СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура BG06RDNP001-7.001 Улици – „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

1. - ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО РАСОВО И СЕЛО МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

 

еЕЕДОП - Електронна система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП

 

 

 

23.05.2019 - „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Щурче“-с. Расово, ДГ „Слънчева дъга“-с. Медковец, ОСП „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” - с. Медковец и проект: BG05FMOP001-3.002-0031-С01 „Осигуряване топъл обяд“ Община Медковец“, Дневен център за стари хора, общински съвет, общинска администрация” по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Хляб и тестени изделия
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Хранителни продукти

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

13.05.2019 - Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на общински път MON 1132 /ІІІ-114/ - Сталийска махала - Граница общ. ( Лом-Медковец ) -Аспарухово - Расово - /II-81/“

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ОТ 16.05.2019Г

ПРОЕКТ ОБЩ ПЪТ (420MB)

 

15.04.2019 - ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ -Относно: "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКЛАД

 

11.04.2019 - Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ - 1

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 

28.03.2019 - ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - Относно: „Предоставяне на консултантски услуги по управление, изпълнение и отчитане на проект № 12/07/2/0/00083 "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОФЕРТА

ДОКЛАД

 

19.03.2019 -  Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект "Реконструкция на общински път MOН 1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ В РОП ЗА ОТТЕГЛЕНА ОБЯВА

 

28.02.2019 -  „ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ - 1

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ - 2

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

 

 

19.02.2019 - "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

Информация относно удължаване на срока

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

 

05.12.2018 - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СМР ПО СГРАДА И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА НА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ,С.МЕДКОВЕЦ“ ПО ПРОЕКТ №12/07/2/0/00536

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

еЕЕДОП - espd-request

26.11.2018 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Обект:РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ - 1

01.10.2018 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КОРИТОТО НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР „СЛИВОВИШКО ДЕРЕ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛИВОВИК, ОБЩ. МЕДКОВЕЦ“

 

 
 
 
 
 
 
 

 

25.09.2018 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ - 1

 

21.08.2018 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Закупуване на оборудване и обзавеждане за обществена трапезария в с.Расово, община Медковец"

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ - 1

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ - 3

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР

 

03.08.2018 - „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. МЕДКОВЕЦ ПО 4 /ЧЕТИРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: Обзавеждане кабинети в училището;
Обособена позиция № 2: Оборудване за кабинети (телевизор, прожекционна система);
Обособена позиция № 3: Оборудване физкултурен салон към училище;
Обособена позиция № 4: Оборудване кухня към училище.

1. - Документация

2. - Разяснение 1

3. - Разяснение 2

4. - Разяснение 3

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ - 3

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР -1

ДОГОВОР -2

ДОГОВОР -3

ДОГОВОР -4

 

04.07.2018 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1.- Документация

 

04.07.2018 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - Документация

 

 

02.07.2018 - „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

1. - Обява

2. - Методика

3. - Образци процедура

4. - Техническа спецификация

5. - Договор проект

6. - Указания към участниците

ПРОТОКОЛ -1

ДОГОВОР

 

02.07.2018 - „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

1. - Обява

2. - Методика

3. - Образци процедура

4. - Техническа спецификация

5. - Договор проект

6. - Указания към участниците

ПРОТОКОЛ - 1

ДОГОВОР

 

26.06.2018 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
”ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ:ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЯЗОВИР „РАСОВО 1, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”

1. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

ПРОТОКОЛ - 3

СЪОБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Решение за прекратяване на процедура

 

20.06.2018 - Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор на СМР по сграда и прилежащи пространства на СОУ „Отец Паисий“, с. Медковец“ по проект № 12/07/2/0/00536“.

1.- Образец обява

2. - ЕЕДОП

3. - Опис

4. - Проект договор

5. - Указания надзор

6. - Декларация за валидност на офертата

7. - Декларация за съгласие за договора

8. - Декларация-Образец6.1

9. - Декларация-Образец6.2

10. - Декларация-Образец6.3

11. - Декларация-Образец6.4

12. - Методика

13. - оферта-образец

14. - Техническа спецификация надзор

15. - Техническо предложение

16. - Ценово предложение

ПРОТОКОЛ 1

ДОГОВОР

СПОРАЗУМЕНИЕ - 1

 

 

14.06.2018 -  [Обособена позиция №1: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ:”РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ В СЕЛАТА МЕДКОВЕЦ И РАСОВО” с под обекти:
Под обект:”ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК В СЕЛО МЕДКОВЕЦ, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”
Под обект:”РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК И ГРАДИНИ В СЕЛО РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”
Обособена позиция № 2: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ:”ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА Н С.РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ”.

1. - Декларация условия

2. - Образец обява

3. - Ценова оферта

4. - Техническа оферта

5. - Техническо задание

6. - Указания за участие

7. - Административни сведения

8. - Декларация по чл.66 ал.1 от ЗОП за подизпълнители

9. - Декларация по чл.54 aл.1 т.1 2 и 7 от ЗОП

10. - Декларация по чл.54 ал.1 т.3-5 от ЗОП

11. - Декларация подизпълнители

12. - Договор проект Зелени площи

13. - Методика за оценка на офертите

14. - Списък експерти

15. - Списък на документи

16. - Списък проекти

17. - Технически спецификации зелени площи

ПРОТОКОЛ - 1

ДОГОВОР

ДОГОВОР

 

21.05.2018 - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДА И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА НА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. МЕДКОВЕЦ

1. - Указания

2. - Опис

3. - Проект на договор

4. - ЕЕДОП

5. - Методика

6. - Предложение за изпълнение

7. - Спецификация

8. - Декларация - съгласие условие договор

9. - Декларация валидност оферта

10. - Декларация осигуровки околна среда

11. - Ценово предложение

12. - КС Медковец

13. - Обявление

14. - Решение

ПРОТОКОЛ - 1

ПРОТОКОЛ - 2

ПРОТОКОЛ - 3

СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ - 4

4.1.2019 - СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 5

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ- 2

 

 

13.04.2018 - ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МЕДКОВЕЦ

 

1. - Указания

1.1 - Опис

2. - Проект на договор

2.1 - ЕЕДОП

3. - Методика ВиК

3.1 - Предложение за изпълнение

4. - Спецификация ВиК

4.1 - Декларация - съгласие условие договор

5. - Декларация валидност оферта

6. - Декларация осигуровки околна среда

7. - Ценово предложение

8. - КС Медковец

9. - Обявление 1

10. - Решение

11. - РАЗЯСНЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

04.07.2018 - СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

 

 

02.04.2018 г. Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Щурче“-с. Расово, ДГ „Слънчева дъга“-с. Медковец, ОСП „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” - с. Медковец и проект: BG05FMOP001-3.002-0031-С01 „Осигуряване топъл обяд“ Община Медковец“, Дневен център за стари хора, общински съвет, общинска администрация”

Указания

образец 1 - ЕЕДОП

образец 2 - оферта

образец 4 - ценово предложение

образец 5 -

образец 6 - съгласие подизпълнител

образец 7 - валидност на офертата

образец 8 - списък доставки

образец 9 - списък техника

образец 10 - списък обекти

образец 11 - чл.54 от ЗОП

образец 12 - Подизпълнител

образец 13 - проект на договор

образец 13А - проект на договор

Приложение 2

Приложение 3_1

Приложение 3_2

Приложение 3_3

Приложение 3_4

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

АКТУАЛНИ ОБРАЗЦИ

РАЗЯСНЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ - КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ - 2

22.05.2018 - СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

 

 

14.02.2018 г.  Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Медковец

Обява за обществена поръчка

Техническа спецификация

Образци

Договор - проект

Заповед процедура

Протокол - Комисия

ДОГОВОР

 

====================================================================================

02.01.2018 г. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.СЛИВОВИК,ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ-ВТОРИ ЕТАП

УКАЗАНИЯ

ОПИС

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЕЕДОП

МЕТОДИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ - ВАЛИДНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ - ОСИГУРОВКИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РАБОТЕН ПРОЕКТ - ТОМ V

РАЗЯСНЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ - КЗК

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Протокол - Комисия

ПРОТОКОЛ-2

ПРОТОКОЛ-3

ПРОТОКОЛ-4

доклад по чл 103 ал 3 от ЗОП Сливовик1

решение за определяне на изпълнител 1

25.04.2018г. - СЪОБЩЕНИЕ

ДОГОВОР

====================================================================================

13.11.2017 г.

„Основен ремонт на общинска сграда за предоставяне на комплексни социални услуги – с. Расово„

ОБЯВА - ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ1 - Технически спецификации

ПРИЛОЖЕНИЕ2 - Указания

 

====================================================================================

 

11.10.2017 г.

„Основен ремонт на общинска сграда за предоставяне на комплексни социални услуги – с. Расово„

ОБЯВА - ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ1 - Технически спецификации

ПРИЛОЖЕНИЕ2 - Указания

СЪОБЩЕНИЕ - Прекратяване на поръчката

====================================================================================

03.04.2017 г.
"Реконструкция,основен ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на
Средно Общообразователно Училище "Отец Паисий" - с.Медковец"

====================================================================================

21.03.2017 г.

Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на ДГ“Щурче“ с.Расово,ДГ“Слънчева дъга“ с.Медковец ОСП„Озеленяване,благоустройство и социални дейности”- с. Медковец ” и проект:BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване топъл обяд“ Община Медковец по обособени позиции както следва:1.Обособена позиция 1-Хляб и хлебни изделия
            2.Обособена позиция 2-Хранителни продукти

 

====================================================================================

 

2016

======================================================================================

 

     21.09.2016 г.  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

======================================================================================

     12.09.2016 г.   Обява за събиране на оферти (Строителство)

 

                          Документи по проект MON 1132/III-114/

                                ЗАПОВЕД

                                РЕГИСТЪР

                                ОФЕРТА 1

                                ОФЕРТА 2

                                ОФЕРТА 3

                                РЕШЕНИЕ 1

======================================================================================

      04.04.2016 г. „ Доставка на специализиран автомобил с рампа за инвалиди за нуждите на проект:Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на Община Медковец-BG05M9OP001-2.002-0079-С001“

      ======================================================================================

       08.03.2016 г.   РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.СЛИВОВИК,ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ-ПЪРВИ ЕТАП

 

      ======================================================================================

       16.02.2016 г.  

                  Определяне на изпълнител на договор за проектиране с предмет: Аварийно

                   възстановяване коритото на преливника на яз.Сливовишко дере,в землището на с.Сливовик

 

        ======================================================================================

         15.02.2016 г.  

                    „Реконструкция на общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница

                    общ.(Лом-Медковец)-Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850,

                    община  Медковец и благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община

                    Медковец”, необходим на община Медковец за кандидатстване по Програмата за

                    развитие на селските райони 2014-2020г., със следните обособени позиции:

                              Обособена позиция 1: „Изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на

                              проектно предложение, необходимо на община Медковец за кандидатстване по

                              Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект: „Реконструкция

                              на общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница общ.(Лом-

                              Медковец)-Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850, община  

                              Медковец и благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община Медковец”;

 

                               Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционен проект „Реконструкция на

                               общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница общ.(Лом-Медковец)-

                               Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850, община  Медковец и

                               благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община Медковец”, необходим на

                                община Медковец за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020г.”

         ======================================================================================

           06.01.2016 г.     

                              „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ С РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ ЗА НУЖДИТЕ НА

                               ПРОЕКТ :ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА

                               ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ- BG05M9OP001-2.002-0079-С001“

 

======================================================================================

07.12.2015 г.  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ ІV -11407 ,
                               РАСОВО-АСПАРУХОВО-СТАЛИЙСКА МАХАЛА ОТ КМ.0+000 ДО КМ.7+800

======================================================================================

24.08.2015   Консултантски услуги за проект: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец

======================================================================================

19.05.2015 г.  проект „Благоустрояване на улична мрежа в с.Расово ,Община Медковец”

======================================================================================

       13.01.2015      Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на общинските служители по

                                   ключови компетентности в изпълнение на проект: "Повишаване квалификацията на служителите в

                                   Община Медковец чрез обучения", по Приоритетна ос II "Управление на човешките

                                   ресурси",Подприоритет:2.2."Компетентна и ефективна държавна администрация"

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ