Четвъртък, 20 Февруари 2020 13:20

ОБЯВЛЕНИЕ НП

Написана от
Оценете
(0 гласа)

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка със стартиране на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Медковец приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.
1.Целевата група попадаща в изпълнението на Националната програма е:
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.
На какво трябва да отговарят потребителите желаещи да бъдат включени в програмата:
• Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
• Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
• Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
• Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
• Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
• Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
• Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
• Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
• Да не са включени в механизма лична помощ;
• Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
Потребителите на социалната услуга, или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в Центъра за информация и услуги на гражданите в община Медковец, както и в кметствата на населените места до 28.02.2020г.

2. Кандидатите за домашни помощници ще бъдат насочени към Програмата от Дирекция „Бюро по труда“- офис Медковец

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Прочетена 1949 пъти
Още в тази категория: « ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ МРРБ »