desain 1

 

проект „Нови възможности за грижа”

Обявление
Приложение1
Приложение1а
Приложение6 

Информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Изграждане на улична мрежа в с.Аспарухово”

 

срок на изпълнение - 30 мес.

стойност на проекта - 1 387 946 лв. без ДДС

очаквани резултати - асфалтирани 13 улици

 


 

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на село Расово, община Медковец”

 

срок на изпълнение - 30 мес.;

стойност на проекта - 4 914 906лв.без ДДС

очаквани резултати - изградена канализационна мрежа и ПСОВ

 

 


Списък на проекти, в процес на изпълнение по Оперативните програми - наименование, оперативна програма, период на изпълнение стойност, очаквани резултати

 

 

 

Проект „Подкрепа за достоен живот”,ОПРЧР,2010-2012г.,77000лв.


 

«Нов избор-развитие и реализация»,ОПРЧР,2010-2012г.,

 


 

«Създаване на социално предприятие ,,Озеленяване и благоустройство`` в община Медковец,област Монтана»ОПРЧР,2012г.,171 323.81лв.


 

„Помощ в дома” ОПРЧР,2012г.,196950лв.


 

Внесен за финансиране:

Повишаване на квалификацията на служителите в община Медковец,ОПАК,2012,36158лв.

 

 


 

Внесени за финансиране проекти:

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Димитър Вълнев- 1903" с.Расово,350 641.41лв.

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Просвета-1927" с.Аспарухово,345 140.44лв.

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Развитие- 1898" с.Медковец, 350 058.50лв.