Община Медковец

Община Медковец

Понеделник, 08 Декември 2014 15:46

Воден ад

Воден ад постави на колене земеделието в село Медковец. Публикуваните снимки са направени на 8 декември 2014 г. в землището на селото.

Необходима е спешна подкрепа от държавата!

 

Следват снимки

 

 

 

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 17 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Общината предоставя за публично обсъждане проектобюджета на общината за 2015 година.

 

Материалите са на разположение от 21.11.2014 година, всеки работен ден между 9 и 16 часа в сградата на общинска администрация. Публичното обсъждане на проектобюджета за 2015 година на община Медковец, ще се състои на 28.11.2014 година от 15 часа в залата на общинска администрация.

Петък, 17 Октомври 2014 10:05

Обява за търг

О Б Я В А

На основание Решение № 282 от Протокол № 35/24.09.2014 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед №108/16.10.2014 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост /лозя/ в землището на село Расово, община Медковец, област Монтана

 

 

Обявата в .pdf формат

Сряда, 08 Октомври 2014 14:13

"Подкрепи една мечта"

            СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с инициативата на Президента на Република България "Подкрепи една мечта",свързана с получаване на еднократна финансова помощ за 2014 г. за младежи в неравностойно положение която е в размер до 2000 лв., желаещите младежи,които искат да продължат образованието си във висше учебно заведение могат да кандидатстват с документи,които се подават в Администрацията на Президента в срок до 20.10.2014 г.

Едно от условията за отпускане на помоща е кандидатите да представят Удостоверение от Дирекция "Социално подпомагане" -Брусарци,че отговарят на условията за подпомагане по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Удостоверението ще се използва единствено за целите на инициативата "Подкрепи една мечта" и е неразделна част от необходимата документация,освен в случаите, в които кандидатът за еднократна финансова помощ притежава документ,удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

Правилата за получаване на финансова помощ са публикувани на интернет страницата на президента.

(htt://www.prezident.bg/news2121/opredelenJ-sausloviyata-zapolucavane-na-finansova-podkrepa-po-iniciativata-na-rosen-plevneliev-podkrepi-edna-mechta-za-2014-godina.html)

от ръководството на ДСП-Брусарци

Понеделник, 15 Септември 2014 15:52

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

О Б Я В А

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия,чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012г.,Наредба Із-1669 от 17.08.2012г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №170 от 25.07.2013г. на ОбС с.Медковец

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за членуване в доброволно формирование „ЩИТ 112” за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.        

                                                                                             Приложение1   Приложение2

Обявата в pdf формат

Неделя, 14 Септември 2014 04:28

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по
Договор № 13-22-58/ 14.01.2014 г.
между община Медковец и Управляващия орган
на Оперативна програма “Административен
капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

Презентацията в pdf формат

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ , ЧЕ ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА УРНА НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05.10.2014 г . АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОДАДЕТЕ СВОЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ - 13.09.2014 г. и 14.09.2014 г., КАТО ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ЕДИН ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО – ДОЛУ СЛУЖИТЕЛИ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ :

 

0885318961 - Т.Маркова  0885319059 - Я.Табакова

Проект"Община Медковец-компетентна и съвременна", с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавнаадминистрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

На 10.09.2014г. /сряда/ от 10.00ч. в заседателната зала на община Медковец ще се проведе заключителна пресконференция на проект "Община Медковец-компетентна и съвременна", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-22-58/14.01.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:

 

ПП ”ГЕРБ” , „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ”,

ПП „ДПС” , ПП „ АТАКА ”,КП „РБ”,

КП „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на Република България на 05.10.2014 г. и съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от ИК,               Ви каня да участвате в консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии в община Медковец.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на община Медковец на 26.08.2014 г. /вторник/ от 09. 30 часа.

На основание чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК, в деня на консултациите партиите и коалициите от партии трябва да представят :

Полезна информация за болестта „син език”, предоставена от Министерството на земелието и храните.

 

 

 

 

Заповед в .pdf формат                               Служители за връзка