е значително по-ниско от това употребявано в Областта. В това отношение общината e в дълг към населението. Към настоящия момент водоснабдяването на община Медковец се осъществява чрез помпени станции изградени в Сливовик и в местността “Багачина”.Дебита на сондажните кладенци в с. Сливовик е недостатъчен и през летните месеци подаваната питейна вода не достига, затова Общината има изготвен проект за изграждането на напорен водопровод “Багачина –Медковец”, с който проблема ще бъде решен

Дължината на изградената водопроводна мрежа на територията на общината е 93,5 км. Водопроводна мрежа има изградена в селата Медковец (46,0 км.), Расово(19,5 км.), Аспарухово(12,0 км.) и Сливовик(16,0 км.). Единственото населено място без такава е с. Пишурка. Водопроводната мрежа в селата Медковец и Сливовик е морално и физически остаряла. Тя е изградена предимно от етернитови тръби и частично от стоманени тръби, които често често аварират и водят до големи загуби на питейна вода.Това налага тяхната подмяна.

Водопроводната мрежа се поддържа и ремонтира от “В и К” град Монтана.

В Община Медковец няма изградена канализация за отпадни води, за която има изготвен проект.

 

4.2. Пътна мрежа и услуги.

През територията на Община Медковец преминават пътищата:

  • Лом-София – II класен път – 7 км.
  • Славотин –Сливовик-Медковец-Расово – III класен път – 20 км.
  • Расово – Аспарухово – Сталийска махала - III класен път – 8 км.
  1. Състоянието на пътната мрежа като цяло не е добро. Асфалтовата настилка е разбита, няма оформен напречен и надлъжен наклон за оттичане на водите. На някои места има пропадане на пътната настилка.

Общината няма пряка пътна връзка със седните общини Якимово и Брусарци. В момента се изгражда първия етап от IV класен пат Брударци – Медковец – Долно Церовене. Неговото изграждане е започнато през 1995 г. и поради липса на средства до момента не е завършен.Такъв път предстои да се изгради между селата Расово и Якимово, което ще даде възможност за пряка връзка между общините Медковец-Якимово-Вълчедръм

На територията на Общината има изградена улична мрежа – 136.15 км., в т.ч.:

  • с. Медковец - 54.7 км.
  • с. Расово - 35.0 км.
  • с. Сливовик - 22.45 км.
  • с. Аспарухово - 18.0 км.
  • с. Пишурка - 6.0 км.

За съжаление само 45 км. от улиците са с асфалтово покритие, което е в недобро състояние и се нуждае от ремонт.

Община Медковец се намира на железопътния възел София – Видин.

Независимо от сегашното състояние на жп транспорта, той се явява важен фактор за развитие на общинската икономика и следва да се използва по-интензивно. В района на ЖП гарата има изграден зърнен силоз, който в момента не се използва, поради незаконна приватизация.

Транспортното обслужване на населението на Общината се осъществява от автобусни фирми от Лом, Монтана и София. Няма общински междуселищен автобусен транспорт, което затруднява придвижването на жителите от съставните села към централното селище.

 

4.2.Енергийни мрежи и системи

През територията на Общината минават енергийни мрежи от националната електрическа система. Енергийната система на Общината е част от тази система и тя няма самостоятелно структурно звено. В общината има група за поддържка и ремонт на електроенергийната система.

Уличното осветление в Общината подлежи на ремонт и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи, както и осветляване на парковите и площадните пространства на всички села.

4.5. Телекомуникации

Далекосъобщенията на територията на Общината се осъществяват от три аналогови телефонни централи, които са с остарели технически параметри.С цел подобряване качеството на телекомуникационните ослуги е необходима подмяната им с цифрови телефонни централи. Съществуващите централи имат свободен капацитет, което показва, че въпросът с телефонните постове за населението в Общината е напълно решен.

Все още изградените системи за сигнал на мобилните оператори не осигуряват добро качество на услугите.

 

Мрежата от пощенски услуги е сравнително добре развита.

В Община Медковец ТВ кабелен оператор “Монт 7” изгражда и поддържа обществената далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали. Той предоставя възможност и за Интернет достъп.

 

4.5.Социална инфраструктора

Здравеопазване

Медицинското обслужване в Община Медковец се осъществява от GP – практики, които са четери на брой, съгласно Районна здравна каса по Националния рамков договор.

Стоматологичното обслужване се извършва от трима стоматолози.

Реализирането на реформата в здравеопазването стартира на 01.12.2000г., след приемането на Закона за здравното осигуряване, Закона за местните заведения и поправките в Закона за народното здраве.

В структурата на заболявоемостта, водещо място заемат заболяванията на сърдечно-съдовата система съдово-мозъчна болест.Тендеция на сериозни отклонения се очертава към изместването от злокачествени заболявания.

Негативния естествен прираст при застаряване на населението очертава сложен здравно- демографски статус:

-увеличение на ромското население със социални проблеми и проблеми на социална основа.

-увеличаване на броя на населението в нетрудоспособна възраст и проблемите свързани с необходимите грижи за тях.

В Общината има изграден Център по функционална диагностика по изготвен проект и финансиран от Японското правителство.

Аптечното обслужване се извършва от една частна аптека и аптечни пунктове изградени съгласно Наредба №5 по съставни села.

Необходими са спешно изграждане на дом за стари хора и хора с увреждания, адекватно обхващане училищното здравеопазване и медииране здравните проблеми на ромското население.

 

Социални дейности

 

На територията на общината има изграден център за социални услуги, който осигурява приготвяне и снабдяване с храна на стари самотни хора и хора със специфични възможности, оказва и помощ в домакинството на тези хора. Материална база на този център е физически и морално остаряла и се нуждае от ремонт, реконструкция и разширяване с цел предоставяне на този вид услуги на по-голям брой нуждаещи се, а така също и развитието на други услуги.

През последните години постоянно се увеличава броя на самотните стари хора, което налага изграждането на социален дом за стари хора и хора с увреждания.

От ремонт и реконструкция се нуждае и интерната за деца в неравностойно положение в с. Аспарухово.Този интернат трябва да се превърне в притегателен център за тези деца.

В общината има изградени два пенсинерски клуба – в с. Медковец и с. Расово. Този в с. Расово се нуждае от нова база, тъй като съществуващата е неподходяща. Клубовете развиват интересна и разнообразна дейност.

 

4.6.Околна среда

4.6.1.Управление на отпадъците

На територията на Общината няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Във всички съставни села на Общината сметищата са нерегламентирани. Предстои изграждане на депа за битови отпадъци, от които те ще се извозват в гр. Монтана за рециклиране и унищожаване. Необходимо е да се закупят контейнери и сметоизвозваща техника с цел да се улесни населението и да се осигури чиста околна среда в съставните села на Общината.

4.6.2.Почистване коритата на реките

В общината има малки реки, които са първоизточник на водосъбирането на всички микроязовири в Общината. На всички предстои почистване на коритата и тяхната корекция.Някой от язовирите са потенциално опасни и причината за това е липса, или повредено изпускателно устройство, които трябва да се отремонтират.Такива са язовирите в с.Сливовик и Медковец, особено опасен е язовира в Сливовик, където предстои и издигане на предпазна дига, тъй като съществува опасност от наводнения и унищожаване на имущество на жителите живеещи покрай реката.

4.6.3.Залесяване на свободните площи

След почистването на коритата на реките, всички места около тях трябва да се залесят с подходящи видове дървета, както и възможните свободни места около язовирите.Предстои и изграждането на залесителни пояси и залесяването на освободените площи от изсечена гора.

4.6.4.Почистване на замърсените площи и реколтивирането им.

В с.Расово преди години беше построена лаборатория за извличане на полезни химични елементи от води богати на хлор, бром, йод и други.Причина за това бяха направените дълбоки сондажи и водата, която беше открита.За съжаление, вследствие прехода и някои други причини попречиха за реализацията на този проект.Двата сондажа останаха, като единия от тях не е каптиран и водата е заляла около петдесет декари обработваема земя с опасност да проникне и във водоносните пластове.Всичко това налага да бъдат направени две неща:

1.Да бъде закрит каптажа.

2.Залетите площи да бъдат реколтирани.

 

 

5. Общински бюджет и бюджетно осигуряване

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) определя общината като юридическо лице на бюджетна издръжка с право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

Настоящата численост на персонала в администрацията на община Медковец е 28,5 души, разпределени както следва:

 

длъжности

Щат

А. Ръководни кадри

3

Кмет

1

Заместник кмет

1

Секретар

1

Б. Обща администрация

11

Главен счетоводител

1

Главен специалист Ф и Б

1

Старши специалист - касиер

2

Старши счетоводител

1

Главен специалист приходи и архива

1

Главен специалист човешки ресурси

1

Главен специалист ГРАО

2

Технически секретар и връзки с обществеността

1

Домакин

1

В. Специализирана администрация

8,5

Директор

1

Старши специалист А и Б

1

Главен специалист ПЗ и СР

1

Главен специалист ОбС ОМП и ГрЗ

1

Главен специалист околна среда

1

Главен експерт ОМ

1

Младши експерт ППФ и ЕИ

1

Главен специалист ОПОС

1

Главен специалист образование

0,5

КМЕТСТВО С. РАСОВО

2

Кмет

1

Гл. Специалист кметство

1

КМЕТСТВО С. АСПАРУХОВО

2

Кмет

1

Гл. Специалист кметство

1

КМЕТСТВО С. СЛИВОВИК

2

Кмет

1

Гл. Специалист кметство

1

КМЕТСТВО С. ПИШУРКА

1

Кметски наместник

1

 

Броят на членовете на Общинския съвет е 13. Възрастово–образователната характеристика на общинските съветници има следната структура:

Възрастова структура

Образователна структура

Под 30 г.

0

Висше техническо образование

1

30 – 39 г.

3

Висше икономическо образование

1

40 – 49 г.

4

Друго висше образование

2

50 – 54 г.

2

Полувисше и средно специално

6

55 – 59 г.

2

Средно общо образование

3

Над 60 г.

1

   

 

В общината е изградена добре работеща система за обслужване на гражданите. Общината разполага с не лоша хардуерна обезпеченост и високоскоростен достъп до Интернет.

От гледна точка на взаимодействието между общинската администрация и други представители на местната общност (граждани, бизнес, НПО, и др.) може да се посочи, че засега тези връзки са по-скоро междуличностни, отколкото междуинституционални. Общината разполага с добър институционален капацитет за изпълнението и актуализацията на стратегическите документи за местно социално-икономическо развитие.

Основните дейности на общината са законно регламентирани в Конституцията, ЗМСМА, Закон за устройство на териториите, Закон за общинската собственост, Закона за общинския бюджет, ЗАТУ, ЗМДТ и други нормативни и поднормативни актове.

Издръжката на отраслите и дейностите, който са обект на бюджетното финансиране се предопределя от добре разчетените параметри на общинските финансови ресурси. За стриктната реализация на бюджетното планиране през съответната година, общинският съвет, кметът и общинската администрация осъществяват поредица от действия, засягащи: