Численост

 

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) определя общината като юридическо лице на бюджетна издръжка с право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

Настоящата численост на персонала в администрацията на община Медковец е 35,5 души, разпределени както следва:

 

 

 

 

 

Длъжности

Щат

А. Ръководни кадри

3

Кмет

1

Заместник кмет

1

Секретар

1

Б. Обща администрация

16

Главен счетоводител

1

Главен специалист Ф и Б

1

Старши специалист - касиер

2

Старши счетоводител

1

Главен специалист приходи и архива

1

Главен специалист човешки ресурси

1

Младши експерт ГРАО

1

Старши инспектор МДТ

1

Главен експерт Бюджет, човешки ресурси и младежки дейности

1

Главен специалист административно обслужване

1

Главен специалист капиталови разходи,ЕП и

данъчно обслужване на граждани

1

Счетоводител

1

Архивар

1

Чистач

1

Механик отоплителна инсталация и поддръжка общинска собственост

1

В. Специализирана администрация

9

Директор

1

Главен специалист А и Б

1

Старши експерт Общинска собственост и земеделие

1

Младши екперт социална политика,подпомагане на бизнеса и ПЗ

1

Старши експерт Общински програми и ЕФ

1

Младши експерт ОТ и технически секретар

1

Главен специалист опазване обществения ред и домакин

1

Главен специалист ИТ и договорни отношения ОС

1

Сътрудник техническа служба

1

КМЕТСТВО С. РАСОВО

2

Кмет

1

Специалист кметство

1

КМЕТСТВО С. АСПАРУХОВО

2

Кмет

1

Специалист кметство

1

КМЕТСТВО С. СЛИВОВИК

2

Кмет

1

Специалист кметство

1

КМЕТСТКО наместничество С. ПИШУРКА

1,5

Кметски наместник

1

Главен специалист

0,5