Р Е Ш Е Н И Е № 60 :Избиране на представител за участие в провеждане на общо събрание на акционерите

Р Е Ш Е Н И Е № 59 :Молби от граждани за отпускане на еднократни помощи.

Р Е Ш Е Н И Е № 58:Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив.

Р Е Ш Е Н И Е № 57 :Поемане на общински дълг

Р Е Ш Е Н И Е №56 :Актуализация на част от инвестиционната програма

Р Е Ш Е Н И Е № 55 :Годишен план за действие по изпълнението на Общинска стратегия в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 54 : Възобновяване на спортна дейност – Приложно колоездене в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 53 :Здравна – анализ на профилактични прегледи на учениците и мерки за подобряване здравословното състояние.

Р Е Ш Е Н И Е № 52 :Отчет на дейността на звеното за изпълнение на инвестиционна програма на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 51:Анализ на работата на учебните заведения в Общината

Р Е Ш Е Н И Е № 50 :Постъпила молба от Андриян Петков Герасимов

Р Е Ш Е Н И Е № 49 :Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания”За чиста околна среда- 2012 г. на тема „Обичам природата – и аз участвам”

Р Е Ш Е Н И Е № 48 :Оптимизиране на разходите и управлението в делегираните от държавата дейности за ЦДГ 1 и ЦДГ 2 Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 47 :Промяна на заплатите на кмет на община, кметове и кметски наместник.

Р Е Ш Е Н И Е № 46 :Отдаване под наем на мери и пасища

Р Е Ш Е Н И Е № 45 :Издаване на запис на заповед от община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 44 :Издаване на запис на заповед от община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 43 :Обособяване на групи включващи предучилищна подготовка за децата

Р Е Ш Е Н И Е № 42 :Разделяне на имот №099001

Р Е Ш Е Н И Е № 41 :Приемане на Общинска програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата

Р Е Ш Е Н И Е № 40 :Допълнение към Наредба № 1 за поддържане на общественият ред

Р Е Ш Е Н И Е № 39 :План за работата на ОбС при община Медковец през първото шестмесечие на 2012 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 38 :Молба от Емил Розов Ромеов

Р Е Ш Е Н И Е № 37 :Докладна записка от Людмила Красимирова Макавеева – кмет на с. Аспарухово

Р Е Ш Е Н И Е № 36 :Годишен отчет за изпълнение на общинската „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2011 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 35 :Писмо с изх.№02-90/25.01.2012год. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Р Е Ш Е Н И Е № 34: Разпределение на субсидията на читалищата в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 33 :Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди

Р Е Ш Е Н И Е № 32 :Заповед № АК-04-2 от 11.01.2012 год

Р Е Ш Е Н И Е № 31 :Заповед № АК-04-1 от 11.01.2012 год.