13.01.2015 г.

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на общинските служители
по ключови компетентности в изпълнение на проект "Повишаване квалификацията на служителите
в община Медковец чрез обучения"

 

 

Публична покана

Указания

Проект на договор  

 

Разяснение по обществена поръчка с наш изх. номер 367042 от 20.01.2015

 

ПРОТОКОЛ  ( публикуван на 05.03.2015 г.) 

10.04.2015 г.

Договор ДЗЗД „ЕФЕКТИВНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ”
Публичност
Техническа спецификация
Приложение 6
Приложение 7

 20.03.15Г  Договор

30.07.15Г  Информация за извършено плащане