Сряда, 05 Август 2015 14:01

Проект " Повишаване квалификацията на служителите в община Медковец чрез обучения "

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

 

            На 30.07.2015г. /четвъртък/ от 10.00ч. в заседателната зала на  община Медковец  се проведе заключителна пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


                                                    Съобщението в .pdf формат

Прочетена 6450 пъти