Община Медковец

Община Медковец

Вторник, 02 Март 2021 15:44

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

3mart

Четвъртък, 18 Февруари 2021 12:47

ПОКАНА

Четвъртък, 04 Февруари 2021 07:58

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец
към жителите на община Медковец, представители на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост за участие в
обществено обсъждане на проект за промяна в НАРЕДБА №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец

Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, председателят на Общински съвет Медковец организира обществено обсъждане на проект за промяна в НАРЕДБА №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.
Скъпи съграждани, в страната със Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването е удължен срокът на обявената извънредна епидемиологична обстановка за цялата страна считано до 30 април 2021 година. С цел да се гарантира живота и здравето на заинтересуваните страни и същевременно да се спазят, както и законовите разпоредби в областта на приемането на нормативните актове, също така и разпоредбите за противоепидемични мерки, организирам обществено обсъждане, чрез предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение посредством официална електронна поща и писмени становища, подадени в деловодството на Общински съвет Медковец, ул. „Георги Димитров” № 26.
Заинтересованите страни могат да подадат своите писмени становища, мнения и препоръки от 04.02.2021 г. до 19.02.2021 г. до 12.00 часа. Общественото обсъждане ще се проведе на 19.02.2020 г. от 14.30 часа в Заседателната зала на община Медковец.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по проект за промяна в НАРЕДБА №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец могат да направят това на интернет страницата на общината - http://medkovec.bg/
Становища и предложения по проект за промяна в НАРЕДБА №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет Медковец или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МОТИВИ

 

С уважение,
Теодор Антонов
Председател на Общински съвет Медковец

Петък, 29 Януари 2021 08:26

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2021 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и чл.16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и с участието на местната общност.
Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2021 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряването на условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.
Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност.
Във връзка с това кметът на община Медковец – инж.Венцислав Евгениев, кани общинските съветници, кметовете на кметства, директорите на училища и детски градини, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност да участват в обществените обсъждания на проекта на бюджета, като изразят своите мнения, препоръки и предложения за проекта на Бюджет 2021 година и прогнозата за 2022 и 2023 година.
Писмените предложения могат се подават на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството на община Медковец от 08,30 часа на 29.01.2021г. до 16,00 часа на 09.02.2021 г. / през работно време/, както и устни предложения по време на обществените обсъждания.
Материалите за общественото обсъждане са на разположение в община Медковец в Бюджетната комисия на ОА при община Медковец. За справки- Зам.кмет- инж.Иван Иванов.
Публичните обсъждания ще се проведат на 10.02.2021 г. (сряда) по населени места, както следва:
от 9,00 часа в Младежки клуб с. Аспарухово
от 11,30 часа в Залата за гости с.Расово
от 14,00 часа в Кметство с.Пишурка
от 15,30 часа в Библиотеката на с.Сливовик
от 17,30 часа в заседателната зала на община Медковец.
Задължения на кметовете по населени места е да уведомят жителите на съответните населени места по подходящ начин и да осигурят помещенията.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

ПРИХОДИ 2021

СПРАВКА РАЗХОДИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

БЮДЖЕТ 2021 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ - ОБЩО

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2021 ГОДИНА

 

 

Петък, 11 Декември 2020 13:35

СЪОБЩЕНИЕ

Община Медковец стартира процедура за сключване на договор за финансиране по операция BG05FMOP001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Операция BG05FMOP001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ ще стартира от 01.01.2021г. и в рамката й ще се предоставя безплатен топъл обяд на най-нуждаещите се социално слаби лица попадащи в следните целеви групи:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
• Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
Топлият обяд ще се предоставя само в работни дни от Домашен социален патронаж -Медковец, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.
Заявления за включване в проекта ще се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в община Медковец, както и в кметствата по населените места.
Подадените заявления ще се предоставят на ДСП за проверка и отразяване на принадлежността към целевите групи по програмата.

Вторник, 01 Декември 2020 14:06

ЗАПОВЕД №153 / 30.11.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с издадена заповед на Министърът на здравеопазването № РД -01-677/25.11.2020 г. с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България и с оглед опазване живота и здравето на потребителите и персонала,


Н А Р Е Ж Д А М :


1. Да се преустанови работата на ДЦСХ – с. Медковец и да бъдат затворени пенсионерските клубове във всички населени места, считано от 01.12.2020 г. до 04.01.2021 г. Отговорните лица да изпълняват дейностите по зимното поддържане на ползваните помещения /сгради / и прилежащите пространства.
2. Продължава работата на Домашния социален патронаж към ОСП, при строго спазване на всички противоепидемични изисквания на МЗ и РЗИ – Монтана.
3. Учрежденията, хранителните и други магазини да изпълняват разпорежданията на Министъра на здравеопазването и РЗИ – Монтана. Да се спазва изискването за обслужване само на един клиент в помещенията, както и да не се допуска струпването на хора пред тях. Задължително е носенето на маска на обществени места.
4. Общинска зала за гости - с. Расово, продължава да работи като предлага храна за вкъщи. Изключение са организирането и провеждането на събития и тържества от частен характер с присъствие на не повече от 15 човека.
5. Контролът върху изпълнението на заповедта ще бъде упражняван от кметовете и кметските наместници на населените места и кмета на община Медковец.
6. Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица и населението за сведение и изпълнение.

Страница 7 от 42