регистри

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление.
 • Обикновен – до 3 дни;
 • Експресен – до 3 часа.
 • Обикновенa – 1 лв.;
 • Експресенa – 2 лв./на страница

Удостоверение за наследници – издава се от кметството по постоянния адрес /жителство/ на наследодателя

 • Лична карта на наследника;
 • Декларирани данни от наследник в молба-декларация по образец.

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

 • Обикновенa – 2 лв.;
 • Експресенa – 4 лв.

Удостоверение за семейно положение

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление.

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

 • Обикновенa – 2 лв.;
 • Експресенa – 4 лв.

Удостоверение за родствени връзки

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление.
 • Обикновен – до 3 дни;
 • Експресен – до 3 часа.
 • Обикновенa – 2 лв.;
 • Експресенa – 4 лв.

Удостоверение за идентичност на имената

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление;
 • Документът, в който лицето е с различно име от документа за самоличност.
 • Обикновен – до 3 дни;
 • Експресен – до 3 часа.
 • Обикновенa – 2 лв.;
 • Експресенa – 4 лв.

Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в България

 • Документ за самоличност;
 • Покана-декларация – от общината;
 • Документ за собственост на жилище.

до 2 /два/ дни.

 

 

10 лева

 

 

Заверка на покана-декларация за частно посещение в България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите са от българска народност

 

 • Документ за самоличност;
 • Покана-декларация – от общината;
 • Документ за собственост на жилище.

 

до 2 /два/ дни

5 лв

 

Удостоверение за многодетна майка

 

 

Документ за самоличност;

Писмено или устно заявление

 

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

 

 • Обикновенa – 1 лв.;
 • Експресенa – 2 лв.

 

Издаване и заверка на копие от документи за гражданска регистрация

 

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление.

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

 • Обикновенa – 2 лв.;
 • Експресенa – 4 лв.

 

Корекция на ЕГН

 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение за раждане.

до 7 /седем/ дни

1 лв. /при получаване на удостоверение за верен ЕГН/

Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление.
 • Обикновен – до 3 дни;
 • Експресен – до 3 часа.
 • Обикновенa – 3 лв.;
 • Експресенa – 6 лв.

Легализация на удостоверения за чужбина

 • Документ за самоличност;
 • Актуално удостоверение за заверка.

до 3 /три/ дни

5 лв