Избор на проектант по проект "Благоустрояване на уличната мрежа в
с.Расово, община Медковец"


Обявление
Методика за оценка
Указания
Задание
Решение 

Техническо задание
Техническо предложение
Ценово предложение

20.04.2015г.    Оферти класиране
Протокол 1-класиране
Протокол 2-класиране
Решение-класиране  

07.05.2015 г.  Договор
13.05.2015 г.  Информация за освобождаване гаранции
14.05.2015 г.  Информация за извършено плащане 

19.05.2015 г.  проект „Благоустрояване на улична мрежа в с.Расово ,Община Медковец”,

16.09.2015 г.  Информация за освобождаване гаранции