Е Т И Ч Е Н К О Д Е К С
за поведение на служителите в общинска администрация Медковец

 

Г Л А В А П Ъ Р В АО Б Щ И П Р А В И Л А

Чл.1. Настоящият кодекс определя етичните правила на поведение на служителите в общинската администращия Медковец и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на слежителите , както и да повиши престижа на общинското управление.
Чл.2.(1) Служителят работи за интересите на общинската администрация, като поведението му се основава на принципите на законност, чесност, лоялност, прозрачност, безпристрастност, отговорност, отчетност и политическа неутралност.
(2) Служителите са длъжни да изпълнят функциите си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на гражданите. Те работят за постигане на най-рационалното и ефективно изразховдане на общинските ресурси. Изпълняват служебните си задължения при строго спазване законодателството на Република България, Устройствения правилник на Общинста администрация Медковиц и всички нормативни актове на Общината.
(3) Служителите нямат право да агитират на работното си място в защита на политически или религиозни цели.


Г Л А В А В Т О Р А

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ


Чл.3.(1) Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно и без предупреждение, като така създава условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнати лица и предоставя качествени административни услуги, достъпни за всички граждани. Произнася се по исканията на гражданите в законоустановените срокове, като им предоставя цялата информация с оглед защитата на техните интереси и лични права при спазване на ЗДОИ, ЗЗКИ, ЗЗЛД.
(2) Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.
Чл.4. Служителят участва в процеса на подобряване на административните услуги за гражданите, като се отнася с уважение, отзивчиво, открито и внимателно с тях. Не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги разреши, като контролира поведението си независимо от обстоятелствата.
Чл.5. Служителят предоставя необходимата информация на гражданите по начин, защитаваш техните законови права и интериси.
Чл.6. Служителите отговарят на поставените им въпроси в съответствие с професионалната си компетентност, а ако не могат да отговорят-насочват гражданите към съответните отговорни служители в общината, притежаващи необходимата компетентност.
Чл.7. Служителите не трябва да правят греши или подвеждащи писмени или устни изказвания по въпроси от служебен характер.
Чл.8. Служетелите извършватадминистративното обслужване навременно и в съответствие със закона.
Чл.9. Служителите се отнасят към гражданите с уважение и добри маниери, зачитайки техните права и въздържайки се от дискриминационни действия на политическа, идеологична, езикова, расово, етническа или религиозна основа.
Чл.10. На служителите не се разрешава да използват служебното си положение, за да заплашват гражданите или да осъществяват психологичиски или физически тормоз.


Г Л А В А Т Р Е Т А

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ


Чл.11. Служетелят изпълнява функциите си ефектно и законосъобразно в съответствие с длъжностната си характеристика и зачитайки обществените интереси.
Чл.12. Служителят изпълнява задълженията си компетентно и безпристрастно.
Чл.13.Служетелят не използва служебното си положение за лична полза или за ползата на някой друг.
Чл.14.Служетелят не допуска корупция в своята работа или в работата на другите и противодейства на всички прояви в общинска администрация.

Чл.15.(1) Служетелят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или друга обвързаност от външни лица и организации, както и да иска и приема подаръци, услуги, пари, облаги и други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определен въпрос.
(2) Служителят не може да приеме подаръци или облаги, които да бъдат възприети като награда за извършена работа, която влиза в служебните му задължения.
Чл.16. Служителят не трябва да изразява лично мнение, което може да се приеме за официален коментар или позиция на общината. Медийни изяви на служителите се допускат само слуд съгласуване с ръководството на общината.
Чл.17. При изпълнение на служебните си задължения, служителят опазва повереното му имущество като добър стопанин и по никакъв начин не го използва за лични нужди. Той е длъжен своевременно да информира прекия си ръководител в случаите на загуба или повреждането му.


Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

ОТНОШЕНИЕ С КОЛЕГИТЕ


Чл.16(1)Отношението на служителя с колегите му се ръководи от принципите на лоялност, уважение и сътрудничество. Със своите действия или общиствени изявления той не уронва имиджа и професионорната дейност на колегите си.
(2)Служетелят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на живот.
Чл.17. Недопустимо е отправянето на обиди и дискриминационното отношение между служителите на общината.
Чл.18. При изпълнение на служебните задължения служителите с готовност помагат на колегите си доколкото позволява тяхната компетентност.
Чл.19. Служител, който заема висок ръководен пост трябва да служи за пример на другите служители със професионално поведение, отговорност и лоялност.
Чл.20. Служителят се съобразява със служебната йерархия и стриктно спазва законовите актове и разпоредби на висшестоящите, които от своя страна изработват ясни инструкции и заповеди. В случай на неправомерна заповед, служителят може да изисква нейното писмено потвърждение или да откаже да я изпълни.
Чл.21. Възникването на спорове между служителите на общината в присъствие на граждани и недопустимо.
Чл.22. Когато лични противоречия, възникващи между служителите не могат да бъдат решени от самите тях, се уруждат с помоща на техните преки ръководители или ако това е невъзможно-чрез висшестоящия орган.Г Л А В А П Е Т А

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ


Чл.23.(1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на администрацията и се държи по начин, съобразен и с етичните норми.
(2) Служителят спазва благоприличие и делови вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.
Чл.24. Служителят придобива и управлява личната си собственост и собствеността на семейството си така, че да не се поражда съмнение за възползване от служебното си положение.
Чл.25. Служителят се старае да увеличи ефективността и професионализма в работата си и желанието да развивае собствения си потенциал.
Чл.26. Служителят изпълнява финансовите си задължения така, че да не уронва престижа на администрациятя. Служителите са длъжни навреме и точно да декларират данни, свързани и определяне на даначните им задължения.
Чл.27. Служителят трябва да информира ръководителя си за случаите на злоупотреба или корупция.
Чл.28. Служителят не може да извършва дейности, забранени от Законо за държавния служител и от нормотивни актове, както и да получава приходи от такива дейности.
Чл.29. При информация за извършено престъпление от служител на общината, получилият информацията следва да уведоми кмета, който от своя страна трябва да информира съответните държавни органи.


Г Л А В А Ш Е С Т А

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Чл.30. Общинската собственост, документи и данните могат да се използват от служители само за изпълнение на служебните им задължения. Служителя ги опазват и информират своевременно в случаите на повреда или загуба.
Чл.31. Служителите не могат да изнасят собственост или документи извън общината, освен ако това не е необходимо за изпълнение на служебните им задължения.
Чл.32. При използване на служебни телефони, факсове, копирни машини, канцеларски магериали и Интернет, служителите трябва да спазват лимитите, определени във вътрешните правила и разпоредби на общината.
Чл.33. Всички документи, създадени от служетелите във връзка със служебните им задължения се счита за общинска собственост след напускането на служителите.
Г Л А В А С Е Д М А

П О В Е Р И Т Е Л Н О С Т


Чл.34. Служителят не оповестява информацията и фактите, които са му станали известни при служебните му задължения или представляват служебна тайна.
Чл.35. Използването на информация, придобита във връзка с изпълнението на служебните задължения на общинския служител за лични облаги е абсолютно забранено. Служителите са задължени да пазят служебна тайна.
Чл.36. Служителите, които са напуснали общината, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна поради или във връзка с длъжността, която са заемали или функциите, които са изпълнявали.Г Л А В А О С М А

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.37. Конфликтът на интереси възниква, когато частните интереси на служителя (обикновино икономичиски) противоречат сериозно или създават обосновани съмнения за конфликт с неговите официални задължения или отговорности. Тези интереси се отнасят също за роднини, съдружници или организация, в която служителят извършва различна дейност, поставяща го в конфлектна ситуация по отношение на интересите на общината.
Чл.38. Когато служителят е натоварен със задача, чието изпълнение може да довиде до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, или съмнения за конфликт на интереси, той своевременно информира прекия си ръководител.
Чл.39. Служителят не трябва косвено т.е от името на семейството или свой близък да прави това, което не му е разрешено да върши директно.


Д Р У Г И Р А З П О Р Е Д Б И


§1. Настоящия Етичен кодекс се довежда до знанието на всички общински служители за запознаване и изпълнение.
§2. При първоначално встъпване в длъжност прекия ръководителзапознава задължително на новоназначения служител с настоящиятЕтичен кодикс.
§3. При неспазване нормите на поведение на настоящия Етичен кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
§4. Настоящия Етичен кодикс е утвърден от Кмета но община Медковец със заповед №................................и влиза в сила от датата на утвърждаване.