Р Е Ш Е Н И Е № 30 :Постъпили молби от граждани за отпускане на еднократни помощи.

Р Е Ш Е Н И Е № 29 :Продажба на търг на общински автомобили.

Р Е Ш Е Н И Е № 28 :Отдаване стопанисване на земите от остатъчен фонд

Р Е Ш Е Н И Е № 27:Приемане бюджета на Община Медковец за 2012г

Р Е Ш Е Н И Е № 26 :По предложението на ПК по образование, спорт, здравеопазване, социална политика, култура

Р Е Ш Е Н И Е № 25 :Приемане отчета за изпълнението на бюджета на община Медковец за 2011 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 24 :Определяне структурата на Общинска администрация за 2012 год

Р Е Ш Е Н И Е № 23 :Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 22 :Наредба по чл.1, ал.2 за определяне на размера на Местните данъци в община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 21:Предложение за определяне на План – сметка за такса битови отпадъци на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2012 год..


Р Е Ш Е Н И Е № 20:Отчет за дейността на МКБПППМН за 2011 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 19:Наредба за дейността на Домашен социален патронаж/ДСП/ по предоставяне на социални услуги в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 18:Актуализация на Бюджета на община Медковец към 31.12.2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17:Заявление от Църковното настоятелство при православен храм «Св. Параскева» в с. Медковец относно: Освобождаване от данък сгради и такса битови отпадъци за 2012 година и изцяло.

Р Е Ш Е Н И Е № 16:Съгласие за временно прехвърляне на средства от набирателна скметка в бюджетната сметка на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 15:Актуализация на Бюджета на община Медковец към 30.11.2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14:Приемане на общинска културна програма.

Р Е Ш Е Н И Е № 13:Учредяване право на строеж за срок от 5/пет/ години в полза на „МЕДКОВЕЦ СОЛАР 2011” ЕООД


Р Е Ш Е Н И Е № 12:Докладна записка от Антоанета Дамянова Арсенова

Р Е Ш Е Н И Е № 11:Подобряване на приходите в общинския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 10:Отчет за изпълнението на бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 9:Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Р Е Ш Е Н И Е № 8:Актуализация на Наредбата за съставянето и отчитането на общинския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 7:Актуализация на състава на Областният съвет за развитие на област Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 6:ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩИНАТА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 5:Избиране и утвърждаване Комисия по устройство на територията,пътна и селищна мрежа

Р Е Ш Е Н И Е № 4:Избиране и утвърждаване Комисия по образование, спорт, здравеопазване

Р Е Ш Е Н И Е № 3:Избиране и утвърждаване Постоянната Комисия по бюджет ,финанси ,икономика,нормативна уредба

Р Е Ш Е Н И Е № 2:Комисия за изготвяне Правилник на Общински Съвет - Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 1 : таен избор за председател ОбС – Медковец