Община Медковец

Община Медковец

Понеделник, 26 Януари 2015 15:34

Обществено обсъждане на Бюджет – 2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

            В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и Закона за публичните финанси, кметът на общината внася за обществено обсъждане и в Общинския съвет Проекта за бюджет на община Медковец за 2015 г.

Нормативни промени и нови акценти

 

Документа в pdf формат

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


            На 30.12.2014г. /вторник/ от 11.00ч. в заседателната зала на  община Медковец се проведе начална пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

Презентацията в  pdf формат

О  Б  Я  В  А


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ  
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА


    ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ   ГР. ВРАЦА – 35 ДЛЪЖНОСТИ.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОФИСА ПО ВОЕНЕН ОТЧЕТ
МОНТАНА.

КРАЕН СРОК  26.ФЕВРУАРИ.2015 година


ТЕЛЕФОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

096 / 300 475;  096/300 922;

 

обявата в pdf формат

Вторник, 30 Декември 2014 13:15

Отмяна на бедственото положение

                                       З А П О В Е Д                               Препис!

130 / 30.12. 2014 г.

На основание чл.44 ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия,  поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедствено положение на територията на Община Медковец, изразяващи се в спиране на ураганния вятър, разчистване на снегонавяванията в района на третокласен път 81057 Лом-Расово-Медковец-Сливовик-Славотин-Монтана и четвъртокласен път Расово-Аспарухово-Сталийска махала и овладяване на бедствието,

Н А Р Е Ж Д А М:


1. Отменям обявеното с моя заповед № 129/29.12.2014г. бедствено положение на територията на община Медковец, считано от  10:00 часа на 30.12.2014г. /вторник/.

2. Прекратявам  изпълнението на Общинския план за защита при бедствия в частта  „Усложнена зимна обстановка”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Областен управител на Област Монтана, всички длъжностни лица и гражданите на община Медковец.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Николай Динчев – ст.експерт ОПЕФ и ГЗ.

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец      ПП.........................

Понеделник, 29 Декември 2014 14:25

Бедствено положение

Бедствено положение на територията на община Медковец!

 

Документа в .pdf  формат

Сряда, 17 Декември 2014 16:06

Апел

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

 

Община Медковец подкрепя обявената и стартирала кампания на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа.

Апелът към Вас е да се присъедините към инициативата и за коледните празници да си купите живо коледно дръвче. След това то ще бъде посадено отново в природата.

 

Документът в .pdf формат

Понеделник, 15 Декември 2014 16:01

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение „Създаване на лозово насаждение и изграждане на система за капково напояване"

 

Документа в .pdf формат

Понеделник, 08 Декември 2014 15:54

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че с издадена заповед №117/02.12.2014 г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП-ПП/ на УПИ IX, УПИ XII, УПИ VIII, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XIV и УПИ X от кв.ЗЗ по плана на с.Расово, като част от имот пл. № 762, в размер на 1 000 кв.м. да се придаде към УПИ XII, а останалата част да бъде отредена изцяло за УПИ IX. Дворищнорегулационните линии между новообразуваните урегулирани поземлени имоти и УПИ VIII, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XIV и УПИ X от същия квартал да бъдат прокарани по имотните

граници.

Документа в pdf. формат

Понеделник, 08 Декември 2014 15:46

Воден ад

Воден ад постави на колене земеделието в село Медковец. Публикуваните снимки са направени на 8 декември 2014 г. в землището на селото.

Необходима е спешна подкрепа от държавата!

 

Следват снимки

 

 

 

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 17 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Общината предоставя за публично обсъждане проектобюджета на общината за 2015 година.

 

Материалите са на разположение от 21.11.2014 година, всеки работен ден между 9 и 16 часа в сградата на общинска администрация. Публичното обсъждане на проектобюджета за 2015 година на община Медковец, ще се състои на 28.11.2014 година от 15 часа в залата на общинска администрация.