Medkovec logoA   Решения на ОбС Медковец

 

 

Протокол № 36 от 16.05.2018 г.

Решение №323 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец, област Монтана с проектно предложение за финансиране по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ – Благоустрояване на улиците в с. Расово и с. Медковец).

Решение №322 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец, област Монтана с проектно предложение за финансиране по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (процедура с проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Расово, община Медковец“).

Решение №321 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец, област Монтана с проектно предложение за финансиране по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (процедура с проект: „Реконструкция, обновяване и изграждане на паркове и градини в селата Медковец и Расово“).

Решение №320 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Общински план за развитие на община Медковец за периода 2014 -2020 година

 

Протокол № 35 от 26.04.2018 г.

 • Решение №319 Молба от Цветан Неофитов Василев от с. Аспарухово относно: Отпускане на парична помощ.
 • Решение №318 Писмо с Вх. № ОбСС 057/26.04.2018 год. на МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр. Монтана относно: Редовно общо събрание на акционерите на 05.06.2018 год.
 • Решение №317 Писмо с Вх. № ОбСС 051/05.04.2018 год. на „В и К“ – ООД Монтана относно: Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Монтана.
 • Решение №316 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за социални услуги в община Медковец през 2019 г

 

Протокол № 34 от 29.03.2018 г.

 • Решение №315 Молба от Стоян Иванов Горанов относно: Подпомагане с парична сума от 200,00 лв за покриване на разходи по погребение.
 • Решение №314 Молба от Стоян Иванов Горанов относно: Отпускане на парична помощ от 55,00 лв за заплащането на ковчег
 • Решение №313 Докладна записка от Елена Първанова Пешева – Председател на сдружение Общинска организация на СИБ“ с. Медковец относно: Предвиждане издръжка от общинския бюджет за подпомагане дейността на клуб на инвалидите и пенсионерите.
 • Решение №312 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Нормативни промени в Закона за водите.
 • Решение №311 Предложение от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелении/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос на ОПОС 2014-2020г.“, финансирана в рамките на ОПОС 2014-2020.
 • Решение №310 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отпускане на средства за издръжка на театрална постановка „РЕЙС“ на режисьора проф. Здравко Митков.
 • Решение №309 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Средносрочна бюджетна прогноза на Община Медковец за периода 2019-2021 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност – I етап.
 • Решение №308 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Медковец за 2017 година.

 

Протокол № 33 от 22.02.2018 г.

 • Решение №307 Заявление от Кристиан Любомиров Иванов от с. Расово относно: Еднократна помощ за семестриална такса.
 • Решение №306 Заявление от Ивелина Любомирова Иванова от с. Расово относно: Еднократна помощ за семестриална такса
 • Решение №305 Молба от Крум Катинов Траиков относно: Отпускане на еднократна парична помощ за лечение.
 • Решение №304 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне на маломерните имоти от Общинския поземлен фонд в община Медковец и условията за отдаването им под наем.
 • Решение №303 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец с проектно предложение „Закупуване на оборудване и обзавеждане за обществена трапезария в с. Расово, за финансиране пред фонд „Социална закрила“ към МТСП.
 • Решение №302 Докладна от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Сключване на тристранно споразумение, съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗДБРБ 2018 във връзка с проект по ПРСР към ДФЗ - РА
 • Решение №301 Докладна записка от Стефан Красимиров Герасимов – Председател на ОбСС-Медковец относно: Промяна на Комисия по предотвратяване на конфликт на интереси.
 • Решение №300 Писмо вх. № ОбСС 021/31.01.2018 год. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана относно: Редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД град Монтана.
 • Решение №299 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложение за изменение на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец
 • Решение №298 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост.
 • Решение №297 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне и предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 година.
 • Решение №296 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Продажба на лек автомобил – общинска собственост
 • Решение №295 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на свободни помещения в „Производствена сграда – Артанес“ с. Медковец и помещение в с. Аспарухово
 • Решение №294 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет за изпълнението на дейностите по интеграционната политика за 2017 год.

Протокол № 32 от 25.01.2018 г.

 • Решение №293 Докладна от Веромир Спасов Миланов – Кмет на с. Расово относно: Искане за разрешение от ОбСС – Медковец, разходите по погребението на Красимир Николов Петков, да се поемат от бюджета на кметство с. Расово
 • Решение №292 Молба от Петя Григорова Петрова относно: Отпускане на финансова помощ.
 • Решение №291 Докладна записка от Румяна Иванова Динчева – Секретар на община Медковец и ВрИД Председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Медковец
 • Решение №290 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2018 г.
 • Решение №289 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Приемане на общински бюджет 2018
 • Решение №288

 

Протокол № 31 от 29.12.2017 г.

 •  Решение №287 Питане от Николай Иванов Филипов Председател на ПК „Земеделие, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване и общинска собственост” към ОбСС - община Медковец.
 • Решение №286 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Опрделяне структурата на Общинско социално предприятие за 2018 г.
 • Решение №285 Докладна записка от Николай Иванов Филипов Председател на ПК „Земеделие, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване и общинска собственост” към ОбСС - община Медковец относно: Подобряване условията за работа на медецинските лица, работещи в сградата на здравната служба с. Расово.
 • Решение №284 Докладна записка от Даниел Стайков Славчев – общински съветник в Община Медковец относно: Стопанисване и управление на общинска собственост.
 • Решение №283 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: План за действие при терористична дейност.
 • Решение №282 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.
 • Решение №281 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битови отпадъци образувани на територията на община Медковец.
 • Решение №280 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2018 г.
 • Решение №279 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне основни месечни заплати в съответстве с Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в рамките на одобрените месечни средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ за 2018 г.
 • Решение №278 Докладна записка от Румяна Динчева – Секретар на община Медковец относно: Определяне основни месечни заплати в съответстве с Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в рамките на одобрените месечни средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ за 2018 г.
 • Решение №277 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Опрделяне структурата на Общинска администрация за 2018 г.
 • Решение №276 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2017 г. на община Медковец.

 Протокол № 30 от 30.11.2017 г.

 • Решение №275 Писмо вх. № ОбСС 114 от 30.11.2017 год. на Министъра на здравеопазването.
 • Решение №274 Докладна записка от НЧ „Просвета – 1927 година” с. Аспарухово относно: До финансиране на НЧ „Просвета-1927 година” с. Аспарухово.
 • Решение №273 Докладна записка от Д-р Георги Крумов Председател на „Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба” при ОбСС - Медковец относно: Награждаване на Г-н Светослав Бориславов Манастирски.
 • Решение №272 Писмо Вх. № ОбСС109/22.11.2017 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана
 • Решение №271 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Молба от наследниците на Георги Павлов Стефанов
 • Решение №270 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпореждане с движими вещи /автобуси/ по ЗОС.
 • Решение №269 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Общинска програма за развитието на читалищната дейност за 2018 г
 • Решение №268 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Постъпило писмо от ОД „Земеделие” – гр. Монтана (Изх. № 4550/16.11.2017 г.)
 • Решение №267 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация за Бюджет 2017 г. на община Медковец.

Протокол № 29 от 26.10.2017 г.

 • Решение №266 Заявление от Ивайло Василев Викентиев с. Аспарухово за подпомагане за плащане на семестриална такса.
 • Решение №265 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отпускане на помощ за лечение.
 • Решение №264 Докладна записка от Народно Читалище „Димитър Вълнев - 1903” с. Расово относно: Протокол за резултати от комплексна проверка, извършена на основание чл. 125, ал. 1 от ЗМВР на Народно читалище „Д. Вълнев-1903“ с. Расово и осигуряване на финансови средства за отстраняване на констатирани нарушения.
 • Решение №263 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Медковец.

Протокол № 28 от 28.09.2017 г.

 • Решение №262 Писмо вх. № ОбСС 093/01.09.2017 год. от ДСП – Монтана относно: Проект на общинска програма за закрила на детето за 2017 – 2018 г.
 • Решение №261 Писмо вх. № ОбСС 093/01.09.2017 год. от ДСП – Монтана относно: Проект на общинска програма за закрила на детето за 2017 – 2018 г.
 • Решение №260 Писмо вх. № ОбСС 093/01.09.2017 год. от ДСП – Монтана относно: Проект на общинска програма за закрила на детето за 2017 – 2018 г.
 • Решение №259 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. – II етап на Община Медковец
 • Решение №258  Докладна записка от Народно Читалище „Просвета – 1927” с. Аспарухово относно: Спряна субсидия на НЧ „Просвета-1927 год.” с. Аспарухово и застрахователни полици към ДФЗ № 16092BS0013 от 265,61 лв и застрахователна полица № 111217111001109 от 40,66 лв към община Медковец
 • Решение №257 - Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на Община Медковец пред ПУДООС при МОСВ за отпускане на средства по проект „Доизграждане и реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Медковец – първа част“ - (неприсъствено)

Протокол № 27 от 31.08.2017 г.

 • Решение №256 Молба от Данила Николаева Иванова и Светослав Валентинов Иванов с. Медковец, ул. „Митрополит Неофит“ № 41
 • Решение №255 Жалба – предложение от семейство Врабчарски, ул. „Г. Димитров“ № 37, с. Медковец
 • Решение №254 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпореждане с движими вещи /автобуси/ по ЗОС
 • Решение №253 Писмо изх. № 960/29.08.2017 год. на СУ „Отец Паисий“ с. Медковец: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището
 • Решение №252 Писмо Вх. № ОбСС 088/23.08.2017 год. на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана относно: Извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана
 • Решение №251 Докладна Веселка Викентиева Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Расово относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището
 • Решение №250 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет на Кмета на Община Медковец за Бюджетната 2016 година

Протокол № 26 от 27.07.2017 г.

 • Решение №249 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложение за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, съгласно разпоредбите на Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на МС и предложение за определяне на защитено училище, съгласно разпоредбите на Постановление № 121 от 23.06.2017 г. на МС
 • Решение №248 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация за Бюджет 2017 г. на община Медковец към 01.07.2017 г

Протокол № 25 от 29.06.2017 г.

 • Решение №247 Докладна записка от Красимира Цветанова Георгиева – Председател на читалищно настоятелство с. Аспарухово относно: Честване на 90 години от създаване на НЧ „Просвета – 1927 година“ с. Аспарухово, общ. Медковец, обл. Монтана.
 • Решение №246 Докладна от Стефан Красимиров Герасимов – Председател на ОбС – Медковец относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост във връзка с писмо вх. № 312/22.12.2016 год. /Изх. № 3024/2016/19.12.2016 г. на ОП-Монтана/.
 • Решение №245 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация за Бюджет 2017 г. на община Медковец

Протокол № 24 от 25.05.2017 г.

 • Решение №244 Молба от Е. Д. Д. отпускане еднократна помощ
 • Решение №243 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отпускане на парична сума за 100-годишен юбилей на Граф Йорданов Кръстев, с. Расово, общ. Медковец, ул. „Иван Михайлов“ № 2
 • Решение №242 Писмо с Вх. № ОбСС 61/02.05.2017 год. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Монтана относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана
 • Решение №241 Писмо с Вх. № ОбСС 63/19.05.2017 год. на „В и К” – ООД Монтана относно: Вземане на решение на Общото събрание при „В и К” ООД гр. Монтана за одобрение „статут на одитния комитет”
 • Решение №240 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за СУ в община Медковец 2018 г
 • Решение №239 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Медковец за 2016 год.

Протокол № 23 от 27.04.2017 г.

 • Решение №238 Писмо с Вх. № ОбСС 61/25.04.2017 год. на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана относно: Редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана
 • Решение №237 Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Монтана
 • Решение №236 Ново обсъждане на Решение № 229 в частта на т. 1 за имоти № 19, 11040, 11043 в землището на с. Аспарухово и имот № 67 в землището на с. Пишурка и т. 2 от Протокол № 22 от 30.03.2017 год. прието на заседание на ОбСС – Медковец
 • Решение №235 Разпореждане на Административен съд – Монтана от 28.03.2017 год. по Адм. Д. № 104/2017 г. по описа на АС-Монтана и Протест против чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 43 във вр. с чл. 29, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Медковец
 • Решение №234 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Медковец

Протокол № 22 от 30.03.2017 г.

 • Решение №233 Отпускане на финансова помощ.
 • Решение №232 Отчет за дейността на сдружението.
 • Решение №231 Провеждане на търг за продажба на общински имот – незастроено дворно място по плана на с. Пишурка.
 • Решение №230 Мери, пасища и ливади – общинска собственост и по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за общо и за индивидуално ползване, Правила за тяхното ползване и Годишен план за паша за 2017 г.
  Решение №229 Определяне на маломерните имоти в община Медковец от Общинския поземлен фонд и условията за отдаването им под наем.
 • Решение №228 Промяна в Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общински детски градини на територията на община Медковец.

Протокол № 21 от 23.02.2017 г.

 • Решение №227 Преобразуване от частна в публична общинска собственост.
 • Решение №226 Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.
 • Решение №225 Разпореждане с имот частна общинска собственост / УПИ II-1799, 1861 в кв. 66 по плана на с. Медковец/.
 • Решение №224 Извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана.
 • Решение №223 Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.
 • Решение №222 Отчет за дейността на сдружението.
 • Решение №221 Ново обсъждане на Решение № 206 от Протокол № 20 от 26.01.2017 год. на ОбСС – Медковец.
 • Решение №220 Ново обсъждане на Решение № 201 от Протокол № 20 от 26.01.2017 год. на ОбСС – Медковец.
 • Решение №219  Ново обсъждане на Решение № 196 ( в частта на т. 2) от Протокол № 20 от 26.01.2017 год. на ОбСС – Медковец.
 • Решение №218  Отменя решение № 196 от протокол № 20 от 26.01.2017 год. на ОбСС – Медковец.
 • Решение №217  Кандидатстване на кметство с. Сливовик, община Медковец в национална кампания „За чиста околна среда – 2017 год.” с проект „Почистване и залесяване на имот № 243014 в землището на с. Сливовик”.
 • Решение №216  Дофинансиране на читалищата с допълнителна сума.
 • Решение №215  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Медковец.
 • Решение №214  Отчет за извършената работа съгласно възложените задачи за изпълнение със Заповед № 44 от 15.04.2016 г. на кмета на община Медковец, като методически ръководител на звеното за работа по оперативните програми и мерки на ЕС за периода 2014-2020 година.
 • Решение №213  Приемане на „Програма за опазване на околната среда на Община Медковец за периода 2017-2020 г.
 • Решение № 212 Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. – I етап на Община Медковец.
 • Решение № 211 Докладна записка от Стефан Герасимов за отпуск по времето на предизборна кампания до обявяването на резултатите от изборите и заместването му от Георги Крумов.

Протокол № 20 от 26.01.2017 г.

Решение №210 Отпускане на финансова помощ
Решение №209 Назначаване на работа
Решение №208 Отпускане на финансова помощ
Решение №207 Определяне на възнаграждението на председателя на ОбСС – община Медковец.
Решение №206 Продажба на лек автомобил – общинска собственост.
Решение №205 Преразглежданe и отмяна на Ваши решения с № 174 от Протокол № 18/24.11.2016 год. и № 175 от Пртокол № 18/24.11.2016 год
Решение №204 Решение за намиращ се инвентар в зъболекарски кабинет в с. Сливовик.
Решение №203 Разпореждане с имот частна общинска собственост / УПИ II-1799, 1861 в кв. 66 по плана на с. Медковец/.
Решение №202 Предвиждане на заплащане от общинския бюджет за уредник на клуб на инвалидите и пенсионерите в с. Медковец.
Решение №201 Относно решение № 187 от Протокол № 19/29.12.2016 год. / откорегирана грешка в скица на имот № 213002 в землището на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана / 

Решение №200 Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности
Решение №199 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст
Решение №198 Приемане на общински бюджет 2017
Решение №197 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза
Решение №196 Относно решение № 189 от Протокол № 19/29.12.2016 год 

Протокол №19 от 29.12.2016 г.

Решение №195 Разпореждане с общинска собственост.
Решение №194 Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2017 г.
Решение №193 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2017 г.
Решение №192 Определяне структурата на общинското социално предприятие за 2017 г.
Решение №191 Постъпило с вх. № 2400-108/07.12.2016 г. в община Медковец писмо от ОД „Земеделие“ – гр. Монтана (изх. № 4652/05.12.2016 г.)
Решение №190 Допусната техническа грешка в решение 176 от Протокол 18/24.11.2016 г
Решение №189 Решение № 177 от Протокол № 18/24.11.2016 год.
Решение №188 Разпореждане с имот частна общинска собственост.
Решение №187 Разпореждане с имот частна общинска собственост.
Решение №186 Наредба за определяне размера на Местните данъци на Община Медковец
Решение №185 Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в Община Медковец.
Решение №184 Определяне основни месечни заплати
Решение №183 Определяне структурата на Общинска администрация за 2017 г.
Решение №182 Актуализация за Бюджет 2016 г. на община Медковец.

Протокол №18 от 24.11.2016 г.

Решение №181 Отпускане на еднократна помощ
Решение №180 Отпускане на еднократна помощ
Решение №179 Разпореждане с имот частна общинска собственост
Решение №178 Извънредно общо събрание
Решение №177 Решение №129 от Протокол № 12/22.07.2016г.
Решение №176 Отдаване под наем на помещение в „Производствена сграда – Артанес“ в с. Медковец.
Решение №175 Освобождаване от такса битови отпадъци за 2017г.
Решение №174 Отмяна такса смет за 2017 г.
Решение №173 Приемане на общинска програма за развитието на читалищната дейност за 2017 г.
Решение №172 Приемане на „Правилник за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на община Медковец“.

 


Решение №171 Попълване списъка на съдебни заседатели в Районен съд-Лом от квотата на община Медковец

Решение №170 Отпускане на еднократна помощ.
Решение №169 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Медковец с проектно предложение Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Решение №168 Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №167 Учредяване на възмездно право на ползване върху имот в с. Аспарухово за устройване на постоянен пчелин.
Решение №166 Закупуване на имот общинска собственост в УПИ V, кв. 1 по плана на с.Сливовик.
Решение №165 Актуализиране състава на общинската комисия за ред и сигурност. 

Решение №164 Молба от М.Р.Ф.
Решение №163 Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на СОУ Отец Паисий“- с. Медковец
Решение №162 Актуализация на общинския план за развитие на община Медковец за периода 2014-2020г
Решение №161 Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
Решение №160 Молба от Ю.В.Ц.
Решение №159 Актуване на имоти
Решение №158 Одобряване на Общ устройствен план на община Медковец
Решение №157 Утвърждаване на маломерни паралелки.
Решение №156 Проект „Ремонт, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащото пространство  на НЧ „Просвета- 1927“ с. Аспарухово.
Решение №155 Проект „Ремонт, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащото пространство  на НЧ „Димитър Вълнев- 1903“ с.Расово.
Решение №154 Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на НЧ „Развитие-1898“ с.Медковец.
Решение №153 Актуализация на общински план за развитие  на община Медковец за периода 2014 -2020г.
Решение №152 Отпускане на финансова помощ
Решение №151 Отпускане на еднократна помощ за лечение
Решение №150 Отпускане на еднократна помощ за лечение
Решение №149 Промяна на Наребдата за реда за разполагането на преместваеми обекти за търговия
Решение №148 Актуализация в Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услугите на община Медковец.
Решение №147 Утвърждаване на маломерни паралелки
Решение №146 Утвърждаване на маломерни паралелки
Решение №145 Ремонт и реконструкция на СУ „Отец Паисий“ с. Медковец
Решение №144 Проект „Реконструкция на общински път  MON 1132 Сталийска махала – Граница общ. (Лом- Медковец) - Аспарухово – Расово“.
Решение №143 Проект “Благоустрояване на улична мрежа в с.Расово I етап  и с. Медковец“.
Решение №142 Актуализация на общински план за развитие на община Медковец за периода 2014- 2020 г.
Решение №141 Писмо от Областен управител
Решение №140 Определяне на двама представители от общински съвет  Медковец, които да бъдат включени в състава на общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
Решение №139 Намаляване на общинските възнаграждения.
Решение №138 Изпълнение на решение №117 от Протокол № 11/30.06.2016 г.
Решение №137 Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г. на община Медковец. 

Решение №136 Молба от М.Р.Я.
Решение №135 Молба от Б.К.К.
Решение №134 Молба от  Г.М.Б.  
Решение №133 Заявление от П.И.К.
Решение №132 Вземане на окончателно решение по молба на Е.А.
Решение №131 Писмо от ВиК
Решение №130 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №129 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №128 Докладна записка от Николай Иванов Филипов
Решение №127 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №126 Предложение на инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец
Решение №125 Предложение и допълнение на Н.Ф.
Решение №124 избор на втори заместник – председател на ОбС – Медковец
Решение №123 Писмо от Областна дирекция „Земеделие“ - гр. Монтана
Решение №122 Заявление  от П.И.К.
Решение №121 Молба от П.С.И.
Решение №120 Молба от В.П.Д.
Решение №119 Молба от Е.А.Д.
Решение №118 Молба от Е.А.Д.
Решение №117 Молба от Р.Й.К.
Решение №116 Молба от Г.С.
Решение №115 Предложение от Т.Е.А.
Решение №114 Актуализация на бюджет 2016 г. на община Медковец
Решение №113 Създаване на помощни стопанства.
Решение №112 Заповед  №АК–04–10/ 10.06.2016г.  на областен управител - Монтана
Решение №111 Заявление от В.П.М.
Решение №110 Определяне на пълномощията на кметския наместник
Решение №109 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец
Решение №108 Молба от М.Ш.
Решение №107 Молба от З.З.Р.
Решение №106 Молба от Ю.В.Ц.
Решение №105 Докладна записка от Веромир Спасов
Решение №104 Допълнение на решение № 87
Решение №103 Допълнение на решение № 86
Решение №102 Уведомително писмо от НОИ
Решение №101 Покана от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“
Решение №100 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №99 Докладна записка от Венцислав Евгениев
Решение №98 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №97 Подаденото предложение от Теодор Евгениев Антонов
Решение №96

Решение №95 Отчет от „Давидов Секюрити“ ООД – гр. Лом.
Решение №94 Допълване списъка на мери, пасища и ливади – общинска собственост за индивидуално

ползване.
Решение №93 Електронно размножаване на материалите за сесиите на Общинския съвет
Решение №92 Молба от С.A.Й.
Решение №91 Заявление от В.П.М.
Решение №90 Избор на представител на ОбСС при преговорите с „Виваком – БТК“ ЕАД.
Решение №89 Закупуване на части от втория етаж на масивна общинска сграда със собственици БТК

ЕАД и община Медковец.
Решение №88 Изплащане на командировъчни разходи на Г.Н.К.
Решение №87 Допълване на Решение № 72 от Протокол № 8/31.03.2016 г.
Решение №86 Започване на процедура за промяна на предназначението на имоти – общинска

собственост.
Решение №85 Отдаване под наем на свободни помещения в „Производствена сграда – Артанес“ в с.

Медковец
Решение №84 Изграждане на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Решение №83 Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие

2014-2020 г. на община Медковец за отчетен период 2015г
Решение №82 Допълване на състава на постоянната комисия по общинска собственост и устройство на

територията (ПКОСУТ) на НСОРБ.
Решение №81 Определяне на размера на годишната вноска във фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ
Решение №80 Докладна записка от председателя на НЧ „Кирил и Методий“ – с. Пишурка  
Решение №79 Докладна записка от председателя на НЧ „Пробуда – 1929“ – с. Сливовик
Решение №78 Докладна записка от председателя на НЧ „Просвета – 1927“ – с. Аспарухово
Решение №77 Докладна записка от председателя на НЧ „Димитър Вълнев – 1903“ – с. Расово
Решение №76 Докладна записка от председателя на  НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“

 

Решение №75 Молба от С.Ц.Б.
Решение №74 Ремонт на кухненски блок в ОУ «Христо Ботев» - с. Расово, обл. Монтана.
Решение №73 Дофинансиране на проект „Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Медковец“
Решение №72 Допълване на правилник за дейността на Общинското социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“.
Решение №71 Годишен отчет за изпълнение на общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците
Решение №70 Уточняване размера на отпуснати еднократни помощи.
Решение №69 Удължаване на договор за наем, сключен с Агенция по заетостта.
Решение №68 Вземане на решение на Общото събрание на съдружниците, В и К ООД – Монтана
Решение №67 Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
Решение №66 Извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана. 

решение №65   Предложението да бъде поставена в ЦУИГ кутия за доброволни

дарения за социално слаби хора.
решение №64   Молба от К.Ш.А.
решение №63   Молба от Р.В.Ц.
решение №62   Заявление от О.Т. и Е.Т.
решение №61   Молба от К.Й.Г. за отваряне на затворена улица в с. Сливовик.
решение №60   Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
решение №59   Мери, пасища и ливади – общинска собственост за общо и

индивидуално ползване
решение №58   План за действие при терористична дейност на община Медковец.
решение №57   Приемане на общински план за защита при бедствия
решение №56   плащания към ДФЗ

 

решение №55   Молба за парична помощ
решение №54   Молба за еднократна помощ от КТ.
решение №53   Молба за еднократна помощ от ФА.
решение №52   Кандидатстване на община Медковец  в Национална кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“
решение №51   Доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Медковец.
решение №50   Кандидатстване на кметство Сливовик в Национална кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“
решение №49   Отчет на МКБППМН.
решение №48   Молба за еднократна помощ за дете от МП.
решение №47   Относно промяна в предназначението на сграда в с. Медковец и преустройство на сграда в с. Расово.
решение №46   Изпълнение на Решение № 382 от Протокол № 46/24.09.2015 г
решение №45   Определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2016 г.
решение №44   Бюджета на община Медковец за 2016 година.
решение №43   Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
решение №42   Актуализацията на Бюджет 2015  г.
решение №41   Финансиране на училищата от Бюджет 2016 г.

решение 40 Окончателно искане за плащане и верифициране на суми
решение 39 Неверифицирани разходи по Договор № 12/321/000837
решение 38 Определяне структурата на общинското социално предприятие за 2016г.
решение 37 Определя основно месечно възнаграждение на кмет на Община Медковец
решение 36 Определяне основните месечни заплати на кметове на кметства и кметски наместник
решение 35 Определяне структурата на Общинска администрация за 2016г.
решение 34  Отказва отпускането на еднократна помощ на Б.К. и пренасочва молбата към  Д“СП“ гр.Брусарци.
решение 33 проектно – предложение „Изграждане на парк на безопасно движение и спорт за младежи“
решение 32 „Промотиране на туристическата привлекателност на трансграничния регион България – Сърбия чрез 3D и мобилно приложение“
решение 31 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2016.
решение 30 Решение №21 от Протокол № 3/26.11.2015г.
решение 29 Движение на велосипеди и пътни превозни средства с животинска тяга
решение 28 Годишна програма за реализация на Общинския план за развитие
решение 27 Споразумение между Община Медковец, ЦПО към „КЪНЕКТЕД“ ЕООД.
решение 26 Създаване на Местна инициативна група „Брусарци – Медковец – Якимово“.
решение 25 Определяне представител на общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
решение 24 Приемане на общинска програма на читалищната дейност за 2016г.
решение 23 Утвърждаване брой на кметските наместници в община Медковец.
решение 22 Актуализиране на Инвестиционна програма 2015г. на община Медковец.
решение 21 Прогноза за приходи от общинска собственост за бюджетната 2016г.
решение 20 Доклад – анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Медковец.
решение 19 Извънредно общо събрание на 15.12.2015 г. на Асоциация по ВиК
решение 18 Определяне на титулярни представители и заместници от страна на Общинските съвети в състава на Областен съвет за развитие.
решение 17 Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
решение 16 Режим гласуване на предложението на д-р Крумов
решение 15 Писмо от ОД „Земеделие“ – гр. Монтана.
решение 14 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет
решение 13 По Заповед АК – 04 – 42/20.11.2015г.
решение 12 По Заповед АК – 04 – 41/20.11.2015г.
решение 11 Определяне възнагражденията на общинските съветници.
решение 10 Възнаграждение на председателя на ОбС – Медковец.
решение 9   Предложение за Състава на ПК  за конфликт на интереси
решение 8   Състава на ПК по Комисия по бюджет ,финанси ,икономика,нормативна уредба .
решение 7   Състава на ПК  за работа с малцинствени групи
решение 6   Състава на ПК по образование, спорт,здравеопазване,социална политика
решение 5   Състава на ПК по земеделие устройство на територията,пътна и селищна мрежа
решение 4   Избиране броя на Постоянни комисии към Общински съвет.
решение 3   Избиране на временна комисия за изготвяне на Правилник на ОбС – Медковец.
решение 2   Избиране на заместник председател на ОбС – Медковец.
решение 1   Избор на председател на Общински съвет Медковец.

===========================================================================
                                                                       2015г

 ===========================================================================

 

 

Решение №383 Допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
Решение №382 Предложение от Районна прокуратура относно: Допълване на Наредба № 1 на община Медковец.
Решение №381 Актуализация на Бюджет 2015г. на община Медковец.
Решение №380 Избиране на представител от община Медковец за участие в общо събрание на Асоциацията на ВиК
Решение №379 Определяне на представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.
Решение №378 молби от граждани за еднократни помощи
Решение №377 Избиране на съдебни заседатели за Районен съд гр. Лом.
Решение №376 Ползване на годишен платен отпуск
Решение №375 Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2015/2016г. на СОУ „Отец Паисий“ с. Медковец.
Решение №374 Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2015/2016г. на ОУ „Христо Ботев“ с. Расово
Решение №373 Кандидатстване на община Медковец  по  проект “Работилница за младежка активност – „ИСКАМ И МОГА“
Решение №372 Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №371 Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Решение №370 Отдаване под наем на помещение в „Производствена сграда – Артанес“

Архив решения от 337 до 369
Решение №369 Ново обсъждане на Решение 363
Решение №368 Заповед № АК – 04 – 35/11.08.2015г
Решение №367 Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Решение №366 Окончателно искане за плащане и верифициране на суми
Решение №365 Направен разход
Решение №364 Отдававане под наем на помещение в„Производствена сграда – Артанес“
Решение №363 Ползване на водоизточник с цел поливка.
Решение №362 замяна или закупуване на общински имоти
Решение №361 Откриване на процедура за продажба на имоти и съоръжения, чрез публичен търг с явно наддаване.
Решение №360 Препоръчителен размер на вноската на община Медковец и проект на бюджет Асоциацията по ВиК
Решение №359 Разпореждане с имоти общинска собственост
Решение №358 Определяне на наемна цена на 1 кв.м. за общински имоти или части от тях.
Решение №357 Отдаване под наем или аренда без търг или конкурс на земи от общински поземлен фонд.
Решение №356 Кандидатстването на църква „Свети ВМЧК Георги“ с.Расово и църква „Свети Никола“ с. Сливовик за отпускане на финансова помощ
Решение №355 бюджетната процедура за 2016 год. и актуализираната прогноза за 2017 год. и 2018 год.
Решение №354 Отпочване на процедура по придобиване на собственост на земя
Решение №353 Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
Решение №352 Изпълнението на Бюджет на община Медковец
Решение №351 Актуализация за Бюджет 2015 г. на община Медковец.
Решение №350 Изработване на работен проект за обект " Основен ремонт и обновяване на спортни терени село Медковец и село Расово "
Решение №349 Писмо с Рег. № МН – 31 – 381
Решение №348 Подаване на Проекто предложение по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.
Решение №347 Разпореждане с имоти общинска собственост
Решение №346 Отдаване под наем на свободни помещения в „Производствена сграда – Артанес“
Решение №345 Молба с вх. № 072
Решение №344 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/
Решение №343 Възстановяване сума .
Решение №342 Избиране на представител за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
Решение №341 Отмяна на НАРЕДБА за пожарна безопасност
Решение №340 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
Решение №339 Намерение на община Медковец да осигури непрекъснатост на получаването на безплатна храна за летните месеци
Решение №338 Парични награди на абитуренти.
Решение №337 Промяна в структурата на ОДЗ „Слънчева дъга“ с. Медковец за 2015г.
Решение №336 Отдаване под наем на мери, пасища и ливади
Решение №335 Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020г. на община Медковец за отчетен период 2014г.
Решение №334 Ново обсъждане на Решение № 324
Решение №333 Ново обсъждане на Решение № 326
Решение №332 Свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД гр.Монтана
Решение №331 Еднократна помощ за погребение.
Решение №330 За замяна или продажба на личен имот № 083016
Решение №329 Разпореждане с имоти частна общинска собственост.
Решение №328 Приемане на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопастност на територията на Община Медковец.
Решение №327 Проект за изменение на ПУП за имот пл.№1861, кв.66 по плана на с.Медковец.
Решение №326 Отдаване под наем на мери, пасища и ливади
Решение №325 Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Сливовик.
Решение №324 Отдаване под наем мери и пасища – Общинска собственост в землището на с. Сливовик.
Решение №323 Вземане на решение заседанията на ОбС да бъдат записвани с видеокамера.
Решение №322 Определяне на минимални цени за таксиметров превоз
Решение №321 Годишен отчет за изпълнение на Общинската Програма за управление дейностите по отпадъците през 2014г.
Решение №320 Продажба на сграда в имот № 000246 в землището на село Расово.
Решение №319 Имот № 422 по плана на с.Медковец и построената в него сграда за ветеринарна лечебница.
Решение №318 Проекти на договори
Решение №317 Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №316 Ново обсъждане на Решение № 307 от Протокол № 39
Решение №315 Ново обсъждане на Решение № 307
Решение №314 Възможности за насърчаване на местния бизнес чрез създаване на условия за реализиране на инвестиционни намерения.
Решение №313 Охрана на населените места в община Медковец от доброволци и длъжностни лица от общинска администрация.
Решение №312 Редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „водоснабдяване и канализация“ ООД, г. Монтана
Решение №311 Участие на община Медковец във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ.

Решение №310 Отчет за дейността на МКБППМН през 2014г.
Решение №309 Кандидатстване на община Медковец в  Национална кампания ``За чиста околна среда-

2015г.``
Решение №308 Определяне на заплатите
Решение №307 Приемане на Бюджет 2015г.
Решение №306 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
Решение №305 Предложение за определяне на план- сметка
Решение №304 Изпълнението на Бюджета
Решение №303 Окончателно искане за плащане и верифициране
Решение №302 Предоставяне на „ВиК“ ООД гр. Монтана на новоизградена канализационна система
Решение №301 Докладна записка от А.Г.
Решение №300 Определяне структурата на ОСП за 2015г.
Решение №299 Определяне структурата на Общинска администрация за 2015г.
Решение №298 Писмо с наш вх.№ П 02-730/17.12.2014г. от Районна прокуратура.
Решение №297 Актуализиране на приет с Решение №116 от Протокол №15/21.12.2012г. на ОбС –

Медковец
Решение №296 Наредба по чл.1, ал.2 за определяне размера на Местните данъци в община Медковец.
Решение №295 Актуализация на Бюджет 2014г

РЕШЕНИЕ  № 294  Общо събрание на Асоциация по ВиК
РЕШЕНИЕ  № 293  Молби на граждани за еднократна помощ
РЕШЕНИЕ  № 292  Уведомително писмо относно констатирани системни нарушения от питейното заведение „Двата бора“ с. Расово.
РЕШЕНИЕ  № 291  докладна записка от А. С. Е.
РЕШЕНИЕ  № 290  Културната дейност на читалищата за 2015 г. на територията на община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 289  Избиране на представител за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
РЕШЕНИЕ  № 288  Избиране на съдебен заседател към Окръжен съд – Монтана
РЕШЕНИЕ  № 287  Финансова корекция, наложена по проект BG 2005/017-684.01.02.30 „Рехабилитация на Сливовишко дере“, изпълняван от община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 286  Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 285  Молба от В. Т.Н.
РЕШЕНИЕ  № 284  Уведомително писмо за изплащане на средства чрез безлихвен заем по договор № 12/321/00837 от 08.07.2011г. – ПРСР – ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ  № 283  Разпореждане със средства от набирателната сметка на община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 282  Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост /лозя/ в землището на село Расово, община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 281  Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2014/2015 г. на ОУ „Христо Ботев” с. Расово
РЕШЕНИЕ  № 280  Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Отец Паисий” с.Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 279  Актуализация на Бюджет 2014 г. на община Медковец към 01.08.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 278  Предложение за промяна в утвърдената структура за 2014 год. на Община Медковец
РЕШЕНИЕ  № 277  Отпускане на персонална пенсия
РЕШЕНИЕ  № 276  Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 275  Учредяване право на прокарване през чужд поземлен имот на отклонение на трасе на оптична кабелна линия с. Расово – с.Комощица
РЕШЕНИЕ  № 274  Отдаване под наем на общински имоти – часна общинска собственост допълване  на  Решение № 269
РЕШЕНИЕ  № 273  Отдаване под наем на язовири – публична  общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 272  Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ  № 271  Изготвяне и финансиране   на  Проект за  общ устройствен план  на  община  Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 270  Изготвяне на анализ за състоянието на училищата и детските заведения на територията на община Медковец .
РЕШЕНИЕ  № 269  Отдаване под наем на общински имоти – часна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 268  Актуализация за Бюджет 2014 г. на община Медковец към 01.07.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 267  План за опазване и управление на недвижимите културни ценостти с национална значение в община Медковец за периода 2014 – 2019 година.
РЕШЕНИЕ  № 266  Приемане Отчета за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците за 2013 год.
РЕШЕНИЕ  № 265  Приемане на Програма за управление  на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за период2014- 2020г .
РЕШЕНИЕ  № 264  Последваща оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Медковец 2007- 2013 г.