Община Медковец

Община Медковец

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма ЕТ„Деси-Светла Симеонова“, гр. Варна,
предупреждава жителите на село Сливовик, област Монтана
и собствениците на пчелни семейства, че
от 24.04.2020 г. до 02.05.2020 г. (включително),
ще се проведе предсеитбено третиране срещу плевели
от 8.00 ч. до 22.00 ч.
в землището на с. Сливовик – в местностите
„Главно поле“ и „Търново поле“.

То ще се извърши с наземна техника с препарата

„ТАЙФУН СЛ“ – 0.300 мл/дка.
Няма карантинен период.

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма ЕТ„Деси –Светла Симеонова“, гр. Варна
уведомява собствениците на пчелни семейства, че в периода

от 20.04.2020г. до 22.04.2020 г. /вкл./
от 23.04.2020г. до 25.04.2020г. /вкл./и
от 26.04.2020г. до 28.04.2020г. /вкл./
от 08.00ч. до 22.00 ч.
в землището на село Сливовик
ще се проведе третиране на ОВЕС срещу плевели,
с препарат БИАТЛОН 4Д - 4мл/дка. няма карантинен срок. Подлежащите на третиране терени се намират в землището на с. Сливовик,
в местностите „Гладно поле“и „Ливадите“. Вземете мерки за пчелните семейства

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „ЗЛАТИЯ АГРО“ ЕООД , гр. Вълчедръм,
предупреждава жителите на село Медковец
и собствениците на пчелни семейства, че
от 16.04.2020 г. до 18.04.2020 г. (включително),
ще се проведе третиране на пшеница
от 8.00 ч. до 19.30 ч. с хербициди, фунгициди и листни торове,
в землището на с. Медковец – в местностите
„Прека поляна“, „Пояки“, „Козоровец“ и „Манастирското“.

То ще се извърши с наземна техника с препаратите

„ТРИРОН 75 ВГ“, „ЦИПЕРФОР 100 ЕВ“, „ЕРГОН“,
„ПЛОНВИТ АКТИВ“, „ПЛОНВИТ ЖИТНИ“, „КЕЛПАК“, „АМИСТАР ОПТИ 480 СК“.

 

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма ЕТ„Деси –Светла Симеонова“, гр. Варна
уведомява собствениците на пчелни семейства, че в периода

от 15.04.2020г. до 17.04.2020 г. /вкл./
от 18.04.2020г. до 20.04.2020г. /вкл./и
от 21.04.2020г. до 23.04.2020г. /вкл./
от 08.00ч. до 22.00 ч.
в землището на село Сливовик
ще се проведе третиране срещу плевели- ПРЕДСЕИТБЕНО,
с препарат ТАЙФУН СЛ 0,300мл/дка. няма карантинен срок. Подлежащите на третиране терени се намират в землището на с. Сливовик,
в местностите „Гладно поле“и „Търново поле“. Вземете мерки за пчелните семейства

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма ЕТ „ДЕСИ – СВЕТЛА СИМЕОНОВА“, гр. Варна
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 07.04.2020 г. до 14.04.2020 г. /вкл./
от 08.00ч. до 22.00 ч.
в землището на село Сливовик
ще се проведе предсеитбено третиране на площи
срещу плевели и вредители, с наземна техника,
с препарат ТАЙФУН СЛ 0.300 мл./дка.
Подлежащите на третиране терени се намират
в землището на с. Сливовик на отстояние от 1 км до 5 км. от с. Медковец.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТОПАНИТЕ ОТГЛЕЖДАЩИ ЖИВОТНИ В ЛИЧНО СТОПАНСТВО /ЗАДЕН ДВОР/ !

Информация във връзка с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 44 за ветеринарните изисквания към животновъдните обекти на МЗХГ.

 РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В Т.Ч. И СВИНЕ В ЛИЧНО СТОПАНСТВО (ЗАДЕН ДВОР)

 

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 1

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 2

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 3

ЗАЯВЛЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ 2

 

Фирма ЕТ„Деси –Светла Симеонова“, гр. Варна
уведомява собствениците на пчелни семейства, че в периода

от 07.03.2020г. до 09.03.2020 г. /вкл./ и
от 10.03.2020г. до12.03.2020г. /вкл./
от 08.00ч. до 22.00 ч.

в землището на село Сливовик ще се проведе третиране на ОВЕС- срещу плевели, с препарат БИАТЛОН 4Д-4мл/дк. няма карантинен срок.

Подлежащите на третиране терени се намират в землището на с. Сливовик, в местностите „Гладно поле“и Ливадите. Вземете мерки за пчелните семейства

Четвъртък, 20 Февруари 2020 13:20

ОБЯВЛЕНИЕ НП

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка със стартиране на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Медковец приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.
1.Целевата група попадаща в изпълнението на Националната програма е:
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.
На какво трябва да отговарят потребителите желаещи да бъдат включени в програмата:
• Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
• Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
• Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
• Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
• Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
• Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
• Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
• Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
• Да не са включени в механизма лична помощ;
• Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
Потребителите на социалната услуга, или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в Центъра за информация и услуги на гражданите в община Медковец, както и в кметствата на населените места до 28.02.2020г.

2. Кандидатите за домашни помощници ще бъдат насочени към Програмата от Дирекция „Бюро по труда“- офис Медковец

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Четвъртък, 20 Февруари 2020 10:13

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец на основание чл.26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 23.03.2020 год. от 9,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на община Медковец.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

 

МОТИВИ

ДОКЛАДНА

Понеделник, 03 Февруари 2020 11:58

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ул.“Г.Димитров“ №26, с.Медковец, област Монтана

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Министерството на околната среда и водите е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап „КС Расово“ на обект: “Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.
Описание на инвестиционното намерение можете да намерите на интернет страницата на общината и в техническа служба на общината.
При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат чрез община Медковец до Министерство на околната среда и водите на адрес: гр.София 1000, бул.“Кн.Мария Луиза“ №22 в 14-дневен срок от датата получаване на настоящата обява.

Описание на инвестиционното намерение

Понеделник, 27 Януари 2020 11:28

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ ОП-04-1/24.01.2020 г.

На основание чл.128, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ Ви съобщаваме, че с издадена заповед №РД-02-15-203/14.11.2019 г. на Заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап „Компресорна станция (КС) „Расово“ към обект: “Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.
За трасетата на въздушните линии, минаващи през землището на с.Расово е разработен ПУП-Парцеларен план. Проектът е на разположение в община Медковец.
В едномесечен срок от обявяването, регламентиран в чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план – Парцеларен план до Общинска администрация Медковец, област Монтана.

арх.ВЕНЕТА АТАНАСОВА:/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Страница 12 от 41