Бюджет 2017
Натурални показатели
Справки придружаващи бюджет 2017

СПРАВКА ЗА ПЛАНУВАНИ ПРИХОДИ - ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА
План -график за обсл. на просроч. задълж. към ФО-1 от 2017 г
справка приложение разходи
3А СПРАВКА РАЗХОДИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
СПРАВКА - заплати соц.предприятие
Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ към ФО-1 от 2017 г
Справка за размера (ставката) на местните данъци за 2017 г към ФО-1 от 2017 г
СПРАВКА ЗА ЗАМРАЗЕНИТЕ ОБЕКТИ
Капиталови разходи - план
Справка за разпределение на преходния остататък към ФО-1 от 2017
Справка за разпределение на преходния остататък по дейности
списък пътуващи учители
СПРАВКА - ДЪР. ДЕЙНОСТИ ЗАПЛАТИ
СПРАВКА - МЕСТНИ. ДЕЙНОСТИ ЗАПЛАТИ
справка за собствените приходи
справка планирани приходи бюджетна прогноза 2017-2019
справка планирани разходи по  бюджетна прогноза 2017-2019
Прогноза 2017-2019 на постъления от местни приходи
Разпределения на субс  по читалища към ФО-1 от 2017 г
ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПЛАН 2017
РАЗЧЕТ KR_2017_6208
НАМЕРЕНИЯ капиталови по обекти
ИНД.РАЗЧЕТ СЕС 2017
Информация за ОД към ФО-1 от 2017 г