ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 

 

Публични регистри за 2021 г.

 

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, И ПРИЛОЖЕНИЕ1 - РЕГИСТЪР ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.

 

Заповед АСПАРУХОВО                                  Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ                                      Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА                                        Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО                                          Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК                                      Приложение1-Регистър

 

ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА МЕДКОВЕЦ 2021

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - МЕДКОВЕЦ

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - РАСОВО

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - АСПАРУХОВО

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - СЛИВОВИК

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - ПИШУРКА

 

Публични регистри за 2020 г.

 

РЕГИСТЪР МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАСОВО СЛИВОВИК АСПАРУХОВО МЕДКОВЕЦ

 

Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, и Приложение1 - Регистър за землищата на населените места в Община Медковец.

 

Заповед АСПАРУХОВО           Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ               Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА                 Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО                   Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК               Приложение1-Регистър

 

Публични регистри за 2019 г.

 

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАСОВО СЛИВОВИК АСПАРУХОВО

 

 Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, и Приложение1 - Регистър за землищата на населените места в Община Медковец.

 

Заповед АСПАРУХОВО      Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ          Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА            Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО              Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК          Приложение1-Регистър

 

                                                                        Публични регистри за 2017 г.

 

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, и Приложение1 - Регистър за землищата на населените места в Община Медковец.

Заповед АСПАРУХОВО   Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ       Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА         Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО           Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК       Приложение1-Регистър

 


 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017-2020г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП 2017-2020г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2017-2020г.


 Регистри общинска собственостРегистър на разпоредителните сделки с общинска собственостРегистри на проектите


 

  • Регистър заповеди

 

  • Регистър НПО и сдружения с нестопанска цел на територията на Община Медковец


Регистри на търговските дружества

  • Регистър на търговските дружества, в които община Медковец притежава миноритарен дял
  • Регистър на търговските дружества със 100% общинско участие


Публичен регистър на сградите в режим на етажната собственост

  • Към 03.05.2012 г.

 

  • ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ИМОТИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ