Административни услуги

 • Европейска интеграция и икономическо развитие
  • Категоризация на туристически обекти
  • Издаване на заповед на кмета на община монтана съгласно чл.34 от ЗСПЗЗ /изземване на земеделски земи, възстановени на собственици от ползватели без правно основание/
  • Заверка на анкетна карта за Регистъра на земеделските производители /Заверяват се само анкетни карти за растениевъдство за имоти в регулация/
  • Регистрация на тютюнопроизводители
  • Регистрация на пчелни семейства
  • Регистрация на пчелни семейства на подвижно пчеларство
  • Съгласуване на разписания по автобусни линии от утвърдени транспортни схеми
  • Обработка на справки за финансовите резултати на фирмите за компенсиране по наредбата за безплатни и намалени цени за пътувания на някои категории граждани
 • Общинска Собственост

  • Заверка на Удостоверения по подадена Молба-декларация, съгласно чл.483 от ГПК и чл.79 от Закона за собствеността, за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка
  • Преписи от договори за покупко-продажба на жилищни и нежилищни имоти
 • Общо деловодство
 • Административно-правно и Информационно Oбслужване
  • Сключване на граждански брак
  • Съставяне на Акт за раждане
  • Съставяне на Акт за смърт
  • Издаване на дубликати и преписи от Актове за раждане, брак и смърт
  • Издаване на удостоверение, че не е съставен Акт за раждане или смърт
  • Припознаване на дете, след като е съставен Акта за раждане
  • Допълнения и промяна в данните на актове по гражданско състояние по съдебен ред
  • Поправки в актове по гражданско състояние по административен ред – чл.76 от ЗГР
  • Адресна регистрация
  • Регистрация на настоящия адрес
  • Преписи от регистри
  • Удостоверение за наследници – издава се от кметството по постоянния адрес /жителство/ на наследодателя
  • Удостоверение за семейно положение
  • Удостоверение за родствени връзки
  • Удостоверение за идентичност на имената
  • Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в България
  • Заверка на покана-декларация за частно посещение в България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите са от българска народност
  • Удостоверение за многодетна майка
  • Издаване и заверка на копие от документи за гражданска регистрация
  • Корекция на ЕГН
  • Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец
  • Анкетиране на чужденец и удостоверение за вписване в регистъра
  • Легализация на удостоверения за чужбина
 • Териториално устройство и строителство
  • Издаване на скици
  • Удостоверение за идентичност
  • Удостоверение, че завършен строеж е нанесен в кадастралния план – издава се само за сгради приети преди 01.01.2001 г. /За новопостроени сгради, удостоверение се издава от Агенция по кадастъра/
  • Удостоверение за факти и обстоятелства, свързани с поземлените имоти
  • Издаване на скица и удостоверение по чл.13 ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи, включени в регулация
  • Трасиране на възстановен от пк незастроен имот в регулация
  • Попълване и поправка на действащ кадастрален план
  • Издаване на протокол за откриване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж
  • Заверка достигнати проектни нива изкоп, цокъл, корниз /стреха/ и било на основното застрояване
  • Изготвяне на оценка и определяне размера на обезщетението при отчуждаване на поземлен имот
  • Издаване на виза за проектиране
  • Разрешение за изработване или изменение на устройствени планове
  • Одобряване на подробни устройствени планове
  • Одобряване на инвестиционен проект
  • Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл.145, ал.5 и заснемане за узаконяване
  • Издаване на разрешения за строеж след одобряване на инвестиционен проект /разрешение за строеж/
  • Разрешение за поставяне на съоръжения, които не са трайно свързани с терена /павилиони, кабини, автоспирки, пейки, чешми, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи/
  • Съставяне на констативен акт по чл.224, ал.2 от ЗУТ /за незаконно строителство/
  • Издаване на акт за узаконяване
  • Издаване на удостоверения за режим на търпимост на строежи
  • Удостоверение за предадените за съхранение екзекутиви на завършените строежи по чл.175 от ЗУТ
  • Удостоверение за поделяемостта на сграда
  • Удостоверение, че строежът може да се ползва по предназначение /чл.4, ал., т.2,3 и 4 от Наредба №6/