Устройствен правилник

НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ


ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на общинската администрация на Община Медковец и на нейните организационни структури и административни звена.

Чл.2. (1) Община Медковец е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

(2) Общинската администрация на Община Медковец е организирана в дирекции, които подпомагат дейността на кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

ГЛАВА ВТОРА КМЕТ НА ОБЩИНА, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.3. (1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на Община Медковец.

(2) Кметът на Община Медковец ръководи и представлява общината.

Чл.4. (1) При осъществяване на своята дейност кметът на общината се подпомага от заместник – кмет.

(2) Кметът на общината делегира със заповед правомощия на заместник – кмета и определя техните функции.
РАЗДЕЛ ІІ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Чл.5. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА. Той има право да отменя техните актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията , както и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата и на кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.

(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

(3) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.

(4) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(5) Участва в работата на Общинския съвет с право на съвещателен глас.
РАЗДЕЛ ІІІ ЗАМЕСТНИК – КМЕТ

Чл.6. (1) Заместник – кметът на общината изпълнява задълженията на кмета при негово отсъствие или при невъзможност за изпълнение.

(2) При повече от един заместник – кметове, кметът на общината определя кой ще го замества.

(3) Заместник – кметовете координират, ръководят и организират дейността на поверените им дирекции.

(4) Участват в работата на Общинския съвет с право на съвещателен глас.
РАЗДЕЛ ІV КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Чл.7. (1) Кметът на кметство:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства.

(2) Кметът на кметството назначава и освобождава секретаря на кметството.

(3) На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт в зависимост от конкретните особености на кметствата.
РАЗДЕЛ V КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Чл. 8 (1) Кметските наместници се назначават от Кмета на общината.

(2) Кметските наместници :

1. упражняват контрол за разходването на средствата от бюджета на общината, предоставени за реализация на отделни мероприятия и осъществяване на дейности и услуги на територията на населеното място;

2. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

3. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

4. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;

5. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

6. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

7. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;

8. отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;

9. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии;

10. представляват населеното място.

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт, с актове на общинския съвет или със заповед на кмета на общината.

РАЗДЕЛ VІ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОТНОШЕНИЯТА Й С ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.9. (1) Пълномощията на кметовете на общините, кметовете на кметства и кметските наместници се осъществяват с помощта на органите на Общинската администрация.

(2) Общинската администрация

1. осъществява организационно – техническото обслужване на Общинския съвет;

2. организира изпълнението на приетите от Общинския съвет наредби, инструкции, дългосрочни програми и решения;

3. подпомага дейността на Общинския съвет като предлага варианти за решения с писмено становище по проблеми от кръга на тяхната компетентност, предоставят информации и данни, необходими за работата на постоянните комисии на Общинския съвет.

(3) Служителите на общинската администрация са длъжни да извършват услуги на гражданите в рамките на цялото работно време;

(4) Общинската администрация работи съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, на петдневна работна седмица с продължителност 40 часа.

(5) В извънработно време и при извършване на обреди в почивните дни, пропускателния режим се осъществява от дежурните в общината.

ГЛАВА ТРЕТА

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.10. (1) Общинската администрация на Община Медковец е структурирана в обща и специализирана администрация, които включват 6 дирекции.

(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на общинската администрация на Община Медковец се утвърждава от Общински съвет.

(3) Числеността на отделните организационни структури и административните звена в общинската администрация е посочена в Приложение-1 и Приложение-2.

Чл.11. Кметът на община Медковец утвърждава структурата на административните звена в шестте дирекции на общинската администрация, необходимостта от сектори в тях и щатните разписания съобразно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите актове към тях.
РАЗДЕЛ ІІ СЕКРЕТАР

Чл.12. (1) Кметът на общината назначава секретар на общината.

(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. За него важат изискванията на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

(3) Секретарят на общината:

1. организира дейността на общинската администрация и утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;

3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

6. следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината;

7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

8. подготвя и организира местните референдуми.
РАЗДЕЛ ІІІ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.13. Общата администрация е организирана в 2 дирекции:

1. Дирекция “Финансово – стопански дейности”,

2. Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО–СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

Чл.14. (1) Дирекция “Финансово–стопански дейности” е организирана в два отдела, както следва:

1. Отдел “Местни приходи”;

2. Отдел “Счетоводство”

(2) Отдел “Местни приходи” събира местните данъци и такси, регламентирани със Закона за местните данъци и такси.

(3) Отдел “Счетоводство”отговаря за финансово–счетоводното обслужване, а именно: изготвяне на обобщените счетоводни отчети, изготвяне на заявките за необходимите средства на Община Монтана и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити пред Министерството на финансите, контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет.

(4) Дирекция “ФСД” съставя бюджета на общината и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО

И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

Чл.15. (1) Дирекция “Административно–правно и информационно обслужване” е организирана в три отдела:

1. Отдел “Административно обслужване на населението”;

2. Отдел “Център за услуги и информация на граждани” и

3. Отдел “Човешки ресурси и заетост”.

(2) Отдел “Административно обслужване на населението” отговаря за:

1. Воденето на регистрите за гражданско състояние и издаване, въз основа на тях, на удостоверения;

2. Съставянето на актове за настъпилите събития по гражданско състояние;

3. Съставянето и изпращането в определени срокове и по установени образци на писмени съобщения за всички промени на данните за гражданско състояние на лицата;

4. Заверяването на покана-декларация за частно посещение на чужденец в България;

5. Поддържането и актуализирането на регистъра на населението в Общината;

6. Достоверността на данните в регистъра като отбелязва по установения ред всяко вписване на промяна или допълване на данни;

7. Автоматизираната подготовка на данни за актуализиране на областния информационен масив;

8. Актуализацията на секционното деление, и подава информация в ТЗ “ГРАО” Монтана;

9. Отчитането и обработването на демографските събития в Общината;

10. Адресната регистрация в град М;

11. Актуализирането и обработването на избирателните списъци за Общината съгласно изискванията за съответните изборни закони.

(3) Отдел “Център за услуги и информация на граждани” отговаря за:

1. автоматизираното управление на движението на документооборота в Общинската администрация, чрез следните задачи:

· Регистриране на входни и изходни документи;

· Насочване на документа към определени длъжностни лица и формулиране на задачите им;

· Издаване на регистрационно-контролна карта /РКК/, с въведените данни за документа;

· Възлагане на нови задачи;

· Контрол на изпълнението.

2. завеждането и разпределянето по компетентност на молби, жалби и сигнали;

3. изграждането и поддържането на информационните фондове на общината;

4. съгласуването и осъществяването на автоматизиран обмен на данни с областни, национални и ведомствени информационни системи.

(4) Отдел “Човешки ресурси и заетост” отговаря за:

1. Разработването на проектите на длъжностни разписания;

2. Разработването на вътрешните документи за управление на човешките ресурси в общината;

3. Организиране дейността по конкурентния подбор на държавните служители и следи за спазване на минималните изисквания за заемане на съответните длъжности;

4. Разработването на вътрешни правила за РЗ и следи за приложението им;

5. Изготвянето на лимити за численост и ФРЗ на кметствата, населените места, мероприятията и общината;

6. Ежемесечното прекласиране на служителите;

7. Спазването на сроковете при прилагане на Наредбата за атестиране на служителите;

8. Навременното изготвяне на длъжностните характеристики на служителите;

9. Координацията по дейността на службата по трудова медицина;

10. Законосъобразността и спазването на задължителните процедури при налагане на дисциплинарни наказания, включително при дисциплинарните уволнения;

11. Информационните и практическите връзки с поделенията на НОИ, Главна инспекция по труда, НСИ и др. по въпроси от компетенцията на отдела;

12. Своевременното оформяне на документи за назначаване и освобождаване на служителите от общинска администрация и заетите по програмите за заетост в съответствие с трудовото законодателство;

13. Систематизирането, съхраняването, подреждането и попълването на личните досиета на кадрите в администрацията;

14. Подготвянето на документи в случаи на трудоустрояване, както и за оформянето на актовете за трудови злополуки;

15. Изготвянето на годишен план за отпуските и воденето на отчет на всички видове отпуски;

16. координиране дейността по програмата за временна заетост с Регионалната служба по заетостта, Бюрото по труда и Националната служба по заетостта;

17. организацията и контрола на програмите за заетост и обучение, които е спечелила общината;

18. административната и техническа дейност, свързана с обслужване заседанията на общинския съвет;

(5) Дирекция “Административно–правно и информационно обслужване” отговаря още за:

1. техническото осигуряване дейността на кмета, неговите заместници и секретаря на общината;

2. връзки с обществеността и проучване, и анализиране на общественото мнение, преди провеждането на определена политика на общината;

3. отбранително – мобилизационната подготовка;

4. правно-нормативното обслужване на общинската администрация и водените от Общината съдебни спорове, в които представлява и защитава интересите й.
РАЗДЕЛ ІV
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.16. Специализираната администрация е организирана в 4 дирекции:

1. Дирекция “Хуманитарни дейности”;

2. Дирекция “Териториално устройство и строителство”;

3. Дирекция “Общинска собственост”;

4. Дирекция “Европейска интеграция и икономическо развитие”

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

Чл.17. Дирекция “Хуманитарни дейности”:

1. координира взаимодействието между детски градини, училища и обслужващи звена, контактите им с правителствени и неправителствени организации, културни институции, фирми и др.;

2. анализира състоянието на мрежата от училища, детски градини и обслужващи звена и прави предложения пред общинския съвет за оптимизирането й;

3. организира конкурси за директори на детски градини;

4. осигурява поддръжката на материалната база в учебните заведения, здравното обслужване и сигурността на детските градини и училищата;

5. осигурява условия за столово хранене, общежития, спортна база и транспорт, стипендии и специални помощи за учениците, извънкласни и извънучилищни дейности;

6. организира прибирането и задържането на подлежащите на задължително обучение в училищата;

7. подсигурява информационно учебните заведения;

8. съгласува щатните разписания на звената от системата на образованието и план – приема в училищата;

9. превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

10. оказва методическа помощ по съставянето на бюджетните планове и прилагането на нормативната база, като контролира спазването им;

11. съдейства за развитието на спорта и младежките дейности;

12. провежда държавната политика по задоволяване потребностите на населението от извънболнична, болнична,рехабилитационна, методико- социална и лекарствена помощ;

13. оптимизира структурата и функциите на общинската здравна система;

14. информационно осигуряване на управлението на здравеопазването;

15. изработва и актуализира общинската здравна карта;

16. анализира демографските процеси и здравното състояние на населението в общината и потребностите от здравна помощ, оценява състоянието и използването на ресурсите в здравеопазването;

17. разработва дългосрочни и краткосрочни програми за решаване на здравните проблеми и тяхното ресурсно осигуряване;

18. прави разчети за квалификацията на кадрите в публичните общински здравни заведения;

19. отговаря за преминаването на договорни отношения с общинските здравни заведения в условията на здравната осигурителна система;

20. контролира изпълнението на нормативните актове, изпълнението на национални, регионални и общински програми в общината, организацията на оказване на медицинска помощ в общината, междусекторното сътрудничество за целите на здравеопазването;

21. реализира националната и регионална културна политика съобразно местните условия и традиции;

22. разработва планове за развитие на културата, финансиране и осъществяване;

23. съдейства за развитието на музейното дело, издирването, изучаването,опазването и популяризирането на паметниците на културата;

24. подпомага любителското художествено творчество и развитието на читалищата;

25. поощрява дарителството, меценатството и спонсорството в областта на културата;

26. организира и подпомага организацията на културни прояви, празници и др.

ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“

Чл.18. (1) Дирекция “Териториално устройство и строителство” е организирана в два отдела:

1. Отдел “Устройство на територията” и

2. Отдел “Благоустройство, строителство и комунални дейности”.

(2) Отдел “Устройство на територията” отговаря за:

1. разработването на териториално–устройствените и градоустройствените планове за територията на общината или на части от нея;

2. поддържането на базата на кадастъра, информация за терените, сградите и съоръженията и извършва услуги по ползването на тази информация;

3. проверяването и одобряването на проекти;

4. издаването на разрешения за строеж.

(3) Отдел “Благоустройство, строителство и комунални дейности” отговаря за:

1. благоустрояването и инженерните дейности по водоснабдяване, канализация, електрификация, газификация, телефонизация, улици и площади, паркове и градини, улично осветление, озеленяване, корекции на реки и дерета;

2. екологията и опазването на околната среда;

3. изготвянето и прилагането на годишни инвестиционни програми на общината;

4. изготвянето на проекти и книжа за търговете за общински имоти и търговете за строителство, ремонт и поддръжка на общински обекти и съоръжения.

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

Чл.19. Дирекция “Общинска собственост” отговаря за:

1. събиране и комплектоване на документи, свързани със стопанисването и управлението на имотите и вещите общинска собственост;

2. подготвяне и предлагане на информация, свързана с договорните отношения, определяне на наемите и прилагане на инфлационните индекси;

3. подготвяне и предлагане на информация за постъпили искания, свързани с предоставяне на имоти за административни, социални, културни, образователни и здравни нужди;

4. организиране търгове за отдаване под наем на обекти, терени и движими вещи общинска собственост, като подготвя обяви, тръжни документи, условия, договори и данни за съответните обекти;

5. осъществява контрол по спазване на договорните взаимоотношения, правилната експлоатация на отдадената под наем общинска собственост, текущ ремонт и реконструкция;

6. организира правилното съхранение на документите, свързани с дейността на отдадените общински имоти и вещи под наем, както за всички други дейности по отношение на общинската собственост;

7. изготвя базисни и пазарни оценки на недвижими имоти, извършени подобрения в общински обекти;

8. проучва и решава реституционни претенции;

9. обработва документи на граждани за картотекиране, за жилищно- спестовни влогове, настаняване под наем и закупуване на общински жилища.
ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Чл. 20. (1) Дирекция “Европейска интеграция и икономическо развитие” е организирана в два отдела:

1. Отдел “Транспорт”;

2. Отдел “Обществени поръчки, общински фирми, приватизация и търговия”

(2) Отдел “Транспорт” отговаря за:

1. разработването на общинската (вътрешноградска и междуселищна), областната и републиканската транспортни схеми за превоз на пътници;

2. организирането и провеждането на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от квотата на общината;

3. съгласуването на автобусни линии на други общини;

4. издаването на пропуски за кратковременен престой на МПС в забранени зони на града;

5. издаването на удостоверения за безплатно пътуване по една линия на градския транспорт на пенсионери над 70-годишна възраст.

6. разпределянето на средствата от републиканския бюджет за субсидиране на градския транспорт и компенсациите за безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани между превозвачите, извършващи превози в и през общината;

7. издаването на разрешения за таксиметров превоз;

8. транспортното обезпечаване на общинската администрация и пътуващите ученици.

9.

(3) Отдел “Обществени поръчки, общински фирми, приватизация и търговия” отговаря за:

1. образуването, преобразуването, прекратяването, възлагане управлението на общинските търговски дружества и упражнява правата на общината като акционер или съдружник в дружествата с общинско участие;

2. промяната на собствеността на общинските фирми в съответствие с изискванията на нормативните актове;

3. изготвянето на анализи и стратегии по промяна на собствеността;

4. приватизационните сделки и контролира изпълнението на задълженията по сключените договори;

5. организирането и провеждането на обществените поръчки от община Медковец.

6. прилагането на Наредбата за извършване на търговска дейност на територията на общината;

7. категоризирането на заведенията за хранене, развлечения и средствата за подслон;

8. прилагането на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;

9. заверяването на регистрите за дейността по изкупуването на черни и цветни метали и отпадъците от тях.

(4) Дирекция “Европейска интеграция и икономическо развитие” отговаря още за:

1. ежегодната Програма за реализация на Общинския план за развитие 2007-2013;

2. разработването и изпълнението на програми и проекти, финансирани от донорски организации от името на Община Монтана;

3. ежегодното изготвяне на Общинската целева програма за енергийна ефективност;

4. сътрудничеството с неправителствени организации;

5. разработването на маркетингови материали на Община Медковец и тяхното промоциране пред потенциални инвеститори;

6. развитието на международното сътрудничество на Община Медковец и поддържа връзки с побратимените градове;

7. заверяването на анкетни карти на земеделски производители;

8. регистрирането на земеделска и горска техника;

9. прилагането на ЗСПЗЗ.

РАЗДЕЛ V ЗВЕНО “ ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

Чл.21. Звено “Вътрешен одит” отговаря за:

1. Вътрешните одитори осъществяват вътрешния одит за законосъобразност на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите от по-ниска степен в Община Медковец.

2. Изготвя и представя за съгласуване от Кмета проект на статут, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;

3. Докладва на Кмета на общината всички въпроси, свързани с осъществяването на одитната дейност;

4. Организира оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията.

5. Докладва резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на общината;

6. Дава съвети и консултации на ръководството за подобряване дейността на общината.

7. Представя доклад на Кмета за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит;

8. Сектора за вътрешен одит на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити осъществява наблюдение и координация на дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
РАЗДЕЛ VІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Чл.22. Организацията на работа на общинската администрация в Община Медковец се урежда с Вътрешните правила за работа, които се утвърждават от кмета на общината по предложение на секретаря.

Чл.23. Директорите на дирекциите ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответните дирекции в съответствие с определените в правилника функции.

Чл.24. Освен определените с правилника функции, дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от ръководството на общинската администрация в кръга на дейността им.

Чл.25. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в общината, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл.26. Работното време на общинската администрация на Община Медковец се определя с Вътрешните правила за работа и КТ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. Правилникът се приема на основание чл. 44, ал.1, т.17 от ЗМСМА и е изготвен във връзка със Закона за администрацията.

§2. Правилникът влиза в сила от 01.03.2012 г.

Приложение 1

Численост на персонала в организационните структури
и административни звена на общинската администрация

на Община Медковец – 2012 г.
Кмет 1
- звено “Вътрешен одит” 2
Заместник кмет 1
Секретар 1
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Финансово-стопански дейности” 25
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” 23
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Териториално устройство и строителство” 15
Дирекция “Общинска собственост” 11
Дирекция “Хуманитарни дейности” 11
Дирекция “Европейска интеграция и икономическо развитие” 17
Общо:

Численост на персонала в организационните структури

и административни звена на администрацията на кметствата и населените места в Община Медковец – 2012 г

№ КМЕТСТВО /Населено място/ АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА БРОЙ
1. Аспарухово кмет + 1 бр. специалист
2. Расово кмет + 1 бр. специалист
3. Сливовик кмет + 1 бр. специалист
4. Пишурка + 2 бр. специалист


Общо: