ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 г.

 

I.Въведение

II. Резюме

III. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината

 1. 1. Обща характеристика

1.1. Географска характеристика и местоположение

1.2. Административна обособеност

1.3. Население и демографско развитие

2. Секторен анализ - тенденции, процеси, проблеми

2.1. Селско стопанство

2.2. Промишленост

2.3.Търговия и услуги

2.4. Туризъм и спорт

2.5.Култура и културно наследство

3. Човешки ресурси

3.1. Заетост и безработица

3.2. Образование

4. Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда

4.1. Водоснабдяване и канализация

4.2. Пътна мрежа и услуги

4.3. Енергийни мрежи и системи

4.4. Телекомуникации

4.5. Социална инфраструктура

4.6. Околна среда

5. Общински бюджет и бюджетно осигуряване

6. Съвместна дейност и партньорство с други общини

7. Силни и слаби страни, възможности и заплахи в община Медковец

8.Приоритети, цели и мерки за развитие за периода 2007-2013г.

V. Индикативна финансова таблица за периода 2007-2013 г.

VI. Ред и начин за доставяне на информация и публичност на плана

VII.Мониторинг и оценка

 

I.Въведение

Общинският план за развитие на Община Медковец е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.

Той определя целите и приоритетите за развитието на община Медковец като елемент на развитието на страната и в частност на Северозападния район за планиране.

Общинският план за развитие е отворен и динамичен документ. Подлежи ежегодно на отчет, актуализация и допълнение.

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Северозападния район за планиране на Република България. С оглед на последващото приемане на Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за регионално развитие, така разработения общински план следва да бъде съгласуван с другите два документа.

Общинският план за развитие на Община Медковец обхваща, съгласно изискванията, периода 2007 – 2013, но заедно с това съблюдава изпълнението на основните стратегически цели и приоритети за развитие на общината и за периода 2005 - 2007 година.

Основните задачи на плана за развитие на община Медковец са:

 • Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.
 • Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционално и финансово осигуряване на плана.
 • Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на набелязаните цели.
  • Да създаде условия и предпоставки за работа с очакваните структурни фондове на ЕС и привличането им в територията на общината. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който има обществено съгласие.
  • Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и чрез разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.

Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване на плана. В неговото изработване основно участие взеха общинската администрация, кметовете на населените места и ръководителите на дейности към Общината.

Изработването на плана премина последователно през следните фази:

 • Предварителни проучвания: В тази фаза бяха проучени наличните документи за стратегическо планиране в общината и събрана актуална статистическа информация;
 • Проучвания и консултации: Организирани бяха познавателни проучвания на територията на съставните села и проведени разговори с кметове и кметския наместник. Бяха направенипрофилирани консултации с общинска администрация. За консултиране с общественото мнение беше направено допитване до определени граждански групи и неправителствени организации и местния бизнес;
 • Междинно съгласуване, принос на партньорите: В работни срещи с представители на общинска администрация и Общински съветници бяха обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и приоритети. Представителна група на общинския съвет оформи информирано мнение по визията, приоритетите и мерките на плана в рамките на работни срещи на комисиите на ОбС – Медковец.

Общинският план за развитие представлява по-висок етап на развитие на планирането на приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение, опиращ се и на Стратегията за развитие на общината, изработена през 2000 година и актуализирана през 2004 година. Планът е разработен в период, когато Република България приключи преговорите за присъединяване към Европейския съюз и навлезе в периода на бързи трансформации, както на организационни структури, така и на регулиращи регионалното, устойчиво и балансирано развитие документи. До началото на 2007 година страната ни трябва да разработи всички необходими планови и регулиращи документи, за да е в състояние да започне активното си участие като равноправен член на ЕС с усвояването на вече определената финансова рамка за периода 2007 – 2009 година.

Именно в този контекст е разработен Планът за развитие на Община Медковец, който отговаря на основните изисквания на регионалната политика на България в периода преди пълноправно участие в ЕС:

 • последователност и съответствие с регламентите и изискванията на ЕС;
 • дългосрочност на целите и приоритетите;
 • краткосрочност на програмата за реализация и индикативната финансова таблица в рамките на специфични периоди – в конкретния случай - периодът до края на 2007 година;
 • възможност за развитие в следващия период – 2007 – 2013 година, когато средата за реализация на конкретните мерки ще бъде променена и същевременно постигането на целите ще се основава на постигнатото в периода 2005 – 2007 г.

 

Общинският план за развитие на Община Медковец съдържа:

 • анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
 • анализ на силни и слаби страни, предимства и заплахи;
 • приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината;
 • описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на развитието чрез сътрудничество със съседни общини;
 • индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и проекти;
 • реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.

 

Основните методи, използвани при разработването на Общинския план на развитие на община Медковец са:

 • балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на ситуацията и постигнатите през последните години резултати;
 • интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите и националната и регионална рамка за развитие;
 • идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и дейностите в посока нейното развитие.

Стратегическата роля на общината, в процеса на претворяване в действителност на виждането за бъдещето се определя от нейната