В И З И Я

 

 

ВИЗИЯ: Интензивно икономическо развитие на община Медковец и подобряване качеството на живот на населението във всички области, с цел доближаването му до Европейските стандарти

 

 

П Р И О Р И Т Е Т И И Ц Е Л И

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1

Развитие и ефективно използване на общинската инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт

 

ЦЕЛ 1 Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура, обслужваща населението на общината

ЦЕЛ 2 Въвеждане на съвременни стандарти и технологии за контрол и управление на общинската инфраструктура

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2

 

Развитие на икономиката на територията на община Медковец и увеличаване на заетостта

 

ЦЕЛ 1 Развитие на селското стопанство като основен дял в икономиката, чрез внедряване на съвременни технологии и осигуряване на трайна заетост

ЦЕЛ 2 Осигуряване на възможности за инвестиции за изграждане на малки и средни предприятия за преработка на селскостопанска продукция

ЦЕЛ 3 Развитие на промишлеността

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3

Подобряване на жизненаната среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация

 

ЦЕЛ 1 Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда

ЦЕЛ 2 Подобряване условията за живот на младите хора

ЦЕЛ 3 Социална интеграция на деца в неравностойно положение и малцинствени групи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4

Повишаване на административния капацитет и качеството на работната сила

 

ЦЕЛ 1 Повишаване на професионалното равнище на работната сила, чрез допълнителна квалификация, съобразно потребностите на пазара на труда

ЦЕЛ 2 Изграждане на съвременна и компетентна администрация

ЦЕЛ 3 Развитие и укрепване на институциалната среда за усвояване на европейските фондове, създаване на публично-частни партньорства и реализиране на целите и задачите на плана

 

 

На практика в настоящия стратегически документ е достигната висока степен на съответствие с всички нормативни изисквания съобразени с реалностите и потенциала за развитие на общината и отчитайки мненията на основните заинтересовани страни, което е важна предпоставка за бъдеща успешна реализация.

Принципите, на които се базира Плана на развитие са изцяло подчинени на принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално развитие:

 • единен подход;
 • концентрация на ресурсите;
 • партньорство;
 • публичност и прозрачност;
 • допълняемост на финансирането;
 • координация на дейностите;
 • съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите;
 • спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба на страната и регулациите на Европейския съюз.

Бяха създадени четири работни групи по тематични сектори. Основните задачи пред екипа на тези групи беше да събере и анализира необходимите данни в сектора, като използва различни методи и техники, да направи изводи за тенденциите и процесите на развитие, да предложи приоритети и цели за развитие на сектора.

Работните групи координираха своите действия във всички главни етапи на работата по Общинския план за развитие.

 • Работна група “Местно икономическо развитие” с ръководител инж. Емилия Цветанова – зам. кмет на Община Медковец .
 • Работна група “Инфраструктура, благоустройство и екология” с ръководител инж. Камен Каменов – н-к А и Б”.
 • Работна група “Местна администрация, образование, култура и социални дейности” с ръководител д-р Георги Крумов – секретар Община Медковец.
 • Работна група “Здравеопазване, спорт и младежки дейности” с ръководител д-р Евгени Антонов

 

В разработването на настоящия план е използвана цялата налична информация и компетенции на партньорите. Въпреки всичко, планът има аспекти на несигурност. Заплахите за реализацията му се коренят в недостатъчни ресурси и все още силен централизиран ведомствен подход в планирането и управлението. Това води до недостатъчна координация на финансовите ресурси.

Планът за развитие на общината е разработен съгласно Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Общински планове за развитие до 2013 г.

 

 

II.Резюме

Община Медковец е разположена в западната Дунавска равнина. Общината граничи на север с община Лом, на изток с община Якимово, на юг-югозапад с община Монтана и община Брусарци. Центъра на общината – с. Медковец се намира на 38 км. от областния град Монтана и на 26 км. от гр. Лом. Общината попада в териториалния обхват на Северозападния район за планиране, в който са обособени три области – Враца, Монтана и Видин.

В Община Медковец основен дял в икономиката заема селското стопанство. По-слабо са развити промишлеността, търговията и услугите. Общината е с изразени демографски проблеми, характерни за областта и страната. За да се изпълнят Европейските изисквания по отношение на инфраструктурата са необходими много инвестиции.

Община Медковец ще разгледа своите възможности за развитие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз и произтичащите от това възможности и изисквания като доразвие и актуализира действащите до момента планове и програми:

 • Стратегия за развитие на Община Медковец 2000 – 2006 година;
 • Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2005 – 2007 г.;
 • План на Община Медковец за местно икономическо развитие;
 • Общинска програма за управление на отпадъците;
 • План за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;
 • Стратегия за закрила на детето;
 • План за регионално развитие на Северозападния район;
 • Стратегия за развитие на област Монтана;

 

III.Анализ на икономическото и социално развитие на община Медковец

 

1.Обща характеристика

1.1.Географска характеристика и местоположение

 

Община Медковец е разположена на площ 191 090 м² в западната Дунавска равнина и граничи със следните общини: на север – Община Лом; на изток-Община Якимово; на юг и югозапад – Община Монтана и Община Брусарци; на запад и северозапад – Община Лом.Територията и се пресича от едни от основните артерии в страната - Е 79 (Лом-София), и ж.п. линия София – Видин. Връзките със съседните общини се осъществяват чрез пътища от националната пътна мрежа и железопътен транспорт.

 

Климатична характеристика

 

Областта на Западната Дунавска равнина има умерено континентален климат. Тук освен характера на релефа и неговата надморска височина – 240 м., за формирането на климата оказва влияние простирането на нейната територия в пояса на умерените географски ширини, високата й връзка с континента, въздействието на далечните и близки водни басейни и решаващата роля на въздушния пренос.

Високите линейно-простиращи се орографски бариери в Карпатите и Стара планина, предизвикват значителна трансформация на нахлуващите откъм северозапад влажни океански въздушни маси и преминаващите през студеното полугодие, студени континентални въздушни маси, които определят коренно различен климатообразуващ ефект.

Районът се характеризира с преобладавощо умерено-континентални климатични условия. Характерна е добре изразената валежна сянка и средно годишните валежи са над 500 л. на кв. Режимът на валежите е с подчертан късно пролетен (юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум и изразената тенденция за балансиране на сезонните валежни суми. В Западната Дунавска равнина средно годишните валежни количества са значително от средно годишната валежна сума за цялата страна. Този факт се обяснява с преобладаването на Северозападния въздушен пренос и с постепенното намаляване на значително обеднелите на влага океански въздушни маси.

Сравнително висока е средната януарска температура (-1,6 /3,20 градуса), а средно Юлската е 23 градуса. Средната годишна температура за района е 9-10 градуса. Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяването и самоочистването на атмосферата. Средногодишната сума на валежите е под 500 л. на кв.м., като средните валежи по сезони са:

 • пролет - 150 –200 л. на кв. м.;
 • лято 175 л. на кв.м.;
 • есен 125-150 л.на кв.м.;
 • зима 100-125 на кв.м.

Сравнително високата сума на валежите е положителен фактор за самоочистването на атмосферата от замърсители. Това обаче намалява разсейването и довежда до значително по-високо натоварване на почвите и повърхностните води.

Снежната покривка се задържа 50 до 80 дни през годината, а средната й височина е 10-20 см.

Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за периода април-октомври е 4,5 – 5,0. Сумарната слънчева радиация е 20,0 - 20,5 и под 3,0 декември, като годишната й стойност е под 13,3.

Орографските способности на района силно влияят на скоростта и посоката на вятъра.Средна скорост на вятъра в 85% от случаите на наблюденията е под 2 м./сек., в 42,7 % времето през годината е тихо – през есента това е 51%, а през лятото 32,7%. Преобладаващи са западни и северозападни ветрове.

 

Геоложка характеристика

 

В геоложко отношение е установено, че теренът на Община Медовец е изграден от еднообразни квартерни глини, представляващи част от деградирали и овлажнени льосовидни глини, загубили характерните за льоса свойства. По дълбочина на профила са разкрити следните пластове характезиращи геоложката основа на района:

- черноземна глина богата на хумосни вещества и богата коренова растителност. Мощността и е постоянна 1,30 – 1, 50 м.

- глина льосовидна, светложълта, слабо песъклива, влажна с характерни варовити повлекла и включвания. Под 3,5 – 4,0 м. от терена е силно песъклива и водонаситена.

 

 

Полезни изкопаеми

 

В Община Медковец полезни изкопаеми с национално значение няма. Възможен е добив на инертни материали – баластра и пясък от коритото на река Цибрица.

 

 

Водни ресурси

 

Подземните води на територията на Община Медковец съществуват в алувиалните наслаги на речните тераси и наносните конуси. В четирите от съставните села минават селски реки, които пълнят 10 микроязовира. Най-големият от тях е язовир “Расоха”, намиращ се в с. Расово с големина 422 дка.

 

Почви

 

Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от няколко групи почви:

1.Около 30% от равнинната територия е заета от карбонатни черноземи.

2.Стабилният равнинен терен е зает от излужени черноземи около 60%.

3.Останалите 10% са ливадни почви.

 

1.2.Административна обособеност

 

Населените места в община Медковец са 5. Административен център на Общината е село Медковец, а съставни села са: Расово, Аспарухово, Сливовик и Пишурка.

 

1.3.Население и демографско развитие – основни тенденции

 

Населението на Община Медковец към 2005 г. е 4863 души. Разпределението на населението по населени места, пол и трудоспособна възраст е дадено в табл. №1

 

Табл. 1 Брой на населението.

 

Населено място

Общо население

в т.ч. мъже

в т.ч. жени

в т.ч. мъже в трудоспособна възраст

в т.ч. жени в трудоспособна възраст

 1. 1.

Медковец

2231

1112

1119

587

466

 1. 2.

Расово

1381

652

729

346

279

 1. 3.

Аспарухово

612

295

317

146

101

 1. 4.

Сливовик

490

230

260

83

55

 1. 5.

Пишурка

149

69

80

30

11

 

Общо

4863

2358

2505

1189

912

 

 

Намаляването на населението е основен проблем в развитието на човешките ресурси в общината. Динамика на населението през периода 2001 г. – 2003 г. е дадена в табл. №2.

 

Табл. 2 Население – брой и динамика

 

 

2001

2002

2003

Медковец

5452

5296

5240

Област Монтана

179 741

176 963

173 596

Северозападен район за планиране

531 149

521 951

512 593

България

7 891 095

7 845 841

7 801 273

Индекси (2001=100)

   
Медковец

100,0

97,14

96,11

Област Монтана

100,0

98,45

96,58

Северозападен район за планиране

100,0

98,27

96,51

България

100,0

99,43

98,86

 

 

 

От данните в табл. № 2 се вижда, че тенденцията за намаляване на населението в Община Медковец е идентична с тази в област Монтана и в Северозападния район за планиране. Естественият прираст в общината е отрицателен с тен­денция на увеличаване през последните няколко години.