ГРАО

 

 

вид документ

Необходими документи

Срок за изпълнение

Цена

Удостоверение за раждане - дубликат

Искане за издаване у-ние

въз основа на регистъра на населението

Документ за самоличност

Веднага

5 лева

Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинал на удостоверение за

сключен граждански брак

Заявление за встъпване в брак

Документ за самоличност

Декларация по чл.12 и 13 от СК

Медицински свидетелства

Съгласно ЗГР

20 лева

Удостоверение за

сключен граждански брак

дубликат

Искане за издаване у-ние

въз основа на регистъра на населението

Документ за самоличност

1 работен ден

5 лева

Съставяне на акт за смърт и издаване

на препис-извлечение от него

Съобщение за смърт

Документ за самоличност на починалото лице

Веднага

Без такса

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Искане за издаване у-ние

въз основа на регистъра на населението

Документ за самоличност

1 работен ден

2  лев

Пресъставяне на съставени в чужбина актове по гражданско състояние на български граждани /раждане, брак, смърт/

Легализиран превод на съставените актове за раждане, брак или смърт в чужбина

Акт за брак и акт за смърт –веднага

акт за раждане -3 дена

Без такса

Заверка на документи по

гражданско състояние за чужбина

Съответният документ

1 работен ден

30 лева

-

       

Удостоверение за наследници

Искане за издаване у-ние

въз основа на регистъра на населението от пряк наследник

или упълномощено лице.

Искане за издаване на у-ние за

Наследници.

Документ за ( самоличност

7 работни дена

5 лева

Удостоверение за семейно положение

Искане за издаване у-ние

въз основа на регистъра на населението за семейно положение

Документ за самоличност

1 ден

5 лева

Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец

Искане за издаване у-ние

въз основа на регистъра на населението за семейно положение.

Документ за самоличност.

1 ден

5  лева

Удостоверение за родствени връзки с живо или починало лице

Искане за издаване у-ние

въз основа на регистъра на населението

по образец

Документ за самоличност

1 ден

5  лева

Удостоверение за идентичност на имената

Искане за издаване у-ние въз основа на регистъра на населението

Документ за самоличност

Документ в който е видно различното име.

1 ден

5 лева

Заверка на удостоверение за постоянен адрес

Искане за издаване у-ние въз основа на регистъра на населението

Документ за самоличност

1 ден

5 лева

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Искане за издаване у-ние  въз основа на регистъра на населението

Заявление за постоянен адрес.

Документ за самоличност

1 ден

5 лева

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Искане за издаване у-ние

въз основа на регистъра на населението

Документ за самоличност

1 ден

5 лева

Издаване на служебна бележка за отсъствие от работа по чл.157,т.3 от КТ

Служебна   бележка

веднага

Без  такса

 

 

 

 

 

 
 

 

вид документ

Удостоверение за раждане - дубликат

Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинал на удостоверение за

сключен граждански брак

Удостоверение за

сключен граждански брак

дубликат

Съставяне на акт за смърт и издаване

на препис-извлечение от него

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Пресъставяне на съставени в чужбина актове по гражданско състояние на български граждани /раждане, брак, смърт/

Заверка на документи по

гражданско състояние за чужбина

Удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние

Молба-декларация за последна пенсия на починало лице

Удостоверение за наследници

Удостоверение за семейно положение

Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец

Удостоверение за родствени връзки с живо или починало лице

Удостоверение за идентичност на имената

Заверка на удостоверение за постоянен адрес

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Издаване на служебна бележка за отсъствие от работа по чл.157,т.3 от КТ