Medkovec logoA РЕШЕНИЯ на Общински Съвет МЕДКОВЕЦ

 

Протокол № 6 от 15.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №65 Инвестиционно намерение с вх. № ОбС018/13.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №64 Участие на община Медковец в създаване и развитие на високотехнологичен регионален иновационен център по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“ от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020.

 

Протокол № 5 от 30.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №63 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №62 Докладна от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №61 Отлага за следващо редовно заседание разглеждането на Инвестиционно намерение от „БЕРК АГРО“ ЕООД гр. Берковица.

РЕШЕНИЕ №60 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Създаване на временна комисия за установяване на проблемите в обект „Изграждане на конализационна система и пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец“, сключен между община Медковец и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и внасяне на конкретни предложения за пълното отстраняване и привеждането му в нормално експлоатационно състояние

РЕШЕНИЕ №59 Предложение от Теодор Евгениев Антонов относно: Одобряване на щат и структура на звеното, което подпомага работата на Общински съвет – Медковец и на неговите комисии, и осъществява оргонизационно - техническото и административно обслужване на тяхната дейност

 

Протокол № 4 от 20.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №58 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №57 Писмо Вх. № ОбС252/16.12.2019 год. от ОД „Земеделие“ гр. Монтана относно: Осигуряването на качествено обслужване на потребителите на административни услуги в Общинска служба по земеделие с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №56 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Приемане и одобрение на инвестициите, направени в активи общинска собственост от "ВиК" ООД Монтана за 2019 год., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК - Монтана на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране № 1 от Договора от 31.03.2016 год.

РЕШЕНИЕ №55 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2020 г.

РЕШЕНИЕ №54 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Предварително съгласие за преминаване през общински имоти във връзка с изграждането на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

РЕШЕНИЕ №53 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Съгласувателно становище от община Медковец за заустване на отпадъчни води във води по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.

РЕШЕНИЕ №52 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Становище относно въздействието върху язовир Расово 2 /яз. Сабльовото/, землище на с. Расово, на количеството заявени за засушаване отпадъчни води и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите.

РЕШЕНИЕ №51 Заповед № АК-04-8/11.12.2019 год. относно: Връщане на Решения № 11 и № 15 от Протокол № 3 от проведено заседание на 28.11.2019 год. на ОбС-Медковец.

РЕШЕНИЕ №50 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2019 г. на община Медковец.

 

Протокол № 3 от 28.11.2019 г.

 

РЕШЕНИЕ №49 Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на студентски такси от Христина Ангелова Христова от с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №48 Молба от Вергиния Миладинова Данчова от с. Медковец относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №47 Заявление от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №46 Заявление от Снежана Николова Флорова от с. Расово относно: Финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №45 Заявление от Любка Петкова Трайкова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №44 Заявление от Ани Качова Кирилова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №43 Заявление от Мария Янева Захариева от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №42 Молба от Александър Кирилов Александров относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №41 Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №40 Молба от Петрана Личева Илиева от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №39 Молба от Димитър Борисов Илиев от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №38 Молба от Людмила Мирославова Каменова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ;

РЕШЕНИЕ №37 Молба от Мара Крумова Кирилова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №36 Заявление от Вергина Ангелова Димитрова от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №35 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №34 Избор на заместник председатели.

РЕШЕНИЕ №33 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00083 от 29.01.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на общински път MON1132 /III-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом - Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/“, сключен между община медковец и ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №32 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00083 от 29.01.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на общински път MON1132 /III-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом - Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/“, сключен между община медковец и ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №31 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2020 година.

РЕШЕНИЕ №30 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Учредяване безвъзмездно право на управление на част от имот общинска собственост на Агенция по заетостта, за осъществяване на дейността на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Лом – Филиал с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №29 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Фактическото състояние на масивна сграда /читалище/ - публична общинска собственост, находящ се в УПИ VI-315 в кв. 66 по плана на с. Сливовик, във връзка с решение № 482 от протокол № 51/25.07.2019 год. на ОбС и конструктивно становище вх. № ТС-УС.15/10.10.2019 год., изготвено от инж. Маргарита Върбанова.

РЕШЕНИЕ №28 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа /ЕЕСМ/ за общински администрации“, подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, община Медковец“.

РЕШЕНИЕ №27 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Кандидатстване пред Министерство на енергетиката по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление“.

РЕШЕНИЕ №26 Писмо Вх. № ОбСС227/26.11.2019 год. от ЦИК относно: Утвърждаване на образци на декларации за общинските съветници и кметове по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ

РЕШЕНИЕ №25 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2019 г. на община Медковец, към 30.11.2019 год.

РЕШЕНИЕ №24 Писмо Вх. № ОбСС224/21.11.2019 год. от МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом относно: Помощ за поемане на финансов ангажимент за реализиране на необходим ремонт на 16 срезов компютърен томограф.

РЕШЕНИЕ №23 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен банков заем за предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни разриви по бюджета на общината, а именно – разплатена финансова корекция, наложена от ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №22 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец с проектно предложение по реда на Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

РЕШЕНИЕ №21 Докладна записка от Веромир Спасов Миланов – кмет на с. Расово относно: Осигуряване на финансови средства за извършване на допълнителни строително-монтажни работи и дооборудване на обект „Дневен център за стари хора и обществена трапезария в с. Расово“

РЕШЕНИЕ №20 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Промяна в структурата и числеността на общинска администрация Медковец.

РЕШЕНИЕ №19 Докладна записка от инж. Иван Иванов – зам. кмет на община Медковец относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на община Медковец до края на 2019 год. в съответствие с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 67 от 14 април 2010 год. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 година.

РЕШЕНИЕ №18 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове на кметства и кметски наместник в община Медковец до края на 2019 год. в съответствие с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 67 от 14 април 2010 год. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 година.

РЕШЕНИЕ №17 Искане от Теодор Евгениев Антонов относно: Предоставяне на информация и извлечение от документи.

РЕШЕНИЕ №16 Писмо Вх. № ОбСС201/05.11.2019 год. от Областен управител на област Монтана относно: Определяне на титулярен представител и заместник в състава на Областния съвет за развитие.

РЕШЕНИЕ №15 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Предложение за изменение на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №14 Писмо Вх. № ОбСС204/12.11.2019 год. от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ относно: Определяне на делегат на Общинския съвет – Медковец в Общото събрание на НСОРБ.

РЕШЕНИЕ №13 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/.

РЕШЕНИЕ №12 Писмо Вх. № ОбСС207/15.11.2019 год. от Окръжен съд – Монтана относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана с мандат 2020-2024 г.

РЕШЕНИЕ №11 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

Протокол № 2 от 15.11.2019 г.

 

 

РЕШЕНИЕ №10 Определяне на комисия за подготовка и изготвяне на правилник за работата на общинския съвет.

РЕШЕНИЕ №9 Определяне възнагражденията на общинските съветници.

РЕШЕНИЕ №8 Определяне възнаграждението на председателя на общинския съвет на съветниците – Медковец.

РЕШЕНИЕ №7 Състав на „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбСС – Медковец“

РЕШЕНИЕ №6 Състав на Постоянна комисия за работа с малцинствени групи

РЕШЕНИЕ №5 Състав на Постоянна комисия по образование, спорт, здравеопазване, социална политика, култура, вероизповедание, децата, младежта, борба с корупцията и молби на граждани

РЕШЕНИЕ №4 Състав на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост

РЕШЕНИЕ №3 Състав на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба

РЕШЕНИЕ №2 Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет.

РЕШЕНИЕ №1 Избор на председател на Общински съвет Медковец.

 

 

 Протокол № 1 от 11.11.2019 г.

 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ 2015-2019 ГОДИНА

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ 2011-2015 ГОДИНА