Атмосферен въздух

Понастоящем община Медковец попада в райони/ VI /, в които нивата на един или няколко замърсители не превишават долните оценъчни прагове.. В общината няма постоянен пункт за наблюдение на качеството на въздуха.. Замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта. Промишлената дейност в общината е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на въздуха. Не се установява тенденция за промяна в качествата на атмосферния въздух през периода на действие на ОПР. Общината се характеризира с много добри качества на атмосферния въздух.

Води

Слабо развитата производствена дейност е предпоставка за ограничено замърсяване на водните ресурси в общината. По- голямо е замърсяването ат населените места. На територията на община Медковец няма изградена канализационна мрежа. Няма изградени и пречиствателни станции за отпадни води.

Отделни населени места имат проблем с водоснабдяването. Преобладаващата част от водоснабдителната мрежа на територията на общината е изпълнена с азбестоциментови тръби, които са остарели и амортизирани. Доказателство за това са честите аварии по водопроводната мрежа.

В Община Медковец няма изградена канализация за отпадни води, за която има изготвен проект. Няма изградена и пречиствателна станция за отпадни води.

Земи и почви

Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от няколко групи почви:

  1. Около 30% от равнинната територия е заета от карбонатни черноземи.
  2. Стабилният равнинен терен е зает от излужени черноземи около 60%.
  3. Останалите 10% са ливадни почви.

Общото състояние на почвите в района е добро. Наблюдава се частична ерозия в близост до реките и водосборите на околните хълмове при проливни дъждове.

Няма установено замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители и препарати за растителна защита, с тежки метали и металоиди.

Биологично разнообразие

В пределите на общината има една защитена вестност – “ Шумака” в землището на с.Сливовик, обявена с цел опазване на редкия растителен вид полско котенце Pulsatilla Pratensis.

Няма защитени зони в общинската територия.

В общината обитава и застрашения вид европейски лалугер. През месеците април и май в изпълнение на утвърдения график на РИОСВ – Монтана за мониторингови дейности за 2011 г., експерти от направление “Защита на природата” извършиха мониторинг на вида европейски лалугер (Spermophilluscitellus) в землищата на селата Расово и Комощица, общ. Медковец..

Шум

На територията на община Медковец няма значими източници на шум, определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда..

Съществуващите шосейни и железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на околната среда. Те създават шумово натоварване по прилежащите на тези пътища териториии.

В общината няма постоянен пункт за измермане на шума.

Радиоактивна натовареност

В резултат от извършения мониторинг на радиационния гама фон от РИОСВ - Монтана, атмосферната радиоактивност и повърхностните води през 2011 г. може да се направи извод, че няма повишаване на радиологичните показатели на наблюдаваните компоненти на околната среда.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2012 г.