ОТЧЕТ

ОТНОСНО: Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013 година

            Община Медковец изпълни плана на приходите за четвъртото тримесечие на 2013г. на 102,41% при годишен план 2986854лв., изпълнението е 3058947лв. В това число приходите за държавни дейности са 2015882лв.     Приходите за местни дейности са 1043065лв. Преизпълнението на приходната част на бюджета, произхожда от отчетените данни в §76-00- (временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки), а именно план на §76-00 - 24549лв., отчет в края на отчетният период- 77635лв. Временно съхранените средства и средствата на разпореждане са по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебният процес”, планувани – (-)23065лв., а отчетени (-)650лв.и получени и изразходени средства по валутна сметка на СОУ без план, за секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”

            Взаимоотношенията с централния бюджет са изпълнени на 100,00% при годишен план 1870033лв., изпълнението е 1870031лв., като от тях:

            Обща субсидия- годишен план- 1412717лв., изпълнение- 1412717лв.- 100,00%

            Обща изравнителна субсидия- год.план- 281900лв., изпълнение- 281900лв.- 100,00%.

            Целева субсидия за Капиталови разходи- год.план- 81700лв., изпълнение- 81700лв. – 100,00%

Целеви трансфер(субвенции) чрез код 3128- год.план- 93716лв., изпълнение- 93716лв.- 100,00%.

Вноски за ЦБ (за минали години) – код 3140- (-)2лв.

Община Медковец е получила трансфери между бюджетни сметки     303226лв., в т.ч.- от МТСП по Програма за временна трудова заетост- 240178лв., за „Обществена трапезария”- 34976лв., за проведен референдум- 3009лв., за обезпечаване на държавни и зрелостни изпити- 50 лв., за проведени избори – 5736лв. и предоставен трансфер на община Монтана за ТБО по чл.71а     и чл.71е от ЗУО- (-)9730лв., по съвместен проект сумата от (-)2286лв., представлява трансферни средства, съгласно сключен договор по проект ОП”РЧР” схема „Подкрепа за заетост”, за секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”- 31293лева. За периода е предоставен трансфер за неверифицирани средства по проект „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство” в размер на 3151лв.

Заем на извънбюджетната сметкабюджета на общината е предоставила през 2012г. по проект „Нов избор за развитие и реализация”- Схема Развитие в размер на 22094лева, а през 2013г. са 77635лв. Временно съхранени средства на училищата на делегиран бюджет са в размер на (-)650лева, лизингови вноски за лек автомобил (-)6501лв..

Всичко собствени приходи общината е изпълнила на 91,63%, при годишен план- 484775лв., изпълнението е 444208лв. в т.ч.: имуществени данъци и ДДФЛ- при план 140951лв., изпълнение- 138668лв.   или 98,38%, неданъчни приходи- при план- 343824лв., изпълнението е 305540лв.- 88.86%.

Наличните средства по сметка в края на отчетния период са – 310896лв., в т.ч.- в държавни дейности- 154361лв., от тях по валутна сметка- 30371лв., в местни дейности- 156535лв.

Всичко приходи общината е получила 3058947лв., което представлява 102,41% спрямо годишния план- 2986854лв.

Размера на разхода представлява 89,84% спрямо размера на прихода и 92,00% спрямо годишния план.

Отн.дял на разхода по функции за четвъртото тримесечие на 2013г. е:

Общи държавни служби

608746

22,15%

Отбрана и сигурност

73235

2,66%

Образование

1106961

40,28%

Здравеопазване

33905

1,23%

Соц.осигуряване и грижи

488821

17,79%

Жилищно стр. и БКС

253312

9,22%

Почивно дело и култура

111297

4,05%

Иконом. Дейности

71318

2,60%

Други разходи- лихви

463

0,02%

всичко

2748048

100,00%

 

Относителният дял на разхода по функции за държавни дейности е:

Общи държавни служби

349817

18,79%

Отбрана и сигурност

68435

3,68%

Образование

1078027

57,91%

Здравеопазване

33905

1,82%

Соц.осигуряване и грижи

270394

14,53%

Почивно дело и култура

60940

3,27%

Иконом. Дейности

0

0%

всичко

1861518

100,00%

 

Относителният дял на разхода по функции за мести дейности е:

Общи държавни служби

215384

26,57%

Отбрана и сигурност

4800

0,59%

Образование

28934

3,57%

Здравеопазване

0

0%

Соц.осигуряване и грижи

209015

25,79%

Жилищно стр. и БКС

253312

31,25%

Почивно дело и култура

27278

3,37%

Иконом. дейности

71308

8,80%

Други разходи

463

0,06%

всичко

810494

100%

 

Относителният дял на разхода по функции за дофинансиране е:

Общи държавни служби

43545

57,27%

Соц.осигуряване и грижи

9412

12,38%

Почивно дело и култура

23079

30,35%

всичко:

76036

100%

 

                            Изпълнението на разходната част на бюджета за четвъртото тримесечие на 2013г. е както следва:

По параграфи

План

изпълнение

%

Заплати и осиг.плащания

1708100

1656506

96,97%

Текуща издръжка

928103

804899

86,72%

Соц. разходи и стипендии

10225

9505

92,96%

Субсидии и други

60975

60260

98,83%

Капиталови разходи

278951

216415

77,58%

Други- лихви

500

463

92,60%

всичко:

2986854

2748048

92,00%

 

               Изводи, които можем да направим от отчета:

  1. Плана на прихода е изпълнен на 102,41% спрямо годишния план.
  2. Плана на разхода е изпълнен на 92,00% спрямо годишния план и на 89,84% спрямо размера на постъпилия приход.
  3. Направените разходи са до размера на постъпилите приходи.
  4. Общината приключи четвъртото тримесечие на 2013година без превишение на разходите над приходите.
  5. Най- голям процент при изпълнението на разходната част на бюджета имат субсидии за нестопански организации, заплати и осигурителни плащания, социални разходи и стипендии, лихви, текуща издръжка и капиталови разходи.
  6. Общината приключи четвъртото тримесечие на 2013г. без просрочени задължения и с просрочени вземания в размер на 13364лв.

              

                                    КМЕТ НА ОБЩИНА:

                                                                                                            /инж.Венцислав Евгениев/