Административни услуги

  • Европейска интеграция и икономическо развитие
    • Категоризация на туристически обекти
    • Издаване на заповед на кмета на община монтана съгласно чл.34 от ЗСПЗЗ /изземване на земеделски земи, възстановени на собственици от ползватели без правно основание/
    • Заверка на анкетна карта за Регистъра на земеделските производители /Заверяват се само анкетни карти за растениевъдство за имоти в регулация/
    • Регистрация на тютюнопроизводители
    • Регистрация на пчелни семейства
    • Регистрация на пчелни семейства на подвижно пчеларство
    • Съгласуване на разписания по автобусни линии от утвърдени транспортни схеми
    • Обработка на справки за финансовите резултати на фирмите за компенсиране по наредбата за безплатни и намалени цени за пътувания на някои категории граждани
  • Общинска Собственост

    • Заверка на Удостоверения по подадена Молба-декларация, съгласно чл.483 от ГПК и чл.79 от Закона за собствеността, за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка
    • Преписи от договори за покупко-продажба на жилищни и нежилищни имоти
  • Общо деловодство
  • Административно-правно и Информационно Oбслужване
    • Сключване на граждански брак
    • Съставяне на Акт за раждане
    • Съставяне на Акт за смърт
    • Издаване на дубликати и преписи от Актове за раждане, брак и смърт
    • Издаване на удостоверение, че не е съставен Акт за раждане или смърт
    • Припознаване на дете, след като е съставен Акта за раждане
    • Допълнения и промяна в данните на актове по гражданско състояние по съдебен ред
    • Поправки в актове по гражданско състояние по административен ред – чл.76 от ЗГР
    • Адресна регистрация
    • Регистрация на настоящия адрес
    • Преписи от регистри
    • Удостоверение за наследници – издава се от кметството по постоянния адрес /жителство/ на наследодателя
    • Удостоверение за семейно положение
    • Удостоверение за родствени връзки
    • Удостоверение за идентичност на имената
    • Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в България
    • Заверка на покана-декларация за частно посещение в България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите са от българска народност
    • Удостоверение за многодетна майка
    • Издаване и заверка на копие от документи за гражданска регистрация
    • Корекция на ЕГН
    • Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец
    • Анкетиране на чужденец и удостоверение за вписване в регистъра
    • Легализация на удостоверения за чужбина
  • Териториално устройство и строителство
    • Издаване на скици
    • Удостоверение за идентичност
    • Удостоверение, че завършен строеж е нанесен в кадастралния план – издава се само за сгради приети преди 01.01.2001 г. /За новопостроени сгради, удостоверение се издава от Агенция по кадастъра/
    • Удостоверение за факти и обстоятелства, свързани с поземлените имоти
    • Издаване на скица и удостоверение по чл.13 ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи, включени в регулация
    • Трасиране на възстановен от пк незастроен имот в регулация
    • Попълване и поправка на действащ кадастрален план
    • Издаване на протокол за откриване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж
    • Заверка достигнати проектни нива изкоп, цокъл, корниз /стреха/ и било на основното застрояване
    • Изготвяне на оценка и определяне размера на обезщетението при отчуждаване на поземлен имот
    • Издаване на виза за проектиране
    • Разрешение за изработване или изменение на устройствени планове
    • Одобряване на подробни устройствени планове
    • Одобряване на инвестиционен проект
    • Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл.145, ал.5 и заснемане за узаконяване
    • Издаване на разрешения за строеж след одобряване на инвестиционен проект /разрешение за строеж/
    • Разрешение за поставяне на съоръжения, които не са трайно свързани с терена /павилиони, кабини, автоспирки, пейки, чешми, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи/
    • Съставяне на констативен акт по чл.224, ал.2 от ЗУТ /за незаконно строителство/
    • Издаване на акт за узаконяване
    • Издаване на удостоверения за режим на търпимост на строежи
    • Удостоверение за предадените за съхранение екзекутиви на завършените строежи по чл.175 от ЗУТ
    • Удостоверение за поделяемостта на сграда
    • Удостоверение, че строежът може да се ползва по предназначение /чл.4, ал., т.2,3 и 4 от Наредба №6/