Р Е Ш Е Н И Е № 174     Разпореждане на Административен съд – Монтана от 18.07.2013 год., по Адм.дело №463/13 год.

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 173       Актуализация на Бюджет 2013 г. на община Медковец към 01.07.2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 172       Проект „Дом за стари хора и хора с увреждания – с.Аспарухово”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 171      Националната кампания към Декларацията за достъп на младите хора до култура.
 

Р Е Ш Е Н И Е № 170     Сформиране доброволен отряд на територията на община Медковец за действие при бедствия.

Р Е Ш Е Н И Е № 169      Отчет за изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2013 г. На основание чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА. 

Р Е Ш Е Н И Е № 168         Предоставяне за безвъзмездно ползване помещението отредено за клуб на пенсионера и хората с увреждания в с.Расово.

Р Е Ш Е Н И Е № 167      Актуализация на Бюджет 2013г. на община Медковец към 28.06.2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 166     Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Медковец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 165      Ремонт на православен храм „Св.Усп.Пр.Богородица” в с.Пишурка.

Р Е Ш Е Н И Е № 164     Осигуряване на заплата на новоназначения свещеник при храм „Света Параскева” село Медковец   

Р Е Ш Е Н И Е № 163     Заповед № АК 09.30 от 11.06.2013 год. на Областен управител на област Монтана за преразглеждане на Решение №158 от Протокол № 20/30.05.2013 год. на ОбС – Медковец като незаконосъобразно.

 Р Е Ш Е Н И Е № 162          Промяна в структурата на Общинска администрация в частта Специализирана администрация приета с Решение №123 от 31.01.2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 161     Актуализация на Бюджет 2013г. на община Медковец към 30.05.2013 год 

Р Е Ш Е Н И Е № 160      Актуализиране на „Наредба за пожарната безопастност и защита на населението на територията на община Медковец. 

Р Е Ш Е Н И Е № 159    :Задание за изработване на общ устройствен план на община Медковец.     

Р Е Ш Е Н И Е № 158      :Стопанисване на язовир „Слатина”, находящ се в землището на с.Медковец.   
 

Р Е Ш Е Н И Е № 157  : Искане  от Р. К. М.

Р Е Ш Е Н И Е № 156   :Избиране на представител от община Медковец за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”

Р Е Ш Е Н И Е № 155         :Молба вх.№М-02-682/05.04.13 год. от ЕТ „Далия – А. В.

Р Е Ш Е Н И Е № 154      :Становище на община Медковец относно заустването на отпадни води

Р Е Ш Е Н И Е № 153    :Писмо на „Водоснабдяване и канализация” – ООД Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 152     :Постъпили молби от граждани за отпускане на еднократни помощи.

Р Е Ш Е Н И Е № 151   :Одобряване на разход направен от кметство с. Расово