Четвъртък, 16 Август 2018 07:40

Община Медковец обявява прием на документи за 1 едно работно място за:
„СПЕЦИАЛИСТ АКТИВИРАНЕ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.028-001 „РАБОТА“ по Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси 2014-2020, в община Медковец при условията на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на пълен работен ден, за срок не по- късно от три месеца преди крайния срок за изпълнение на проекта – 30. 09. 2019 г., или изчерпване на средствата по проекта.

1. - ОБЯВА

2. - ЗАЯВЛЕНИЕ

3. - ОБЯВА Втори Етап

4. - ОБЯВА втори етап одобрен кандидат

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

ЧЕЗ

Военно окръжие II степен – Монтана

Военно окръжие II степен – Монтана

Третиране на ЖП - ивицата с НАСА

Понеделник, 18 Февруари 2019 08:04

              С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За наложено административно наказание
„ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице


На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и във връзка с писмо с вх. № МК 007/11.02.2019 г. на Началника на Районно управление – Белоградчик до Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Медковец, се налага административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетния РУМЕН М. ДИМИТРОВ, жител на село Расово, община Медковец. Наказанието е за извършено от него нарушение по чл.6, във връзка с чл. 13 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), а именно: на 20.02.2018 г. около 10:55 часа в село Гара Орешец, на улица „Георги Димитров“ пред дом № 68 при извършена полицейска проверка, горепосоченото непълнолетно лице не представя документ за самоличност-лична карта или друг заместващ го такъв. Самоличността на лицето е установена чрез справка с ОДЧ-Белоградчик, съгласно Наказателно постановление №63/2018 г. от 21.03.2018 г., издадено от ИФЗ Началник на Районно управление – Белоградчик.

ПРИЕМНА на Регионалния представител на КЗД

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

ПРИЕМНА на Регионалния представител на КЗД

Правила за пожарна безопасност в горите

ПРИЕМНА на Регионалния представител на комисията за защита от дискриминация