Съобщения

Съобщения (99)

Сряда, 08 Юни 2022 09:54

ПОКАНА МИГ

Написана от

за участие в работна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група /МИГ/ на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/
Уважаеми дами и господа, представители на местна власт, земеделски производители, представители на бизнеса, НПО, читалища, уязвими групи, общности на малцинства и други,
Община Медковец Ви кани да вземете участие в работна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група /МИГ/ на териториите на Община Медковец и Община Монтана (за Община Монтана, включваща само населените места без общински център – град Монтана, с население над 30 000 души в строителните му граници).
Община Медковец ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Медковец – Монтана.
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., а именно:
• Подпомагане процеса по създаване на местна инициативна група на територията на двете общини;
• Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещето прилагане на стратегията за ВОМР;
• Подкрепа за информиране на местното население, относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.
Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта са регистрирана Местна инициативна група и разработена Стратегия за ВОМР.
Работната среща за формиране на партньорство ще се проведе на 16.06.2022 г. от 11,30 часа в Общинска приемна зала на II етаж от сградата на Община Медковец, с. Медковец, ул. Георги Димитров № 26.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Понеделник, 27 Юни 2022 11:48

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

Във връзка с кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Медковец – Монтана, информираме заинтересованите лица, че в следствие на проведени 7 информационни срещи в населени места от Община Монтана и Община Медковец, проявиха желание да бъдат включени в партньорството следните представители на нестопанския и стопанския сектор:
• Народно читалище „Народна просвета – 1908“, с. Смоляновци, община Монтана, ЕИК 000313671;
• Народно читалище „Кирил и Методий“, с. Пишурка, община Медковец, ЕИК 000312982;
• „Славчо Спасов и синове“ ООД, с. Горна Вереница, Община Монтана, ЕИК 111546838;
• Петьо Върбанов Андреев - земеделски производител, ЕИК 178587660.

Сряда, 08 Юни 2022 08:33

ПОКАНА

Написана от

Община Медковец ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ Медковец – Монтана.
Във връзка с това, кметът на община Медковец – инж. Венцислав Евгениев Куткудейски, кани представители на НПО сектора, стопански сектор, земеделски производители и всички заинтересовани лица от местната общност, да участват в информационна среща, която ще се проведе на 16.06.2022 г. от 10,30 часа в Общинска приемна зала на II етаж от сградата на Община Медковец, с. Медковец, ул. Г. Димитров № 26.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Понеделник, 09 Май 2022 13:30

СТАНОВИЩЕ

Написана от
Сряда, 13 Април 2022 14:23

СЪОБЩЕНИЕ №З 02-192-1/13.04.2022

Написана от

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП –ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за УПИ VIII-223, УПИ IX-223 УПИ X-223 в кв.6 по плана на с. Расово, община Медковец, област Монтана.
На основание чл.128, ал.5 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинската администрация в 14-дневен срок.

АРХ.ВЕНЕТА АТАНАСОВА :
Главен архитект на община Медковец

Петък, 08 Април 2022 10:34

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Написана от

„Агротранс – Монтана“ ЕООД уведомява за искане отправено до Община Медковец с предмет водоползване на Язовир „Расово-1“ – Акт за общинска собственост № 6/30.11.1998 г., представляващ имоти № 62222.371.42 и № 62222.358.43, с обща площ 630 316 м², в местността „Яза“, землището на село Расово, община Медковец, община Монтана, във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на автоматизирана система за капково напояване на трайни насаждения винени лозя с площ 20,7828 ха в землището на с. Безденица, общ. Монтана, обл. Монтана.

Уведомлението се предоставя за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.04.2022 г. (обявено на 04.04.2022 г.)

Страница 1 от 8