ПРОТОКОЛ № 1  За разглеждане,оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план

на Община Медковец” 

 

20.11.2014 г.   09:50

 

ПРОТОКОЛ № 2  за разглеждане, оценяване и класиране на  оферти за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план

на Община Медковец”
 
ПРОТОКОЛ № 3    със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по открита

процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване напроект за общ

устройствен план на община Медковец”.Всички участници в процедурата са редовно уведомени за

датата,часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

 

РЕШЕНИЕ  № 2/19.11.2014год.