ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2023

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023

 

 

  •  Съгласно чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 18.03.2023 г. – Приложение № 21-НС.
  • Съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл. 36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 18.03.2023 г. или в срок до 27.03.2023 г., при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. – Приложение № 67-НС.
  • Съгласно чл. 43, ал. 1 всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 25.03.2023 година – Приложение № 17-НС.
  • Съгласно чл. 39, ал. 2 - 6 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, могат да подадат заявление за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник преди предаването на избирателните списъци на СИК. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. – Приложение № 20-НС.
  • Съгласно чл. 252, ал. 2, във връзка с чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянен адрес, може да подаде заявление за изключването му от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник до предизборния ден. – Приложение № 19-НС.
  • Съгласно чл. 27, ал. 3 и 4, във връзка чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, може да подаде заявление до кмета на общината/кметството/кметския наместник до предизборния ден. – Приложение № 18-НС.

 

Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. Ви напомняме, че на 18 март 2023 г. (включително), изтича срокът за:
• подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
• подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
• подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.
За Ваше улеснение във всички населени места на община Медковец е организирано дежурство на 18 март 2023 г. (събота) от 9, 00 часа до 17, 30 часа.

 

СЕКЦИИ, В КОИТО МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК/ПСИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 г.

 

ЗАПОВЕД 23/24.02.2023 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. (ЧЛ. 42, АЛ. 1 ИК)

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

001 СЛИВОВИК

002 ПИШУРКА

003 МЕДКОВЕЦ

004 МЕДКОВЕЦ

005 АСПАРУХОВО

006 РАСОВО

007 РАСОВО

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.

              ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ "СВЕТА ПАРАСКЕВА" С.МЕДКОВЕЦ

 

 

През 1836 г. тази малка култова сграда, направена от плетени стени, дървени колони и покрита с т. нар. стари "турски керемиди", е готова. Ала малката сграда не могла да задоволи култовите потребности на вярващите, заради което се подема инициатива за построяване на по-величествен храм. За това благоприятства султанският Хатихумаюн от 1856 г., който става база за легална борба в стремежите на медковчани в това отношение. Общината прави съответ­ните постъпки пред висшестоящите инстанции и на 30 ав­густ 1859 г. султан Абдул Меджид издава ферман, че съществуващата в село Медковец, Ломска околия, гръцка черква, известна под името ”Св. Параскева”, с течение на времето се е разсипала и се нуждае от поправка. Тъй като духовно българите се намират под юрисдикцията на Патриаршията в Цариград, която е гръцка институция и чрез благословията на която се издават подобни Фермани, то затова и медковската култова сграда е наречена "гръцка черква".

 

hram sveta paraskeva800x500

 

hram in800x500

 

 

 

ОБРОК на Свети великомъченик Теодор Тирон

 

 

Obrok svTeodor Tiron