Величините са над средните за страната, от тези на общините от Северозападния район и от област Монтана.

Демографското развитие на общината може да се обособи в два периода:

 • Непрекъснато нарастване на населението до средата на 80-те години на ХХ век (с най-високи темпове през 1957-65 г.);
 • Намаление за периода 1986-2003 г.

Динамиката в броя на населението е съпроводена и с промени в неговата възрас­това структура. Очертава се застаряване на населението – броят и делът на ли­цата под 15 г. постепенно намалява. Увеличава се броят и делът на лицата в трудоспособна възраст и надтрудоспособна възраст. При такъв възрастов състав на населението и като се вземе предвид образователното и квалификационно равнище общината изпитва дефицит на човешки ресурс за развитие в средносрочен план. Ако не се създадат условия за по-добър начин на живот и реализация този ,проблем ще се задълбочава

Етническата структура на общината е близка до тази за страната. Основен етнос е българският следван от ромския.

Делът на ромската общност е по-висок от средния за страната, като е разпределен по села, както следва:

Населено място

Общо население

роми

%

1.

Медковец

2231

825

37.0

2.

Расово

1381

320

23.2

3.

Аспарухово

612

186

30.4

4.

Сливовик

490

100

20.4

5.

Пишурка

149

няма

0.0

От таблицата е видно, че общия брой на ромите в Общината е 1431, или съставлява 29.4% от общото население.

Основно вероизповедание в общината е източноправославното християнство.

 

2.Секторен анализ – тенденции, процеси, проблеми

 

2.1.Селско стопанство

 

Икономическата криза от 90-те години, характерна за цялата страна, премина със същата сила и икономически последици и в Община Медковец.

Изхождайки от факта, че селското стопанство заема основен дял в икономиката на Общината и факта, че в него настъпиха коренни промени – по отношение на собствеността, стопанисването и управлението на замаделските земи, то цялостния стопанско-икономически живот през този период беше в сериозна криза.

Земеделската земя (в т.ч. и горския фонд) в Община Медковец, област Монтана е 182 218 дка, разпределена по села, както следва:

общо зем. земя в т.ч горски фонд

 • с.Медковец - 77 298 дка 2 147 дка
 • с.Расово - 44 582 дка 416 дка
 • с.Аспарухово - 19 699 дка 614 дка
 • с.Сливовик - 35 028 дка 2 667 дка
 • с.Пишурка - 5 611 дка няма

 

Структурата на земеделската земя по вид собственост е следната:

Общинска Държавна Частна

 • с.Медковец - 102 дка 1079 дка 76 117 дка
 • с.Расово - 315 дка 293 дка 43 974 дка
 • с.Аспарухово - 79 дка 351 дка 19 269 дка
 • с.Сливовик - 554 дка 404 дка 34 070 дка
 • с.Пишурка - няма 142 дка 5 469 дка

 

През 90-те години преструктурирането на този стопански отрасъл доведе до много негативни последици. Наследилите от ТКЗС –тата имущество и обработваема земеделска земя, новообразувани земеделски кооперации, не бяха най-сполучливата форма на стопанисване и не дадоха добри икономически рузултати. Те не успяха да организират производството на селскостопански култури, характерни за региона, почти ликвидираха животновъдството, разпродадоха голяма част от техниката за обработка на земята, натрупаха огромни дългове и не осигуряваха рента и парични приходи на собствениците на земя. Всичко това доведе до ликвидиране на основна част от кооперациите. Тяхното ликвидиране доведе до значително намаляване броя на работните места и увеличаване на безработицата в общината.

През последните години се наблюдава известно оживление в селското стопанство. Утвърди се като практика арендуването на земята от страна на частни земеделски стопани. Тази форма на стопанисване и обрабатване на земята на този етап се явява по-удачна. Арендуването доведе до:

 • намаляване делът на необработваемите земеделски земи, през тази година е само 9%;
 • оживяване на пазарът на земята – има постоянно търсене, макар че цената на земята е все още много ниска;
 • производство на повече и по-качествена селскостопанска продукция;
 • съживяване на животновъдството - овцевъдство, говедовъдство и свиневъдство.

За по-натъшното развитие на този отрасъл и поставянето му на качествено нова основа, отговаряща на Европейските изисквания съществуват редица пречки, характерни, както за страната като цяло, така и за региона.

Обработваемата земя е разпокъсана на малки парцели. В съставните села на Общината, с изключение на с.Медковец не е извършена комасация на земята.

Вследствие унищожаването на хидромелиоративните съоражения за поливане в Общината не се отглеждат интензивни култури – ягоди, малини, тютюн, зеленчуци и други култури характерни за нашия регион. Засаждането на тези култури ще доведе до увеличаване на заетостта и доходите на населението на общината.

Все още фермерите не работят с високопроизводителна техника, което води до оскъпяване на произведената продукция и до нейната неконкурентноспособност на пазара.

 

През този период настъпиха значителни промени и в другите икономически сектори – промишленост, търговия и услуги.

 

 

2.2.Промишленост

 

Отрасловата характеристика на икономиката на Община Медковец се доминира изцяло от селското стопанство. Промишлеността преди няколко години заемаше значителен дял. Водещо значение в промишления сектор имаше завода за производство на части за военната промишленост. Тогава работещите в завода наброяваха около 400 души, с тенденция за разширяване на производствата и осигуряване на допълнителни работни места. За съжаление след приватизацията му, обема на производството драстично намаля, в резултат на което заетите в момента са около 30 бр, независимо от новите производства.

АД “ Медикар “ е акционерно дружество с 90% частно участие и 10% държавно. В момента се наблюдава тенденция на разширяване на производтвената му програма и се предвижда разкриване на нови работни места, в резултата на което общата численост ще достигне 60 бр.

Шивашкото производство, което осигуряваше заетост на около 150 жени вече не съществува на територията на Общината. Работата за този вид производство се осигуряваше от фирми със седалища в гр. Лом. След преструктурирането на този отрасъл всички шивашки фирми организираха производството си само на територията на гр. Лом, поради което материалната база за шивашкото производство в Община Медковец бе реконструирана и пригодина за други дейности.

 

 

2.3. Търговия и услуги.

 

Районните потребителни кооперации осигуряваха основния дял от дейността на търговията и услугите на територията на общината. През последните години дребните частни търговци успяха да ги изместят от този пазар и постепенно те станаха доминиращи в сектора.

Производството на хляб и хлебни изделия в общината се осъществява от потребителната кооперация в с. Медковец. Фурните в с. Расово и с. Аспарухово бяха закрити. Производство на хляб на територията на общината има организирано само на територията на с. Сливовик. Останалите села се снабдяват с хляб и хлебни изделия от прозводители от Лом и Монтана.

ТПК “Андрей Симеонов” с. Медковец предлагаше за населението от общината дърводелски и железарски услуги. В момента цеховете, осъществяващи тази дейност са закрити, а базити им са разрушени и ликвидирани. Този вид услуги – дърводелски и железарски се предлагат от дребни частни занаятчии.

На територията на общината са организирани 6 пункта за изкуване на мляко. Това подпомага населението на общината, отглеждащо животни за добив на мляко от овце, крави и биволи.

 

2.4.Туризъм и спорт

 

Община Медковец има добри условия за развитие на селски туризъм. На територията на общината има 10 микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни места за отдих и развлечение. В момента се изгражда такъв комплекс на язовир “Расоха” в с. Расово.

На територията на общината съществуват стадиони във всички съставни села на общината. Стадионите в с. Аспарухово и с. Пишурка не се поддържат, тъй като години наред поради липса на средства спортна дейност там не се осъществява. В много добро състояние са стадионите в с. Медковец и в с. Расово. В трите училища има изградени спортни зали, които се нуждаят от основни ремонти и закупуване на допълнителни спортни съоражения, за да предоставят възможности за активен спорт на децата в тези училища.

В общината има два футболни отбора – в с. Медковец и с. Расово, които се състезават в окръжните групи.

Традиционен спорт за общината преди години бе конния, който се финансираше от нея. За съжаление той изисква значителни финансови средства, каквито общината на този етап не може да осигури и поради този причина той бе ликвидиран.

Най-сериозни успехи в областта на спорта в републикански и международни състезания е постигал отбора по приложно колоездене. Отбора няколко години поред беше класиран на призови места и донесе спортна слава за Общината.

В трите училища има има изградени спортни зали, които се нуждаят от основен ремонт и ново актуално оборудване.

 

2.5.Култура и културно наследство

 

Читалищата са единствените средища за съхраняване и развитие на културните традиции. На територията на общината има изградени и действащи и в момента пет читалища. Във всичките има библиотеки с добре запазен, но за съжалние не обновяван книжен фонд. Липсата на парични средства не им позволява да разгърнат потенциалните си възможности за културна дейност. Читалищата в селата Медковец и Расово се ремонтират почти всяка година и са в добро състояние. В Аспарухово и Пишурка сградите са за основни ремонти, а в Сливовик е за цялостно възстановяване.

Културният календар на всичките е отчайващо беден, поради липса на финансови средства.

 

3.Човешки ресурси

 

3.1.Заетост и безработица

 

 

Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянно регистрирана безработица на ниско квалифицираните жители на общината и тези без квалификация.

Регистрираните безработни към м. Ноември 2005 г. са 678 бр., което отнесено към броя на населението в трудоспособна възраст представлява 32.3 %, което е в пъти повече от средното за страната. Този висок дял на базработните представлява основен проблем за общината.

Възрастовата структура на безработните лица към м. Ноември 2005 г. е следната:

до 19 г. – 25 бр.

от 20-24 г. – 45 бр.

от 25-29 г. – 63 бр.

от 30-34 г. – 69 бр.

от 35-39 г. – 54 бр.

от 40-44 г. – 62 бр.

от 45-49 г. – 53 бр.

от 50-54 г. – 58 бр.

над 55 г. – 113 бр.

Регистрираните безработни по вид образование са както следва:

 

 • с висше образование - 7 бр.
 • с полувисше - 4бр.
 • със средно специално - 36 бр.
 • със средно общо - 91 бр.
 • със средно професионално - 66 бр.
 • с основно професионално - 5 бр.
 • с основно образование - 247 бр.
 • с начално образоване - 183 бр.
 • без образование - 39 бр.

Високото ниво на безработица изисква значителен финансов ресурс за социална подпомагене на населението в общината. Общия брой на лицата в трудоспособна възраст с право на социално подпомагане са 263 бр., от тях безработни лица – 98, семейства с двама родители – 132 и семейства с един родител – 33.

На територията на общината лицата в надтрудоспособна възраст получаващи социални помощи са 75 бр.

Намаляването на безработицата в Общината и увеличаването на заетостта, може да стане с развитието на малкия, дребния и семеен бизнес. Възстановяването на хидромелиоративните съоръжения за поливане, ще даде възможност за отглеждането на традиционните интезивни земеделски култури, като тютюн, ягоди, малини, зеленчуци и други и включването на голям брой безработни за тяхното отглеждане.От друга страна, имайки предвид за ниско квалифицираната работна ръка е наложително изграждането на предприятия за преработка на селскотопанска продукция, които също ще допринесат за увеличаване на заетостта.

 

 

 

3.4. Образование

 

В община Медковец има три училища – две основни в с. Расово и с. Аспарухово и едно средно общообразователно в с. Медковец.

В Средното общообразователно училище “Отец Паисий” се обучават общо 279 ученици от подготвителна група (шест годишни деца) до дванадесети клас. В него е организирано обучението на деца от с. Медковец, Расово, Аспарухово, Сливовик и Славотин.

В училище “Христо Ботев” с. Расово се обучават 111 деца от подготвителна група до осми клас, а в основно училище “Иван Вазов” с. Аспарухово 97 деца. Към училището в с. Аспарухово има общежитие, в което са настанени 50 деца и ученици от социално слаби семейства.

Сградния фонд на училищата е в задоволително състояние. Текущи ремонти се извършват ежегодно. От подмяна на дограмата се нуждаят всички училища в общината.

В общината има и три целодневни детски градини – две в с. Медковец и една в с. Расово, както и една детска ясла в с. Расово.

Училищата разполагат със собствени библиотеки с над 10 000 тома литература за нуждите на обучението.

В училищата е организирано столово хранене на приемливи цени при добро качество на предлаганата храна.

 

4.Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда

Инфраструктурата е един от най-важните елементи, които обуславят функционирането на Общината като единен механизъм.

Основни елементи на общинската инфраструктура са водоснабдяването, канализацията , хидромелиоративните съоръжения, транспорта /пътна и железопътна мрежа/, депата за твърди битови отпадъци, енергийната система, комуникационните мрежи и други.

 

4.1Водоснабдяване и канализация

 

Общинското ръководство полага особени грижи за водоснабдяването, поддържането и развитието на водоснабдителната система.През последните две- три години, бяха водоснабдени селата Расово и Аспарухово, предстои изграждането и на водоснабдяването на с.Пишурка, с което ще се реши изцяло проблема водоснабдяване в Общината. Употребяваното количество питейна вода