Община Медковец

Община Медковец

Четвъртък, 23 Април 2015 14:07

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх.№ ОП 04-14
21.04.2015 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  с издадена заповед №52/15.04.2015г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ -план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за имот №1861 в кв.66 по плана на с.Медковец, община Медковец, съгласно представено задание по чл.125 от ЗУТ.
                       Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Четвъртък, 23 Април 2015 14:06

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх.№ ОП 04-13
21.04.2015 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  с издадена заповед №51/15.04.2015г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-план за застрояване /ПЗ/ за имот №265003 в местността „Червения брег” в землището  на с.Расово, община Медковец, съгласно представено задание по чл.125 от ЗУТ.
                       Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Четвъртък, 02 Април 2015 15:48

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

ДО

ОБСС –  С. МЕДКОВЕЦ
КМЕТОВЕ  НА  КМЕТСТВА
КМЕТСКИ   НАМЕСТНИК – С. ПИШУРКА
ДИРЕКТОРИ  НА  УЧИЛИЩА
ДИРЕКТОРИ  НА  ОДЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА ЧИТАЛИЩА

О  Б  Р  Ъ  Щ  Е  Н  И  Е

от инж. Венцислав Евгениев
Кмет на община Медковец

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

        За да живеем в по-чиста околна среда, тази година решихме да организираме  кампания: „Да почистим родното място“. Призовавам Ви  да се включите  активно,  като организирате, съобразно Вашите правомощия, почистването и съдействате на всеки желаещ доброволец да се включи в акцията на 03.04.2015 г. /петък/.
    
МЕСТА  ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,
ПРЕДВИДЕНИ  ЗА  ПОЧИСТВАНЕ  НА 03.04.2015 г.  

              село Медковец:

1.    Сервитутът на читалището в  с. Медковец.
2.    Сервитутът на  жилищните  блокове  и детската площадка.    
3.    По поречието на реката, около мостовете.
4.    Училище и ОДЗ  /отговорност на директора/.

Областна дирекция "Земеделие" Монтана Ви уведомява за реда, относно установяване на щети по земеделски

култури от неблагоприятни климатични условия.


При настъпило неблагоприятно климатично условие,всеки земеделски производител или стопанин може да

подаде писмено заявление за извършване на обследване на площите с култури. Заявленията се подават в

Общинските служби по земеделие /ОСЗ/ или Областна дирекция „Земеделие" /ОДЗ/ по местонахождение на

имотите. В заявлението се посочват номерата на парцелите по ИСАК. След получаване на заявлението за

оглед на щетите, сформираната експертна комисия извършва обследване на културите. Експертна комисия

установява щетите и издава протоколи.

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
на община Медковец през 2015 г.

signature

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Мрежата от областни информационни центрове и дирекция „Програмиране на средствата от

ЕС" в администрацията на Министерски съвет, както и ОИЦ - Монтана стартират национална

кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Целта е да се съберат мнения на

институции, фирми, неправителствени организации, медии и граждани за това, какво трябва

да се възстанови, изгради, подобри с европейски средства през програмния период 2014 -

2020 г.
В тази връзка Ви предоставям текст и лого на кампанията, които да публикувате като

информация на Вашата интернет страница и линк за попълване на разработената анкета,

която можете да попълните и Вие.


Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Областен управител на област Монтана

Понеделник, 16 Март 2015 16:50

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ.МОНТАНА

УВАЖАЕМИ Г-ЖО /Г-Н КМЕТ,

Във връзка с кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерки на Общата селскостопанска политика за 2015г., Ви изпращам график за провеждане на срещи със земеделските стопани по общини, за разясняване на схемите и мерките за директни плащания и екологично насочени площи за програмния период 2015-2020г. в обл.Монтана, в които ще участват експерти от ОД „Земеделие"-Монтана, ДФ „Земеделие"-Монтана и териториалният областен офис на НССЗ

ГРАФИК
1.    Община Георги Дамяново- с. Г. Дамяново на 13.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
2.    Община Чипровци - гр. Чипровци на 13.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общината
3.    Община Вършец - гр. Вършец на 16.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
4.    Община Берковица - гр. Берковица на 16.03.2015г. от 13 часа - в сградата на общината
5.    Община Якимово - с. Якимово на 17.03.2015г. от 9 часа- в сградата на читалището
6.    Община Вълчедръм - гр. Вълчедръм на 17.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общината
7.    Община Брусарци - гр. Брусарци на 18.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
8.    Община Медковец - с. Медковец на 18.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общинския пазар
9.    Община Лом - гр. Лом на 19.03.2015г. от 10 часа- в сградата на общината
10.    Община Бойчиновци - гр.Бойчиновци на 20.03.2015г. от 9 часа- в сградата на общината
11.    Община Монтана - гр. Монтана на 20.03.2015г. от 13 часа - в сградата на Областна
дирекция „Земеделие" гр.Монтана, ул.Ген.Столетов" № 1

Четвъртък, 12 Март 2015 15:48

Важно

ВАЖНО !
    
    В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Постановление № 8 на Министерски съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България, Ви уведомяваме, че болни от заболяванията, които са изброени по-долу, имат право на пътни разходи до лечебното заведение за консултации. Ще се възстановяват средства за действително направени разходи с автобус, влак (за дълги разстояния – и спален вагон) или с личен превоз.
    Парите ще се изплащат от общината на правоимащите болни срещу документи, удостоверяващи датата на интервенция и консултация, както и ползването на съответните транспортни средства. За използващите личен транспорт се издава пътен лист и разходите се отчитат по реда на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, издадена от министъра на транспорта.

СПИСЪК
на заболяванията и честотата на пътуванията