Атмосферен въздух

Понастоящем община Медковец попада в райони/ VI /, в които нивата на един или няколко замърсители не превишават долните оценъчни прагове.. В общината няма постоянен пункт за наблюдение на качеството на въздуха.. Замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта. Промишлената дейност в общината е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на въздуха. Не се установява тенденция за промяна в качествата на атмосферния въздух през периода на действие на ОПР. Общината се характеризира с много добри качества на атмосферния въздух.

Води

Слабо развитата производствена дейност е предпоставка за ограничено замърсяване на водните ресурси в общината. По- голямо е замърсяването ат населените места. На територията на община Медковец няма изградена канализационна мрежа. Няма изградени и пречиствателни станции за отпадни води.

Отделни населени места имат проблем с водоснабдяването. Преобладаващата част от водоснабдителната мрежа на територията на общината е изпълнена с азбестоциментови тръби, които са остарели и амортизирани. Доказателство за това са честите аварии по водопроводната мрежа.

В Община Медковец няма изградена канализация за отпадни води, за която има изготвен проект. Няма изградена и пречиствателна станция за отпадни води.

Земи и почви

Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от няколко групи почви:

  1. Около 30% от равнинната територия е заета от карбонатни черноземи.
  2. Стабилният равнинен терен е зает от излужени черноземи около 60%.
  3. Останалите 10% са ливадни почви.

Общото състояние на почвите в района е добро. Наблюдава се частична ерозия в близост до реките и водосборите на околните хълмове при проливни дъждове.

Няма установено замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители и препарати за растителна защита, с тежки метали и металоиди.

Биологично разнообразие

В пределите на общината има една защитена вестност – “ Шумака” в землището на с.Сливовик, обявена с цел опазване на редкия растителен вид полско котенце Pulsatilla Pratensis.

Няма защитени зони в общинската територия.

В общината обитава и застрашения вид европейски лалугер. През месеците април и май в изпълнение на утвърдения график на РИОСВ – Монтана за мониторингови дейности за 2011 г., експерти от направление “Защита на природата” извършиха мониторинг на вида европейски лалугер (Spermophilluscitellus) в землищата на селата Расово и Комощица, общ. Медковец..

Шум

На територията на община Медковец няма значими източници на шум, определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда..

Съществуващите шосейни и железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на околната среда. Те създават шумово натоварване по прилежащите на тези пътища териториии.

В общината няма постоянен пункт за измермане на шума.

Радиоактивна натовареност

В резултат от извършения мониторинг на радиационния гама фон от РИОСВ - Монтана, атмосферната радиоактивност и повърхностните води през 2011 г. може да се направи извод, че няма повишаване на радиологичните показатели на наблюдаваните компоненти на околната среда.

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА