Община Медковец

Община Медковец

                                                    ЗАПОВЕД

№ 32 /27.03.2014 г.

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за Eвропейски парламент на 25.05.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с писмо от ТЗ ГРАО – Монтана с наш вх. № П 02-207/24.03.2014 г.

ОБРАЗУВАМ:

1. Избирателни секции на територията на община Медковец, област Монтана за провеждане на избори за представители на Република България в Европейския парламент на 25.05.2014 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват, адрес и телефони за връзка, съгласно приложения № 1 и № 2, които са неразделна част от тази заповед.

2.Настоящата заповед да се обяви чрез поставяне на информационните табла в община Медковец, в съставните села и на интернет-страницата на общината, а копия  от  нея да се предоставят на ТЗ ГРАО – гр. Монтана и на РИК – Монтана.

 

Понеделник, 31 Март 2014 17:10

„АРТ ФОКУС” ЕООД

О   Б   Я   В   А

       От 03.04.2014 г. до 08.04.2014 г. от 8.00 ч. до 19.00 ч., фирма „АРТ ФОКУС” ЕООД, гр.Козлодуй, ще извърши третиране на пшеница с препарат „СЕКАТОР”, „АГРИЯ” и „ФЕРТИГРЕЙН ФОЛЯР”, с карантинен срок 14 дни.

 

       От 27.03.2014 г. до 02.04.2014 г. /вкл./ от 8.00 ч. до 19.00 ч., фирма „АРТ-ФОКУС” ЕООД, гр.Козлодуй, ще извърши третиране на пшеница с препарат „СЕКАТОР”, „АГРИЯ” и „ФЕРТИГРЕЙН ФОЛЯР”, с карантинен срок 14 дни. Третирането ще се извърши срещу плевели, с наземна и авиационна техника, в терени до с. Пишурка с отстояние 3 км. от   с. Медковец.

Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки по опазването им от отравяне.

                                                                             ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В А

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На 13.03.2014 г. от 10.00 часа

в заседателната зала на община Медковец ще приема граждани представител на Комисията за защита от дискриминация.

Заповядайте !

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 05.03.2014 г. от 10 ч., в Заседателната зала на община Медковец бе проведена начална пресконференция във връзка с дейностите по проект „Община Медковец – компетентна и съвременна”, съгласно договор за безвъмездна финансова помощ № 13-22-58/14.01.2014 г., приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

информационен лист                    презентация

 

Понеделник, 03 Март 2014 07:48

Честит Национален празник, българи!

Честит Национален празник, българи! Днес всички ние честваме 3-ти март, Националния празник на България! С Трети март се правят първите стъпки към утвърждаването на България за суверенна държава.

 

Вторник, 18 Февруари 2014 15:47

Васил Левски

На 19 февруари 2014 г. се навършват

141 години

от героичната смърт на Васил Левски!

Ние, българите, не трябва да забравяме посланията на Апостола на свободата, а непрекъснато трябва да доказваме, че сме чисти, предани и полезни на Родината си!

Поклон пред светлия пример на Левски!

 

Васил Левски - живот,изпълнен със светлина

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА СЪВЕТНИЦИТЕ

С. МЕДКОВЕЦ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев - кмет на община Медковец

  

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        На основание чл. 22 от новия Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ /обн. в ДВ, бр.53/13.07.2012 г./, Общинският съвет приема Наредба за управление на отпадъците на съответната община. В изпълнение на нормативното изискване, предлагам на Вашето внимание проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗАЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗАСЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕИ ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Медковец чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица данаправят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на адрес: с.Медковец ул.Георги Димитров 26, офис ЦУИГ, или на същият адрес в кутията за мнения и предложения.

 

Петък, 17 Януари 2014 00:00

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

 

ПРОЕКТ НА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛ. МОНТАНА

 

 

с. Медковец, обл. Монтана,

2014 година 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛ. МОНТАНА

                                    

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” в община Медковец се създава във връзка с устойчивостта на проект BG051PO001-5.1.02-0037-C0001 „Създаване на социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” в община Медковец, област Монтана”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. и обединяване на местни дейности в отделен бюджет.