ПОКАНА

 

за участие в информационен ден
по проект “Укрепване на общинския капацитет”

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0171-C01 “Укрепване на общинския капацитет” процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, каним всички заинтересовани да заповядат на 07.06.2023 година от 11.00 часа в заседателната зала на община Медковец, с адрес с. Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26 на информационен ден по проекта.
На събитието ще бъде представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС и очаквани резултати.

Екип за управление на проекта

 

                   ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ


във връзка с изпълнението на Проект „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма ,,Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.‘‘, съгласно договор № BG05SFPR002-2.002-0171-C01


                О Б Я В Я В А    П О Д Б О Р


за набиране на лица на длъжност- ,,Социален работник”– 2 бр.;
Място на работа: Общинска администрация Медковец обл. Монтана, ул. „Георги Димитров № 26;
Характер на работа- индивидуална и групова работа, съгласно длъжностни характеристики.
Правоотношение – трудово, за определен срок – до 31.12.2024 г.

І. Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“, както следва:
• Да имат навършени 18 години;
• Да не са осъждани;
• Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
• Минимално изисквано образование – средно
• Допълнителни квалификации и опит са предимство;
• Умения и нагласа за работа;
ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и интервю/събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление – /по образец/;
2. Автобиография /по образец/
3. Копие на документ за придобита професионална квалификация в сферата на социалните услуги (при наличие на такива);
4. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/
ІV. Място и срок на подаване на документите:
Документите от кандидатите за заемане на длъжностите се подават в Център за административно обслужване, в сградата на община Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 часа от 12.06.2023г. до 19.06.2023г. включително.
Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на община Медковец на адрес: www.medkovec.bg
За повече информация на тел. 0888111459 – Цеца Илиева.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

 

24.04.2023 г.-  Списък на допуснати кандидати по документи

26.04.2023 г. - Списък на класирани кандидати

26.04.2023 г. - Списък на оценени и класирани потребители

28.04.2023 г. - Покана за информационен ден

28.04.2023 г. - Плакат за информационен ден

 

ПЛАКАТ

IMG 20230428 093858

IMG 20230428 094411

IMG 20230428 155249

IMG 20230428 155528

IMG 20230428 155705

 

 

ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2023

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023

 

 

  •  Съгласно чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 18.03.2023 г. – Приложение № 21-НС.
  • Съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл. 36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 18.03.2023 г. или в срок до 27.03.2023 г., при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. – Приложение № 67-НС.
  • Съгласно чл. 43, ал. 1 всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 25.03.2023 година – Приложение № 17-НС.
  • Съгласно чл. 39, ал. 2 - 6 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, могат да подадат заявление за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник преди предаването на избирателните списъци на СИК. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. – Приложение № 20-НС.
  • Съгласно чл. 252, ал. 2, във връзка с чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянен адрес, може да подаде заявление за изключването му от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник до предизборния ден. – Приложение № 19-НС.
  • Съгласно чл. 27, ал. 3 и 4, във връзка чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, може да подаде заявление до кмета на общината/кметството/кметския наместник до предизборния ден. – Приложение № 18-НС.

 

Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. Ви напомняме, че на 18 март 2023 г. (включително), изтича срокът за:
• подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
• подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
• подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.
За Ваше улеснение във всички населени места на община Медковец е организирано дежурство на 18 март 2023 г. (събота) от 9, 00 часа до 17, 30 часа.

 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИЖАТА И МАТЕРИАЛИТЕ ОТ СИК НА 01.04.2023 Г. /СЪБОТА/

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. (ЧЛ.39, АЛ.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

СЕКЦИИ, В КОИТО МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК/ПСИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 г.

 

ЗАПОВЕД 23/24.02.2023 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. (ЧЛ. 42, АЛ. 1 ИК)

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

001 СЛИВОВИК

002 ПИШУРКА

003 МЕДКОВЕЦ

004 МЕДКОВЕЦ

005 АСПАРУХОВО

006 РАСОВО

007 РАСОВО

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.