Община Медковец

Община Медковец

Понеделник, 08 Юли 2024 12:16

Приемна КЗД

ОБЯВА ПРИЕМНА КЗД 09072024

Петък, 05 Юли 2024 13:17

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЯ

ГРАФИК chrch 07

Петък, 14 Юни 2024 12:21

ОБЯВА

Община Медковец кандидатства за финансиране по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд “Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика. След одобрение на проектното ни предложение община Медковец сключи договор за съвместна дейност № РД04-102/31.05.2024г. с Фонд “Социална закрила“ за финансиране на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - с. Медковец“. Стойността на проекта е 45 000,00 лева., от които Фонд “Социална закрила“ предоставя 40 500лв., а община Медковец съфинансира проекта с 4 500лв. Проекта стартира на 31.05.2024г. и приключва на 09.12.2024г.
В рамките на проекта ще бъде закупен нов неупотребяван автомобил за разнос на храна с който ще бъде обновен автомобилния парк на Домашния социален патронаж-с. Медковец и ще се постигне: Повишаване качеството на предоставяните социални услуги от ДСП – Медковец, намаляване на разходите по доставките на храната, подобряване на екологичната обстановка, чрез използване на икономични и екологични двигатели в съвременните превозни средства.

Веромир Спасов
Кмет на община Медковец

Сряда, 12 Юни 2024 12:39

СПАСОВДЕН

Спасовден 2024

Вторник, 21 Май 2024 13:18

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина с демоверсия за предстоящите избори за ЕП/НС през юни 2024 г. по следния график:

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 8.00 до 12.00 ч.:
• в село Медковец – в сградата на общината
(до стаята на охраната)

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 12.30 до 16.30 ч.:
• в село Расово – в сградата на кметството

На 6 юни 2024 г. (четвъртък) от 8.00 до 10.30 ч.:
• в село Аспарухово – в сградата на кметството.

Вторник, 23 Април 2024 10:07

ПАСХАЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

hram med velikden2024

Понеделник, 22 Април 2024 11:23

В Н И М А Н И Е !!! - ЗАБРАНА

І. Предлагането и продаването на всички видове домашни животни и птици на пазарите в населените места на територията на община Медковец.
Административните отговорници на откритите пазари /за с. Медковец: Венцислав Пасланджийски – управител на ОСП/, да не издават квитанция за платена такса на търговци, които предлагат животни. Търговците, които не спазват забраната, да бъдат санкционирани с издаването на Акт за административно нарушение от служебните лица, констатирали нарушението.
ІІ. Да не се допуска:
1. Свободно придвижване на домашни птици по улиците в населените места. 2. Птиците от разред „Кокошеви“ задължително да се отглеждат разделно от птиците от разред „Водоплаващи“.
3. Фуражите, които се ползват за прехрана на домашни птици, задължително да бъдат замрежвани с цел да се ограничи в максимална степен достъпът до тях на диви и синантропни птици, които са потенциален преносител на Високопатогенна инфлуенца.
4. Всички стопани, които отглеждат домашни животни, трябва да регистрират животновъдния обект /личното стопанство/ по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, като подадат заявление чрез кметовете на населените места.
III. Кметовете на населените места да определят служители, които да контролират дейността на пазарите; да организират и извършат инвентаризация на наличните животни и птици в личните стопанства до 20.10.2024 г. и да предприемат всички необходими действия за осъществяване на контрол по спазването на настоящата заповед.
При необходимост да се търси съдействието на служителите от Участък Медковец и да се уведомяват инспекторите от ОДБХ – Монтана.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на населението и горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението й ще се осъществява от кмета на община Медковец.

Сряда, 17 Април 2024 11:23

Приемна КЗД

ОБЯВА ПРИЕМНА КЗД 18042024

Страница 1 от 52