Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г.

1.    В периода от 14.09.2015 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16- МИ) , чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, подписано саморъчно с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес.
Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Медковец /http://www.medkovec.bg/и изпратено на e-mail:graomedkovec.bg@b-trust.orgили факс
09727/23 30.

2.    В периода от 14.09.2015 г. до 10.10.2015 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 12-МИ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Медковец /http://www.medkovec.bg/и изпратено на e-mail:graomedkovec@b-trust.orgили факс 09
727/23 30.

3.    В периода от 14.09.2015 г. до 17.10.2015 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 7-МИ) / чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК/.

4.    До 19.10.2015 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 04.10.2015 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявяват това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Медковец е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.
Заявлението (Приложение № 16 - МИ)  трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Медковец /http://www.medkovec.bg/и изпратено на e-mail:graomedkovec@b-trust.orgили факс 09
727/23 30.

5.    До 17.10.2015 г. включително всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък има право да подаде заявление (Приложение 9-МИ), чл. 43, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс, с което да поиска да бъде заличен от него.

6.    В срок до 23.10.2015 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмено заявление /Приложение № 11 – МИ/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник / чл. 39, ал. 2 от ИК/.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Медковец /http://www.medkovec.bg/и изпратено на e-mail:graomedkovec@b-trust.orgили факс 09727/23 30.

7.    В срок до 23.10.2015 г., включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, като гражданите подават заявление по образец /Приложение № 10 - МИ/ / чл. 27, ал. 3, ал. 4, ал. 6, чл. 407 във връзка с чл. 396 от ИК/.

8.    В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Медковец, кметството или кметския наместник /Приложение № 13 - МИ/ /чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 8 от ИК/.

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 14 - МИ/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

Съобщение за заявления за гласуване за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Във връзка с насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Медковец, както и в кметствата и кметското наместничество от община Медковец, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

1.    В периода от 14.09.2015 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17- НР), чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, подписано саморъчно с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/.
Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Медковец /http://www.medkovec.bg/и изпратено на e-mail:graomedkovec@b-trust.orgили факс 097
27/23 30.

2.    В периода от 14.09.2015 г. до 10.10.2015 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 18-НР), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Медковец /http://www.medkovec.bg/и изпратено на e-mail:graomedkovec@b-trust.orgили факс 09
727/23-30.

3.    В периода от 14.09.2015 г. до 10.10.2015 г., включително, гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено място, може да подаде заявление (Приложение № 19-НР), по § 5, т.1 от ДР на Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС. Заявлението се подава, по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум.

4.    В периода от 14.09.2015 г. до 10.10.2015 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 12-НР), чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.

5.    До 19.10.2015 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 04.10.2015 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявяват това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Медковец е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.
Заявлението (Приложение № 17 - НР)  трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. /чл. 37, ал. 2 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Медковец /http://www.medkovec.bg/и изпратено на e-mail:graomedkovec@b-trust.orgили факс 09727/23 30.

6.    В срок до 23.10.2015 г., включително гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до община Медковец, след предаване на съответния документ. /Приложение № 13 - НР/, чл. 27, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.

7.    В срок до 23.10.2015 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмено заявление /Приложение № 10 – НР/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник /чл. 39, ал. 2 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.

8.    В срок до 23.10.2015 г. включително гласоподаватели, които са заявили, че ще гласуват извън страната и са заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление – декларация /Приложение № 11-НР/, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС., с което да бъдат изключени от списъка на заличените лица.

9.    В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Медковец, кметството или кметския наместник /Приложение № 14 - НР/, чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 15 - НР/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.