Икономическо развитие,Общинска собственост , Общо деловодство

 

вид услуга

Необходими документи

Срок за изпълнение

Цена

       

Издаване на заповед на кмета на община монтана съгласно чл.34 от ЗСПЗЗ /изземване на земеделски земи, възстановени на собственици от ползватели без правно основание/

 • Молба от собственика;
 • Документи за собственост:
  1. решение на Поземлена комисия /договор за делба, нов нотариален акт/;
  2. скица на земеделски имот, заверена от Поземлена комисия;
  3. удостоверение за наследници;
  4. нотариално заверено пълномощно от останалите наследници /ако има такива/;
  5. протокол за въвод във владение /при възстановена с план за земеразделяне земя/;
 • Точно означени граници на земеделския имот.

1 /един/ месец

няма

Заверка на анкетна карта за Регистъра на земеделските производители /Заверяват се само анкетни карти за растениевъдство за имоти в регулация/

 • Попълнена анкетна карта – получава се от Община Монтана или от Областна дирекция “Земеделие и гори” – Монтана;
 • Документ за собственост на парцела;
 • Документ за самоличност или пълномощно от земеделския производител.

Веднага/при необходимост от проверка – 3 дни/

Без такса

       

Регистрация на пчелни семейства

 • Молба;
 • Удостоверение от РВМС;
 • Лична карта.

7 /седем/ дни

няма

Заверка на Удостоверения по подадена Молба-декларация, съгласно чл.483 от ГПК и чл.79 от Закона за собствеността, за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка

 • Скица на имота – оригинал /изготвя се в стая 105 от Общинска техническа служба/;
 • Други документи доказващи собственост;
 • Молба – декларация /образец/ – получава се от адвокатската колегия – гр. Монтана.

дена

20 лева

 

Сключване на граждански брак

 • Лични карти;
 • Медицински свидетелства и декларации.

Издава се оригинално удостоверение след подписване на акта.

20 лв.

 

За ненавършили 18 г., но навършили 16 г., е необходимо разрешение от председателя на Районния съд.

Съставяне на Акт за раждане

 • Лични карти на родителите;
 • Заявление за избор на име;
 • Съобщение за раждане от медицинско лице.

7 / седем / дни

няма

Съставяне на Акт за смърт

 • Съобщение от лекар, установил смъртта;
 • Документ за самоличност на починалия

веднага

няма

Издаване на дубликати и преписи от Актове за раждане, брак и смърт

 • Документ за самоличност;
 • Устна или писмена молба от заинтересуваното лице.

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

 • Обикновенa – 5 лв.;
 • Експресенa – 15 лв.

Издаване на удостоверение, че не е съставен Акт за раждане или смърт

 • Документ за самоличност;
 • Писмена молба.

до 3 /три/ дни.

10 лв

       
       

Адресна регистрация

 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение за раждане;
 • Заявление за постоянен адрес.

1 /един/ дeн

5 лв

Регистрация на настоящия адрес

 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение за раждане на децата.

1 /един/ ден

1 лв

Преписи от регистри

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление.
 • Обикновен – до 3 дни;
 • Експресен – до 3 часа.
 • Обикновенa – 2 лв.;
 • Експресенa – 6 лв.

Удостоверение за наследници – издава се от кметството по постоянния адрес /жителство/ на наследодателя

 • Лична карта на наследника;
 • Декларирани данни от наследник в молба-декларация по образец.

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

 • Обикновенa – 5 лв.;
 • Експресенa – 15 лв.

Удостоверение за семейно положение

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление.

Обикновен – до 3 дни;

Експресен – до 3 часа

 • Обикновенa – 5 лв.;
 • Експресенa – 15 лв.

Удостоверение за родствени връзки

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление.
 • Обикновен – до 3 дни;
 • Експресен – до 3 часа.
 • Обикновенa – 5 лв.;
 • Експресенa – 15 лв.

Удостоверение за идентичност на имената

 • Документ за самоличност;
 • Писмено или устно заявление;
 • Документът, в който лицето е с различно име от документа за самоличност.
 • Обикновен – до 3 дни;
 • Експресен – до 3 часа.
 • Обикновенa – 5 лв.;
 • Експресенa – 15 лв.
       

Легализация на удостоверения за чужбина

 • Документ за самоличност;
 • Актуално удостоверение за заверка.

до 3 /три/ дни

30 лв